Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avhandling, disputation och examen

KTH har gemensamma regler för uppsatser, avhandlingar, licentiatseminarium, disputation och examen. Därtill kan det finnas ytterligare eller skärpta krav på skolorna, varför det är viktigt att även kontrollera dessa i mycket god tid, minst sex månader innan licentiatseminariet eller disputationen. Nedan finns hänvisning även till skolornas information.

Doktorsavhandling och licentiatuppsats

Licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar vid KTH ska tryckas i minst 30 exemplar, varav KTH Biblioteket ska ha ett ex.

Alla uppsatser och avhandlingar ska förses med ISBN-nummer som KTH Biblioteket tillhandahåller. Kontrollera även vilka ev. andra koder som är aktuella, såsom TRITA och ISSN. Mer information ges av KTH Biblioteket   och din skola.

Alla doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser ska ha enhetliga omslag. Omslag  Det finns också tips för inlaga. Inlaga

Övriga krav för avhandlingen/uppsatsen finns angivna i KTH:s
Riktlinje om utbildning på forskarnivå

Publicera avhandling/uppsats genom spikning

Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser på KTH ska hanteras enhetligt och tillgängliggöras (spikas) i både tryckt och elektronisk form senast tre veckor innan disputation eller licentiatseminarium. Ta del av KTH Bibliotekets rutiner nedan i god tid!

Spika doktorsavhandling eller licentiatuppsats

Disputation och licentiatseminarium

På KTH kan disputationer och licentiatseminarium ske under perioden 7 januari - 15 juni samt 15 augusti - 20 december. Doktoranden ska anmäla önskemål om disputation/licentiatseminarium till berörd skola senast fem veckor innan planerat datum. Skolorna kan dock kräva att anmälan ska göras tidigare. Anmälan görs på särskild blankett som återfinns i blankettarkivet .

Inget i KTH:s riktlinje för forskarutbildning hindrar att någon eller flera av deltagarna i en disputation är närvarande via distans.

Digitala disputationer och licentiatseminarier uppmuntras dels av kvalitetsskäl (p.g.a. möjligheterna till breddat internationellt deltagande i betygsnämnd och som opponent) och dels av hållbarhetsskäl (minskat resande).

Alla disputationer och licentiatseminarier på campus ska tillgängliggöras för åskådare digitalt.

Teknikstöd:

KTH IT-Support: email ; telefon 087906600

KTH:s styrdokument om utbildning på forskarnivå

Riktlinje om utbildning på forskarnivå

Information från KTH:s skolor ang. förberedelser inför disputation och licentiatseminarium

De skolor som har egen information om avhandling och disputation listas nedan. Välj din skoltillhörighet!

Examensbenämningar

Examen på forskarnivå vid KTH benämns teknologie licentiatexamen eller teknologie
doktorsexamen. I enskilda fall kan, efter beslut enligt nedan, annat förled (t.ex. filosofie)
användas.

Beslut om annat förled än teknologie

Beslut om annat förled fattas av forskarutbildningsansvarig tidigt i doktorandens utbildning och aldrig senare än fem veckor innan avsett datum för licentiatseminarium eller disputation. Vid beslut ska hänsyn tas till doktorandes inriktning i utbildning på grund och avancerad nivå eller bakgrund inom ämnesområdet samt inriktningen för utbildningen på forskarnivå vid KTH.

Ansöka om examen

Blankett för ansökan om licentiatexamen och doktorsexamen finns i blankettarkivet

Doktorspromotion

KTH arrangerar årligen doktorspromotion med ceremoni och bankett i Stockholms Stadshus. Tillställningarna är ceremoniella och inte obligatoriska. Läs mer KTH:s akademiska högtider .