Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Doktorander med utbildningsstipendier

På KTH finns det doktorander som helt eller delvis finansieras genom externa utbildningsstipendier (t.ex. inom ramen för internationella samarbetsavtal). Här finner du information om särskilda villkor för de doktorander som finansieras av stipendier.

Vad är externa utbildningsstipendier?

Externa utbildningsstipendier innebär att KTH inte är utbetalare utan att doktoranden har med sig finansiering i form av stipendier från sitt hemland, hemuniversitet eller dylikt. Alla doktorander på KTH ska ha en rimlig försörjningsnivå oberoende av finansieringstyp.

Stipendiater omfattas av samma regler och styrdokument rörande studiemässiga frågor som övriga forskarstuderande på KTH, exempelvis avseende behörighet, antagning, studieplan, handledning, disputation, examination och avhandling, mm.

Avtalet mellan stipendiaten och finansiären utgör finansieringsunderlag för antagning av stipendiat till forskarutbildning vid KTH.

Finansiering av forskarutbildning med externa stipendier från 1 juli 2018

För doktorander som antas från och med 1 juli 2018 är studiefinansiering med utbildningsstipendium i fyra år möjligt om stipendiet lämnas inom ramen för 1) ett bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram där stipendier utgör vedertagen finansieringsform eller 2) om stipendiet lämnas inom ramen för ett av Europeiska unionen finansierat program eller motsvarande andra samarbeten där stipendier utgör vedertagen finansieringsform. Exempel på 2) är CSC-stipendier och stipendier från andra organisationer som KTH har avtal med. I övriga fall är studiefinansiering med utbildningsstipendium möjlig i ett år därefter ska doktoranden anställas.

Lägsta försörjningsnivå

Doktorander vid KTH som erhåller utbildningsstipendier ska ha likvärdig försörjningsnivå som övriga doktorander.

Ett externt utbildningsstipendium som inte når upp till likvärdig försörjningsnivå ska kompletteras med KTH-inrättat tilläggsstipendium, se nedan.

De lägsta försörjningsnivåerna förändras över tid eftersom de är kopplade till utvecklingen av övriga doktoranders ersättningsnivåer, d.v.s. till nivåerna i doktorandernas lönestege. Mer information om doktorandernas lönestege finns här Doktorandstegen

Likvärdig nivå som doktorandstegen på KTH 2023 efter avdragen skatt enligt tabell 32 är följande

Steg 1 25 400 SEK/månad

Steg 2 25 800 SEK/månad

Steg 3 27 500 SEK/månad

Steg 4 28 300 SEK/månad

Kompletterande försörjning med tilläggsstipendier

I samarbetsavtal med andra universitet och övriga samarbetspartners ska en finansiering med likvärdig nivå som för doktorandanställning eftersträvas. I de fall där det inte går att uppnå en överenskommelse som uppfyller KTH:s krav på försörjningsnivå för doktoranden ska skolan ge en kompletterande finansiering genom att inrätta ett tilläggsstipendium eller avstå från att anta doktoranden inom aktuellt avtal.

Det är tillåtet att inrätta tilläggsstipendium för doktorand (om det externa utbildningsstipendiet inte når upp till likvärdig försörjningsnivå som för doktorander med doktorandanställning). Notera att medel från statsbudgeten inte får användas för att inrätta stipendier och att stipendier inte kan utbetalas till någon som inom en tvåårsperiod före första stipendieutbetalningen har mottagit lön eller arvode från KTH. Därvid avses medel på anslag för forskning och utbildning på forskarnivå som andra statliga medel som fördelas via en statlig myndighet. Stipendier får endast inrättas av medel från extern finansiär som skriftligen godkänt medlens användning för utbetalning av stipendier.

Tilläggsstipendiebelopp från 2023-10-01

Steg 1 10 400 SEK/mån

Steg 2 10 800 SEK/mån

Steg 3 12 500 SEK/mån

Steg 4 13 300 SEK/mån

En kompletterande finansiering i form av tilläggsstipendium ska alltid utarbetas i samråd med personalansvarig och/eller administrativ chef på skolan. Beslut fattas av skolchef. Förutom tilläggsstipendium tillåts inga KTH-inrättade stipendier inom ramen för utbildning på forskarnivå.

Förmåner för doktorander med stipendier

Stipendiater är inte anställda vid KTH och har därmed inte samma rättigheter beträffande pension, traktamente, friskvårdsbidrag m.m. De har inte heller någon formellt reglerad semesterrätt.

Försäkringar

Stipendiater omfattas inte av några förmåner enligt kollektivavtal såsom föräldralön, sjuklön etc. Stipendiatens rätt till socialförsäkringsförmåner varierar beroende på medborgarskap, varaktighet i Sverige etc. Detta måste redas ut i varje enskilt fall så att stipendiaten och KTH vet vad som gäller.

Information om försäkringar för stipendiater

Olycksfall, sjukdom och föräldraledighet

Enligt 1 kap. 11 c § högskoleförordningen ska lärosätet teckna en försäkring hos Kammarkollegiet för alla doktorander vars studiefinansiering består av stipendier. Försäkringen ska gälla när doktorandens stipendium bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet.

Kammarkollegiets sjuk-och föräldraförsäkring är en obligatorisk gruppförsäkring som administreras av VS/HR

Ersättning utbetalas när doktorandens stipendium bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid:

  • sjukdom,
  • föräldraledighet eller
  • tillfällig föräldraledighet

Stipendiefinansierade doktorander antagna vid KTH omfattas även av Kammarkollegiets samlingsförsäkring: ”Personskadeförsäkring för studenter”. Den gäller under skoltid samt under direkt färd till och från campus och ersätter personskada.

Semester

Stipendiater har ingen formellt reglerad semesterrätt eftersom de inte har en anställning. Omfattning och tidpunkt för ledighet bör regleras i den individuella studieplanen.

Pension

Stipendiater har ingen avsättning till pension från KTH eftersom stipendium inte är någon anställning.

Vad gäller för antagning av doktorand med utbildningsstipendium?

Huvudregeln är att doktorander vid KTH ska rekryteras i konkurrens. Det innebär i de flesta fall att forskarutbildningsplatser måste utlysas. Enligt högskoleförordningen finns dock ett undantag från det kravet, som KTH har tolkat som att utlysning inte behöver göras om doktoranden genomgått en annan konkurrensutsatt urvalsprocess, t.ex. fått ett utbildningsstipendium i konkurrens.

För mer information om att rekrytera doktorander, se KTH:s Antagningsordning

Frågor

Doktorander och handledare som har frågor om stipendier ska i första hand vända sig till personalansvarig på den egna skolan.

Doktorander som har frågor om sin forskarutbildning ska först och främst kontakta sin handledare, programansvarig, forskarutbildningsansvarig (FA) på skolan och/eller administratör för forskarutbildning på den egna institutionen.