Till innehåll på sidan

Disputation

Denna sida innehåller information om hur man anmäler om disputation vid skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).

Viktigt att känna till

"Alla disputationer och licentiatseminarier på campus ska tillgängliggöras för åskådare digitalt." Det betyder att även disputationer/seminarier där alla deltagare närvarar på plats ska sändas online. I sådana fall behöver uppsättningen inte vara lika avancerad som vid disputationer/seminarier som hålls i hybridform eller helt online. ( Riktlinjer till följd av covid-19 )

"Höstterminen 2021 och tills vidare: [...] Disputationer kan ske på campus och digitalt. Disputationer och licentiatseminarier är öppna för allmänheten och omfattas i förekommande fall av regeringens begränsningar för allmänna sammankomster. Digitala disputationer och licentiatseminarier uppmuntras dels av kvalitetsskäl (utökade möjligheter till internationellt deltagande i betygsnämnd och som opponent), dels av hållbarhetsskäl (minskat resande). Alla disputationer och licentiatseminarier ska tillgängliggöras för åskådare digitalt." ( Rektorsbeslut, V-2021-0421 )

Hur man anmäler

Det är viktigt att hålla tidplanen nedan, annars kan disputationen behöva skjutas upp. En disputation får endast anordnas under perioderna

 • 15 augusti – 20 december
  och
 • 7 januari – 15 juni

Datum som infaller inom de perioderna kallas för terminsveckor. När du räknar veckor för att uppfylla kraven är det endast tid under terminen som räknas. Om du till exempel planerar att hålla din disputation den 15 augusti ska du räkna tio veckor bakåt från den 15 juni. Kontakta oss  gärna om du behöver hjälp. Doktoranden ansvarar för processen om inget annat anges.

Disputationen måste så långt det är möjligt hållas inom normal arbetstid för KTH  (CET).

Tio veckor

☐ Huvudhandledaren kontrollerar att opponenten och medlemmarna i betygsnämnden är tillgängliga.

Läs om krav på opponent, ordförande för disputationen och betygsnämnd samt vem som föreslår dessa i KTH:s Riktlinje om utbildning på forskarnivå , 6.4.2. Tillägg och förtydliganden:

 • Tillagd 2022-01-17: Ledamöterna i betygsnämnden, inklusive ersättaren, får inte komma från samma avdelning som huvudhandledaren eller doktoranden, om det inte föreligger särskilda omständigheter.
 • I anmälan om disputation ska det framgå vilken/vilka som är tänkta att delta via videolänk.
 • Minst en person av varje kön ska vara representerad i betygsnämnden, om inte särskilda skäl talar emot detta och skälen redovisas i samband med anmälan.
 • "För en betygsnämnd bestående av tre ledamöter ska minst två ledamöter hämtas utanför KTH (får inte vara anställda vid KTH)." Förtydligande: opponenten är inte i betygsnämnden.
 • "En ersättare ska alltid utses." Förtydligande: Från och med hösten 2021 krävs endast en ersättare bland ledamöterna för betygskommittén, såvida inte det finns särskilda omständigheter som gör att fler än en ledamot kan falla ifrån. Tidigare under pandemin har kravet varit att två ersättare (reserver) i betygsnämnden måste utses för disputation. Om det redan finns en ordinarie ledamot i betygsnämnden från KTH får bara en ersättare vara från KTH.

"Ersättning till opponent vid framläggande av doktorsavhandling: 9 000 kr. [...] Ersättning till ledamot i betygsnämnd: 2 500 kr." ( Anvisning om ersättning till ledamot, sakkunnig och opponent )

☐ Påbörja en revision av doktorandens individuella studieplan.

☐ Om annat än fysisk närvaro planeras för handledare eller doktorand, ska detta motiveras via mejl till forskarutbildningsansvarig  (FA) ansvarig för programmet i fråga, cc doctoral-education-support@eecs.kth.se , i början av hela ansökningsprocessen. FA återkommer därefter med ett förhandsbesked.

☐ Lämna in ansökan om Förhandsgranskare för doktorsavhandling  (bara huvudhandledarens underskrift krävs) till doctoral-education-support@eecs.kth.se .

☐ Skicka preliminär avhandling till förhandsgranskare när denne godkänts av forskarutbildningsansvarig.

Sex veckor

☐ Den reviderade ISP:n bör nu åtminstone ha statusen ”Väntar på Forskarutbildningshandläggare (skola)” (dvs. godkänd av doktorand, huvudhandledare och programansvarig).

Boka en föreläsningssal  för disputationen.

☐ Begär information om tryckning av tryckeriet US-AB .

Tryckningen måste göras av US-AB . Omslag, titelsida och nästföljande sida med bokinformation layoutas av tryckeriet US-AB. Läs mer om omslag här . Huvudhandledarens fakturareferens brukar användas: EXAMPEL KTHEECS (ersätt EXAMPEL med hens referens). Tänk också på att räkna med några dagar för hantering av provtryck och ytterligare några dagar för slutgiltig tryckning, ha därför god kommunikation med US-AB för att nå avsatt deadline.

☐ Beställ ett TRITA-nummer via webbformuläret Beställning av TRITA-nummer för doktorander vid EECS  (på engelska).

☐ Beställ ett ISBN-nummer via webbformuläret Beställning av ISBN  (ISSN- och ISRN-nummer används inte längre).

