Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inrättande av programkurs

En ny kurs på grund- och avancerad nivå som ska ges inom ett program måste inrättas ett helt läsår i förväg. Orsaken till detta är att kursen måste innefattas i det aktuella programmets utbildningsplan, som fastställs ett år innan programstart.

Sista datum för inrättande av ny kurs på grund- och avancerad nivå för är den 15 oktober, ett läsår i förväg. Observera att nedanstående process måste följas innan underlag skickas in till skolans kursplansgranskningskommitté senast 1 september. Detta för att kursen ska hinna förankras och behandlas innan skolans fakultetsnämnd fattar beslut att inrätta kursen.

Process för inrättande av ny programkurs vid EECS

Tilltänkt kursgivare och studierektor:

1. Den tilltänkta kursgivaren definierar kursens innehåll, nivå, förkunskaper och målgrupp.

2. Kursgivaren förankrar förslaget till ny kurs med programansvarig för det program som kursen har som målgrupp.

3. Kursgivaren förankrar därefter idén hos studierektor för den avdelning kursen ska tillhöra. Ansvarig studierektor/huvudstudierektor förankrar i sin tur förslaget hos ansvarig prefekt.

4. Förslaget till ny kurs behandlas i skolans studierektorsgrupp och PA-grupp.

5. Den tilltänkta kursgivaren fyller i beslutsmall för inrättande av kurs på KTH:s intranät – beslut och bilaga på svenska , med information om hur ärendet initialt har beretts och kursplan och kortbeskrivning (för uppdragsutbildningskurser finns en särskild mall, se beslutsmall för inrättande av kurs inom uppdragsutbildning ). På KTH:s intranät finns även information om formulering av särskild behörighet, exempel på modulkoder, m.m. 

6. Ansvarig avdelningsstudierektor kompletterar med kurskod, kursgivande enhet, ämnesgrupp, utbildningsområde, huvudområde och vid behov särskilda behörighetskrav. Blanketten skickas sedan till skolans kursplansgranskningskommitté, kursplaner@eecs.kth.se , senast den 1 september

Kursplansgranskningskommittén, utbildningskansliet och skolans fakultetsnämnd:

7. Kursplansgranskningskommittén granskar kursplanen och övriga texter, fyller i eventuella standardtexter som skolan vill ha med och bollar texten med kursgivaren tills den är godkänd.

8. Kursplansgranskningskommittén förmedlar beslutsunderlaget till grundutbildningsansvarig, som föredrar ärendet i skolans fakultetsnämnd för beslut.

9. Utbildningskansliet skickar beslutet till Ladok, som registrerar kursens grunddata.

10. Utbildningskansliet lägger in kursplanen och övrig kursinformation i Kopps och skickar den för översättning till engelska via Convertus.

11. Ansvarig avdelningsstudierektor granskar och godkänner den engelska översättningen i Convertus.

12. Kursplanen publiceras i kurs- och programkatalogen på kth.se.