Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Handledning och individuell studieplan

Som doktorand har man rätt till handledning och en individuell studieplan.

Handledning

Alla doktorander har rätt till handledning av minst två handledare, varav en ska vara huvudhandledare. Minst en av handledarna ska ha gått KTH:s handledarutbildning eller ha motsvarande kompetens.

Det är huvudhandledarens ansvar att följa upp att studier och avhandlingsarbete framskrider i lämplig takt. Tillsammans med doktoranden ska huvudhandledaren ta fram och uppdatera en individuell studieplan, ISP minst en gång per år. Vidare ska huvudhandledaren föreslå granskare vid licentiatseminarium, samt opponent och betygsnämnd vid disputation. Beslut fattas av forskarutbildningsansvarig.

Doktorander har rätt att byta handledare. En begäran om byte ska göras skriftligt till forskarutbildningsansvarig vid skolan. Är forskarutbildningsansvarig handledare ska begäran istället göras till skolchefen. En blankett för byte av handledare finns i blankettarkivet .

Individuell studieplan, ISP

Enligt högskoleförordningen ska alla doktorander ha en individuell studieplan, ISP. ISP:n ska utgå från aktuell ämnesstudieplan och innebär en anpassning av denna för doktorandens projekt. ISP:n ska bifogas ansökan om antagning och utgör doktorandens viktigaste dokument då den ska skydda utbildningens kvalitet och innehålla KTH:s och doktorandens åtaganden samt en tidsplan för utbildningen. Den ska tydliggöra rättigheter, skyldigheter och prestationskrav både för doktoranden och skolan. Planen ska vara så konkret att den utgör verkligt stöd och diskussionsunderlag för studenten och handledarna och vara utformad så att den underlättar den årliga uppföljningen av studierna. ISP:n ska vara detaljerad för det närmaste året och kan vara mindre konkret vad gäller utbildningens senare del.

ISP:n är ett myndighetsbeslut som ska följas upp minst en gång per år och fastställas av forskarutbildningsansvarig på skolan. Doktoranden, handledaren eller forskarutbildningsansvarig har rätt att när som helst under året initiera översyn av ISP:n. Justeringar görs i den utsträckning som behövs efter samråd mellan doktorand och handledare. Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl.

KTH:s riktlinje för utbildning på forskarnivå

I styrdokumentet om utbildning på forskarnivå finns uppgifter om handledning och individuell studieplan.

KTH:s riktlinje om utbildning på forskarnivå

Systemstöd för ISP – eISP

Sedan oktober 2016 hanteras individuella studieplaner vid KTH i systemet eISP. eISP är ett verktyg för att hantera ISP:n och ska underlätta kommunikation, uppdatering, fastställande och uppföljning. Såväl handledare, doktorand som forskarutbildningsansvarig har tillgång till materialet i eISP.

Behörighet till eISP

Personer som är anställda vid KTH hittar "eISP - individuella studieplaner" under "tjänster" i den personliga menyn efter inloggning på kth.se. Om du inte hittar systemet där, gå in under "välj tjänster" och kryssa i rutan för eISP.

Personer som inte är anställda vid KTH, t ex blivande doktorander, industridoktorander, stipendiater m fl, ska kontakta forskaradministrationen på skolan för att få ett konto.

Mer information om eISP och användarmanual