Till innehåll på sidan

Revidering av kursplan

Ändringar i befintliga kursplaner ska granskas av skolans kursplansgranskningskommitté. Underlag för ändringar ska skickas till granskningskommittén senast 1 mars för kurser med start på höstterminen och
1 september för kurser med start på vårterminen.

Beslutsmallar, styrdokument och stöd vid framtagande av kursuppgifter finns på KTH:s intranät, Ändring av kursplan och kompletterande kursuppgifter i Ladok .

Process för revidering av befintlig kursplan

Examinator, kursledare, studierektor:

 1. Kursledare och examinator fyller tillsammans i de centrala beslutsmallarna
  "Beslut - Ändring av kurs" och "Bilaga - Ändring av uppgifter i kursplan"  på svenska. Om engelsk version av ändring skrivs kan den skickas med som en bilaga när underlaget skickas till granskningskommittén för att underlätta översättningsgranskningen. Under rubriken "Ärendet" ska det framgå hur ärendet har beretts (initialt).
 2. Om kursmål, examinationsmoment eller särskild behörighet ändras till innehållet, och kursen ges som obligatorisk eller villkorligt valfri för ett program, måste programansvarig informeras om den planerade ändringen och få chans att diskutera den med kursledaren och examinatorn.

 3. Studierektor granskar underlaget och kompletterar det vid behov och skickar det till granskningskommittén kursplaner@eecs.kth.se , senast 1 mars för kurser som ges på höstterminen och 1 september för kurser som ges på vårterminen.

Kursplansgranskningskommittén:

 1. Granskar ändringar och övriga texter, fyller i eventuella standardtexter som skolan vill ha med och bollar texten med uppgiftslämnaren tills den är godkänd.
 2. Utbildningskansliet gör slutlig granskning av kursen, skriver beslut om revidering av kursplan och förmedlar sedan beslutet och tillhörande bilagor till GA och skolchef. Ändringar ska vara beslutade av grundutbildningsansvarig (GA) och skolchef senast 15 april för kurser med start på höstterminen och senast 15 oktober för kurser med start på vårterminen.
 3. GA och skolchef signerar beslutet.
 4. Utbildningskansliet diarieför beslutet i W3D3.
 5. Utbildningskansliet skickar vid behov det skannade beslutsunderlaget till ladok@kth.se.
 6. Utbildningskansliet lägger in ändringarna i Kopps och klarmarkerar kursplanen.
 7. Convertus i Kopps automatöversätter kursplanen till engelska (originalet måste vara på svenska).
 8. Skolans översättningsgranskare granskar och godkänner översättningen före 1 maj/1 november.

Vad som kan ändras i en kursplan

Vilka ändringar som kan göras i en kursplan och vilka förändringar som kräver att en ny kurs inrättas finns listade på KTH:s centrala intranät: Vad som kan och inte kan ändras i en kursplan .