Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Industridoktorander

Industridoktorander utgör en viktig möjlighet till kunskapsutbyte med individer och organisationer utanför akademin.

Vad är en industridoktorand?

En industridoktorand avser här en person som är anställd hos en annan arbetsgivare och inskriven på KTH som forskarstuderande minst 50 % av heltid. Som regel finansieras en industridoktorand genom att arbetsgivaren betalar lön, men det förekommer också annan extern finansiering. Målexamen för industridoktorand kan vara licentiat eller doktor.

Industridoktorander omfattas av samma regler och styrdokument rörande studiemässiga frågor som övriga forskarstuderande på KTH, exempelvis avseende behörighet, antagning, studieplan, disputation, avhandling och examen. Övriga villkor regleras i avtal mellan KTH och doktorandens arbetsgivare. Vid antagning av en industridoktorand behöver annonsering av positionen inte ske.

Avtal mellan KTH och arbetsgivare

Ett avtal ska upprättas mellan berörd skola på KTH och industridoktorandens huvudarbetsgivare för att reglera frågor rörande exempelvis arbetssätt, styrning, ersättningsnivåer, immaterialrätt, mm. Det är KTH:s (handledarens) ansvar att upprätta avtalet med arbetsgivaren. Avtalet skrivs på av skolchef, arbetsgivare samt doktoranden. KTH tillhandahåller en avtalsmall som erhålls av forskningsstöd inom gemensamt verksamhetsstöd . Följs mallen utan några justeringar kan avtalet signeras av skolchef och företaget. Görs justeringar i avtalsmallen ska den skickas till affärsjuridik inom forskningsstöd  för granskning innan signering.

KTH ersätts normalt för kostnader, s.k. bench-fee, för exempelvis arbetsplats, infrastruktur och handledning (normalt mellan 150 000 och 300 000 per år). Kostnadsnivån beror på typ av forskning, behov av utrustning, mm, och regleras i avtalet mellan parterna.

Avtalet mellan KTH och arbetsgivaren utgör finansieringsunderlag för antagning av industridoktorand.

Särskilda villkor för industridoktorander

En industridoktorand ska, i likhet med övriga forskarstuderande, ha två handledare, varav en är huvudhandledare. Huvudhandledaren ska vara knuten till KTH. Det bör även finnas en handledare och en chef hos huvudarbetsgivaren som är formellt knutna till industridoktorandens arbete och projekt. Rekommendationen är att skapa en styrgrupp för doktoranden och hennes/hans arbete, som innehåller företrädare för både utbildning och forskning; KTH och huvudarbetsgivaren. Styrgruppen bör ha regelbundna möten där studieplan, projektuppföljning och utmaningar diskuteras. Det är viktigt att doktoranden ges den tid och de resurser som behövs, i den akademiska miljön.

Industridoktorander är, i likhet med övriga studentgrupper, försäkrade genom statens personskadeförsäkring  under den tid de vistas i KTH:s lokaler och under resor som är i direkt anslutning till och från KTH.

Industridoktorander omfattas inte av de villkor och förmåner som är knutna till anställning vid KTH, såsom institutionstjänstgöring, friskvård, ersättning för läkarbesök, etc.