Till innehåll på sidan

Disputation

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Nyheter

Disputationer och licentiatseminarier​ via videolänk

Viktigt! Läs först:

 • Uppdaterad 2022-02-08:  Riktlinjer till följd av covid-19 . Lägg märke till att "alla disputationer och licentiatseminarier på campus ska tillgängliggöras för åskådare digitalt". Det betyder att även disputationer/seminarier där alla deltagare närvarar på plats ska sändas online. I sådana fall behöver uppsättningen inte vara lika avancerad som vid disputationer/seminarier som hålls i hybridform eller helt online.

Här är några tillägg till dessa webbsidor:

 • Tillagd 2022-01-17: Vid disputationer får ledamöterna i betygsnämnden, inklusive ersättaren, inte komma från samma avdelning som huvudhandledaren eller doktoranden, om det inte föreligger särskilda omständigheter.

 • Tillagd 2021-06-02: "Höstterminen 2021 och tills vidare: [...] Disputationer kan ske på campus och digitalt. Disputationer och licentiatseminarier är öppna för allmänheten och omfattas i förekommande fall av regeringens begränsningar för allmänna sammankomster. Digitala disputationer och licentiatseminarier uppmuntras dels av kvalitetsskäl (utökade möjligheter till internationellt deltagande i betygsnämnd och som opponent), dels av hållbarhetsskäl (minskat resande). Alla disputationer och licentiatseminarier ska tillgängliggöras för åskådare digitalt." ( Rektorsbeslut, V-2021-0421 )

 • Uppdaterad 2021-05-25: Från och med hösten 2021 krävs endast en ersättare bland ledamöterna för betygskommittén för disputation, såvida inte det finns särskilda omständigheter som gör att fler än en ledamot kan falla ifrån. Tidigare under pandemin har kravet varit att två ersättare (reserver) i betygsnämnden måste utses för disputation. Om det redan finns en ordinarie ledamot i betygsnämnden från KTH får bara en ersättare vara från KTH.

 • Tillagd 2020-09-14: Om annat än fysisk närvaro planeras för handledare eller doktorand, ska detta motiveras via mejl till forskarutbildningsansvarig  (FA) ansvarig för programmet i fråga, cc doctoral-education-support@eecs.kth.se , i början av hela ansökningsprocessen. FA återkommer därefter med ett förhandsbesked.
 • I anmälan om disputation eller licentiatseminarium ska det framgå vilken/vilka som är tänkta att delta via videolänk.
 • Länken till videokonferensen måste publiceras i DiVA i god tid. Det kan göras genom att doktoranden antingen (1) lägger till videokonferensens länk och eventuellt lösenord i DiVA i samband med DiVA-posten registreras, eller (2) skickar videokonferensens länk och eventuellt lösenord tillsammans länken till DiVA-posten till ​​​​​​​biblioteket@kth.se ​​​​​​​. KTH Biblioteket kan då redigera informationen i DiVA, som i sin tur automatiskt uppdaterar KTH-kalendern.
 • Ordförande för disputationen, eller av denne delegerad person, ska vara kontaktperson för de som saknar dator/datorvana.
 • Ordförande för disputationen agerar som moderator och måste kunna ta emot och förmedla åhörarnas frågor och kommentarer via Zoom, exempelvis via chattfönstret.

Ny riktlinje om utbildning på forskarnivå

Den 1 april 2022 reviderade KTH styrdokumentet Riktlinje om utbildning på forskarnivå . Sedan föregående revidering den 1 december 2020 har det angetts att "den som är handledare för doktoranden [inte får] utses till examinator" för licentiatuppsatsen. (6.3.3)

Anmälan om disputation

Det är viktigt att hålla tidplanen nedan, annars kan disputationen behöva skjutas upp. En disputation får endast anordnas under perioderna

 • 15 augusti – 20 december
  och
 • 7 januari – 15 juni

Datum som infaller inom de perioderna kallas för terminsveckor. När du räknar veckor för att uppfylla kraven är det endast tid under terminen som räknas. Om du till exempel planerar att hålla din disputation den 15 augusti ska du räkna tio veckor bakåt från den 15 juni. Kontakta oss  gärna om du behöver hjälp. Doktoranden ansvarar för processen om inget annat anges.

Disputationen måste så långt det är möjligt hållas inom normal arbetstid för KTH  (CET).

