Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om förlängning av utbildning på forskarnivå och doktorandanställning till följd av Covid-19

Som utgångspunkt gäller att KTH prioriterar att utbildning på samtliga nivåer ska kunna genomföras som planerat. Under vissa omständigheter kan justeringar behövas för enskilda doktorander. Det ska dokumenteras i doktorandens ISP. Förändringarna som görs ska i första hand var omprioriteringar. Förlängning av utbildningen ska enbart ske om alla andra möjligheter har uttömts. Behovet ska prövas i varje enskilt fall.

Från högskoleförordningen

Enligt tredje stycket 29 § 6 kap. högskoleförordningen får utbildningstiden förlängas om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet.

Enligt fjärde stycket 7 § 5 kap. högskoleförordningen får den sammanlagda anställningstiden vara längre än vad som motsvarar fyra år heltid, om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet (inklusive vård av barn).

Hantering av behov av förlängning

Följder av Covid-19 som leder till behov av förlängning bör behandlas som särskilda skäl i linje med de redan ovan angivna.

Om en förlängning bedöms nödvändig för doktoranden till följd av Covid-19 ska det dokumenteras i ISP där även nytt preliminärt datum för slutförande av studierna ska anges. Det är dock viktigt att beslut om förlängning av studierna och anställningen inte tas innan detta verkligen blir nödvändigt, vanligen i samband med det sista anställningsavtalet. Skolan behöver för varje enskilt fall ta ställning till finansiering av förlängningen. Det är viktigt att identifiera fall som riskerar att behöva förlängning på ett så tidigt stadium som möjligt för att dels, om möjligt, göra omprioriteringar, och dels för att på ett tidigt stadium klargöra finansiering i de fall förlängning blir oundviklig.

Dokumentationen i ISP ska ske under 2.4 Hittillsvarande och planerad förlängningsgrundande ledighet/uppdrag.

Beslut fattas av skolchef (får vidaredelegeras) i samråd med doktorand, huvudhandledare, FA och PA.