☐ Lämna in följande handlingar till doctoral-education-support@eecs.kth.se :

 • Blanketten Anmälan disputation  (läs om krav på opponent, ordförande för disputationen och betygsnämnd under rubriken "tio veckor" på denna sida)
 • Blanketten Distributionslista, doktorsavhandling

  Distributionslistan måste innehålla minst sju externa adresser. Mottagarna ska vara institutioner, avdelningar eller motsvarande, inte personer. Avhandlingen kan distribueras digitalt, om så önskas. Det finns inget krav på att ett visst antal av mottagarna måste vara svenska.

 • Avhandlingen som preliminär PDF, med preliminär titelsida. Slutgiltigt omslag, samt titelsida och nästföljande sida med bokinformation layoutas av tryckeriet US-AB i samband med tryckning senare
 • CV för opponenten och eventuella medlemmar i betygsnämnden där det inte tydligt framgår om de är "vetenskapligt kompetenta motsvarande docent" ( Riktlinje om utbildning på forskarnivå , 6.4.2)

☐ Skicka avhandlingen för provtryckning när förhandsgranskningen har godkänts. Slutlig tryckning får inte göras förrän beslut om disputation har fattats.

Beslut (ca fyra veckor)

☐ Forskarutbildningsstöd skickar en kopia av beslutet till doktoranden och huvudhandledare.

☐ Servicecenter kontaktar doktoranden och huvudhandledaren angående logistik- och festarrangemang .

☐ Kommunikationsstöd kontaktar doktoranden angående arrangemang för att spela in en kort video som presenterar forskninghöjdpunkterna efter disputationen.

☐ Skicka avhandlingen för slutlig tryckning.

☐ Skapa en länk till videokonferensen, till exempel ett Zoom-möte. KTH erbjuder även Zoom Webinar, vilket fungerar bra för evenemang som dessa. Den som arrangerar mötet (får inte vara respondenten) behöver kontakta it-support@kth.se  för att schemalägga en sådan videolänk. Läs mer på webbsidan Zoom-Webinar för disputation på KTH

Ordförande för disputationen, eller av denne delegerad person, ska vara kontaktperson för de som saknar dator/datorvana. Ordförande för disputationen agerar som moderator och måste kunna ta emot och förmedla åhörarnas frågor och kommentarer via Zoom, exempelvis via chattfönstret.

☐ Ladda upp avhandlingen i DiVA enligt instruktionerna på webbsidorna Spika avhandling/licentiatuppsats  och Spikningen steg för steg . Var noggrann att ange korrekt metadata och fylla i alla relevanta fält, annars kan publiceringen fördröjas.

Länken till videokonferensen måste publiceras i DiVA i god tid. Det kan göras genom att doktoranden antingen (1) lägger till videokonferensens länk och eventuellt lösenord i DiVA i samband med DiVA-posten registreras, eller (2) skickar videokonferensens länk och eventuellt lösenord tillsammans länken till DiVA-posten till biblioteket@kth.se . KTH Biblioteket kan då redigera informationen i DiVA, som i sin tur automatiskt uppdaterar KTH-kalendern.

☐ Huvudhandledaren är ansvarig för att informera opponenten och ledamöterna i betygsnämnden om disputationsakten.

KTH:s Riktlinje om utbildning på forskarnivå , 6.4.4, innehåller användbar information om beskrivning av disputationer. EECS anvisningar under rubriken "Referenser" på denna sida kan också vara till hjälp.

Tre veckor

☐ Kontrollera att uppsatsen har laddats upp i DiVA (rättsligt krav).

☐ Skicka ut avhandlingen (krav). Kontakta service@eecs.kth.se  för att få hjälp med detta:

 • En kopia till varje mottagare enligt distributionslistan, inklusive opponenten och ledamöterna för betygsnämnden
 • Ett tryckt exemplar till KTH Biblioteket , tillsammans med blanketten Agreement regarding publication  (på engelska) som undertecknat original (rättsligt krav). I distributionslistan står det att en elektronisk version ska skickas till KTH Biblioteket, detta görs genom att ladda upp den i DiVA

Efter disputationen

☐ Lämna in protokollet som ett undertecknat original (ordföranden vid disputationen brukar göra detta) till Doctoral Education Support.

☐ I samarbete med kommunikationsstöd spelar doktoranden in en kort video som presenterar forskningshöjdpunkterna.

Ansökan om doktorsexamen

☐ När alla kurser är klara och uppfyller doktorandprogrammets krav informerar huvudhandledaren doctoral-education-support@eecs.kth.se  om detta, för att uppgifterna ska läggas in i Ladok.

☐ Se till att dina kontaktuppgifter i Ladok  är aktuella.

☐ Logga in på kth.se , välj Tjänster på menyn och välj sedan Examensbevis. Fyll i och skicka in ansökan om examensbevis genom att följa instruktionerna. Jämför med din individuella studieplan (ISP) som referens, så att ansökan blir korrekt ifylld.

☐ Skicka in ärendenumret för din ansökan om examensbevis (börjar med ”EX”, följt av siffror) med e‑post till doctoral-education-support@eecs.kth.se  för att skynda på ansökningsprocessen.

☐ Fyll i och skicka in webbformuläret Mobility Questionnaire for Doctoral Students at EECS  (på engelska).

Referenser

Hitta länkar till styrdokument och blanketter på sidan Länkar och resurser .

Läs om det praktiska och logistik kring disputationer och licentiatseminarium .

EECS anvisningar: Guidelines for the formal procedure at the public defence of doctoral theses at KTH (pdf 49 kB)  (på engelska)