Tio veckor

☐ Huvudhandledaren kontrollerar att opponenten och medlemmarna i betygsnämnden (minst en kvinna) är tillgängliga.

☐ Påbörja en revision av doktorandens individuella studieplan.

☐ Om annat än fysisk närvaro planeras för handledare eller doktorand, ska detta motiveras via mejl till forskarutbildningsansvarig  (FA) ansvarig för programmet i fråga, cc doctoral-education-support@eecs.kth.se , i början av hela ansökningsprocessen. FA återkommer därefter med ett förhandsbesked.

☐ Lämna in ansökan om Förhandsgranskare för doktorsavhandling  (bara huvudhandledarens underskrift krävs) till doctoral-education-support@eecs.kth.se .

☐ Skicka preliminär avhandling till förhandsgranskare när denne godkänts av forskarutbildningsansvarig.

Sex veckor

☐ Den reviderade ISP:n bör nu åtminstone ha statusen ”Väntar på Forskarutbildningshandläggare (skola)” (dvs. godkänd av doktorand, huvudhandledare och programansvarig).

Boka en föreläsningssal  för disputationen.

☐ Beställ ett TRITA-nummer via webbformuläret Beställning av TRITA-nummer för doktorander vid EECS  (på engelska).

☐ Beställ ett ISBN-nummer via webbformuläret Beställning av ISBN  (ISSN- och ISRN-nummer används inte längre).

☐ Lämna in följande handlingar till doctoral-education-support@eecs.kth.se :

 • Blanketten Anmälan disputation

  Läs om krav på opponent, ordförande för disputationen och betygsnämnd samt vem som föreslår dessa i KTH:s Riktlinje om utbildning på forskarnivå , 6.4.2.

  Tillägg och förtydliganden:

  • Tillagd 2022-01-17: Ledamöterna i betygsnämnden, inklusive ersättaren, får inte komma från samma avdelning som huvudhandledaren eller doktoranden, om det inte föreligger särskilda omständigheter.
  • I anmälan om disputation ska det framgå vilken/vilka som är tänkta att delta via videolänk.
  • Minst en person av varje kön ska vara representerad i betygsnämnden, om inte särskilda skäl talar emot detta och skälen redovisas i samband med anmälan.
  • "För en betygsnämnd bestående av tre ledamöter ska minst två ledamöter hämtas utanför KTH (får inte vara anställda vid KTH)." Förtydligande: opponenten är inte i betygsnämnden.
  • "En ersättare ska alltid utses." Förtydligande: Från och med hösten 2021 krävs endast en ersättare bland ledamöterna för betygskommittén, såvida inte det finns särskilda omständigheter som gör att fler än en ledamot kan falla ifrån. Tidigare under pandemin har kravet varit att två ersättare (reserver) i betygsnämnden måste utses för disputation. Om det redan finns en ordinarie ledamot i betygsnämnden från KTH får bara en ersättare vara från KTH.
 • Blanketten Distributionslista, doktorsavhandling

  Distributionslistan måste innehålla minst sju externa adresser. Mottagarna ska vara institutioner, avdelningar eller motsvarande, inte personer. Avhandlingen kan distribueras digitalt, om så önskas. Det finns inget krav på att ett visst antal av mottagarna måste vara svenska.

 • Avhandlingen som preliminär PDF, med preliminär titelsida. Slutgiltigt omslag, samt titelsida och nästföljande sida med bokinformation layoutas av tryckeriet US-AB i samband med tryckning senare
 • CV för opponenten och eventuella medlemmar i betygsnämnden där det inte tydligt framgår om de är "vetenskapligt kompetenta motsvarande docent" ( Riktlinje om utbildning på forskarnivå , 6.4.2)

Beslut (ca fyra veckor)

☐ Få en kopia av beslutet från doctoral-education-support@eecs.kth.se . Doctoral Education Support kommer även skicka beslutet till servicecenter, som i sin tur börjar inleda förfarandet med att ordna logistiken för och firandet av din disputation. Läs om logistik kring disputationer här (på engelska) .

☐ Skicka uppsatsen till tryck genom att först begära en beställningsblankett från info@us-ab.com  och följ instruktionerna i deras svar.

