Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Registratur, diarium och arkiv

Dokument som inkommer, upprättas eller utgår från EECS ska registreras i systemet W3D3 och sedan arkiveras i skolans arkiv. Detta gör att dokumenten blir sökbara samt effektiviserar arbetet med information.

Diarieföring görs av din ekonom eller administratör. Stöd och rådgivning i dessa frågor ges av skolans dokumentsamordnare. Avslutade ärenden ska sedan arkiveras i EECS-skolans arkiv av dokumentsamordnaren.

Exempel på dokument ska diarieföras och arkiveras:

  • Protokoll
  • Ansökningar/kontrakt och avslag
  • Beslut
  • Avtal/överenskommelser

Diarieserie

EECS serie i W3D3 har prefixet J, vilket innebär att diarienumren blir till exempel J-2019-0063. Prefixet motsvarar agresso-koden för skolan. 

Behörigheter

Det finns ett antal handläggare och registrorer på EECS inom verksamhetsstödet. För frågor om behörigheter, kontakta W3D3.support@kth.se 

TRITA

TRITA-serier som ska användas vid EECS är:

  • TRITA-EECS-AVL-2017:15 (avhandlingar/licentiatuppsatser)
  • TRITA-EECS-EX-2017:15 (examensarbeten)
  • TRITA-EECS-RP-2017:15 (rapporter)

Kontakt vid frågor om diarieföring och arkivering:

registrator@eecs.kth.se

Mer information

Mer detaljerad information om dokumenthantering på KTH.