Tryckningen måste göras av US-AB . Omslag, titelsida och nästföljande sida med bokinformation layoutas av tryckeriet US-AB. Läs mer om omslag här . Huvudhandledarens fakturareferens brukar användas: EXAMPEL KTHEECS (ersätt EXAMPEL med hens referens). Tänk också på att räkna med några dagar för hantering av provtryck och ytterligare några dagar för slutgiltig tryckning, ha därför god kommunikation med US-AB för att nå avsatt deadline.

☐ Skapa en länk till videokonferensen, till exempel ett Zoom-möte. KTH erbjuder även Zoom Webinar, vilket fungerar bra för evenemang som dessa. Den som arrangerar mötet (får inte vara respondenten) behöver kontakta it-support@kth.se ​​​​​​​ för att schemalägga en sådan videolänk. Läs mer på webbsidan Zoom-Webinar för disputation på KTH ​​​​​​​​​​​​​​

☐ Ladda upp avhandlingen i DiVA enligt instruktionerna på webbsidorna Spika avhandling/licentiatuppsats  och Spikningen steg för steg . Var noggrann att ange korrekt metadata och fylla i alla relevanta fält, annars kan publiceringen fördröjas.

Länken till videokonferensen måste publiceras i DiVA i god tid. Det kan göras genom att doktoranden antingen (1) lägger till videokonferensens länk och eventuellt lösenord i DiVA i samband med DiVA-posten registreras, eller (2) skickar videokonferensens länk och eventuellt lösenord tillsammans länken till DiVA-posten till biblioteket@kth.se . KTH Biblioteket kan då redigera informationen i DiVA, som i sin tur automatiskt uppdaterar KTH-kalendern.

☐ Huvudhandledaren är ansvarig för att informera opponenten och ledamöterna i betygsnämnden om disputationsakten.

Ordförande för disputationen, eller av denne delegerad person, ska vara kontaktperson för de som saknar dator/datorvana. Ordförande för disputationen agerar som moderator och måste kunna ta emot och förmedla åhörarnas frågor och kommentarer via Zoom, exempelvis via chattfönstret.

KTH:s Riktlinje om utbildning på forskarnivå , 6.4.4, innehåller användbar information om beskrivning av disputationer. EECS anvisningar under rubriken "Referenser" på denna sida kan också vara till hjälp.

Tre veckor

☐ Kontrollera att uppsatsen har laddats upp i DiVA (rättsligt krav).

☐ Skicka avhandlingen (kontakta service@eecs.kth.se  för att få hjälp med detta):

 • En kopia till varje mottagare enligt distributionslistan, inklusive opponenten och ledamöterna för betygsnämnden
 • Ett tryckt exemplar till KTH Biblioteket , tillsammans med blanketten Agreement regarding publication  (på engelska) som undertecknat original (rättsligt krav). I distributionslistan står det att en elektronisk version ska skickas till KTH Biblioteket, detta görs genom att ladda upp den i DiVA
 • Ett tryckt exemplar till Doctoral Education Support, Malvinas väg 10 KTH Campus (för den som befinner sig på KTH Campus ) eller Kistagången 16 KTH Kista (för den som befinner sig på KTH Kista )

Efter disputationen

☐ Lämna in protokollet som ett undertecknat original (ordföranden vid disputationen brukar göra detta) till Doctoral Education Support.

Ansökan om doktorsexamen

☐ När alla kurser är klara och uppfyller doktorandprogrammets krav informerar huvudhandledaren doctoral-education-support@eecs.kth.se  om detta, för att uppgifterna ska läggas in i Ladok.

☐ Logga in på kth.se , välj Tjänster på menyn och välj sedan Examensbevis. Fyll i och skicka in ansökan om examensbevis genom att följa instruktionerna. Använd din individuella studieplan (ISP) som referens, så att ansökan blir korrekt ifylld.

☐ Skicka in ärendenumret för din ansökan om examensbevis (börjar med ”EX”, följt av siffror) med e‑post till doctoral-education-support@eecs.kth.se  för att skynda på ansökningsprocessen.

☐ Fyll i och skicka in webblanketten Mobility Questionnaire for Doctoral Students at EECS  (på engelska).

Referenser

Hitta länkar till styrdokument och blanketter på sidan Länkar och resurser .

Läs om det praktiska och logistik kring disputationer och licentiatseminarium .

EECS anvisningar: Guidelines for the formal procedure at the public defence of doctoral theses at KTH (pdf 49 kB)  (på engelska)