Till innehåll på sidan

Disputation

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Nyheter

Disputationer och licentiatseminarier​ via videolänk

Viktigt! Läs först "Information om disputation på distans med anledning av coronaviruset (covid-19)" på KTH:s centrala webbsida Avhandling, disputation och examen .

Tillägg till den länkade webbsidan:

 • Tillagd 2020-09-14: Om annat än fysisk närvaro planeras för handledare eller doktorand, ska detta motiveras via mejl till FA i början av hela ansökningsprocessen. FA återkommer därefter med ett förhandsbesked.
 • I anmälan om disputation eller licentiatseminarium ska det framgå vilken/vilka som är tänkta att delta via videolänk.
 • Två ersättare (reserver) i betygsnämnden måste utses för disputation (om det redan finns en ordinarie ledamot i betygsnämnden från KTH kan inte båda ersättarna vara från KTH).
 • Länken till videokonferensen måste publiceras i DiVA i god tid. Skicka länken och eventuellt lösenord tillsammans med länk till DiVA-posten till publicering@kth.se , som kan lägga upp det i DiVA och KTH-kalendern.
 • Ordförande för disputationen, eller av denne delegerad person, ska vara kontaktperson för de som saknar dator/datorvana.
 • Ordförande för disputationen agerar som moderator och måste kunna ta emot och förmedla åhörarnas frågor och kommentarer via Zoom, exempelvis via chattfönstret.
 • Riktlinje för underskrift av dokument i pandemitider .

Ansökan om disputation

Det är viktigt att hålla tidplanen nedan, annars kan disputationen behöva skjutas upp. En disputation får endast anordnas under perioderna

 • 15 augusti – 20 december
  och
 • 7 januari – 15 juni

Datum som infaller inom de perioderna kallas för terminsveckor. När du räknar veckor för att uppfylla kraven är det endast tid under terminen som räknas. Om du till exempel planerar att hålla din disputation den 15 augusti ska du räkna tio veckor bakåt från den 15 juni. Kontakta oss  gärna om du behöver hjälp. Doktoranden ansvarar för processen om inget annat anges.

Tio veckor

☐ Huvudhandledaren kontrollerar att opponenten och medlemmarna i betygsnämnden (minst en kvinna) är tillgängliga

☐ Revidera den individuella studieplanen i eISP-systemet

☐ Fyll i och lämna in blanketten Förhandsgranskare för doktorsavhandling  (bara huvudhandledarens underskrift krävs) till doctoral-education-support@eecs.kth.se

 • "Förhandsgranskaren ska vara (1) antagen som docent eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens och (2) kompetent inom aktuellt ämne på forskarnivå. Vem som får utses till förhandsgranskare begränsas av vad som anges i avsnitt 4.4." ( Riktlinje om utbildning på forskarnivå , 4.1.6. och 4.4.)

☐ Skicka preliminär avhandling till förhandsgranskare när denne godkänts av forskarutbildningsansvarig

Sex veckor

☐ Den reviderade ISP:n bör nu åtminstone ha statusen ”Väntar på forskarutbildningshandläggare” (dvs. godkänd av doktoranden, huvudhandledaren och den programansvariga)

Boka en föreläsningssal  för disputationen

☐ Beställ ett TRITA-nummer via webblanketten Beställning av TRITA-nummer för doktorander vid EECS  (på engelska)

☐ Beställ ett ISBN-nummer via webblanketten Beställning av ISBN  (ISSN- och ISRN-nummer används inte längre)

☐ Lämna in följande till Doctoral Education Support:

 • Blanketten Anmälan disputation
  • Ordförande bör vara en erfaren lärare och inte någon av doktorandens handledare
  • För en betygsnämnd bestående av tre ledamöter ska minst två ledamöter hämtas utanför KTH. För en betygsnämnd bestående av fem ledamöter ska minst tre ledamöter hämtas utanför KTH. Förtydligande: opponenten är inte i betygsnämnden
  • En ersättare ska alltid utses och vara verksam vid KTH. Förhandsgranskaren kan utses till ersättare
  • Minst en ledamot ska ha god kännedom om den svenska utbildningen på forskarnivå och examinationsprocessen
  • Minst en person av varje kön ska vara representerad i betygsnämnden, om inte särskilda skäl talar emot detta och skälen redovisas i samband med anmälan
 • Blanketten Summering av förhandsgranskning för doktorsavhandling
 • Blanketten Distributionslista, doktorsavhandling
  • Den bör innehålla minst sju externa adresser
  • Mottagare ska vara institutioner, avdelningar eller motsvarande, inte personer
  • Avhandlingen kan distribueras digitalt, om så önskas
  • Det finns inget krav på att ett visst antal måste vara svenska
 • Avhandlingen som PDF, preliminär version. I enlighet med riktlinjen om utbildning på forskarnivå  (4.1.3) ska följande information finnas med:
  • Datum, tid och plats för disputationen på avhandlingens titelsida
  • Forskarutbildningsämnet på avhandlingens omslag och titelsida
 • CV för opponenten och eventuella medlemmar i betygsnämnden som inte är docent

Beslut (ca fyra veckor)

☐ Få en kopia av beslutet från doctoral-education-support@eecs.kth.se . Vid denna punkt kommer Servicecenter att informeras om beslutet och kommer att inleda förfarandet för att ordna logistiken för och firandet av din disputation. Läs om logistik kring disputationer här (på engelska)

☐ Skicka uppsatsen till tryck genom att först begära en beställningsblankett från info@us-ab.com . Följ instruktionerna i deras svar. Huvudhandledarens fakturareferens brukar användas: EXAMPEL KTHEECS (ersätt EXAMPEL med hens referens). Tryckningen måste göras av US-AB . Tänk också på att räkna med några dagar för hantering av provtryck och ytterligare några dagar för slutgiltig tryckning, ha därför god kommunikation med US-AB för att nå avsatt deadline. Läs om omslag till doktorsavhandlingar här

☐ Ladda upp uppsatsen i DiVA enligt instruktionerna på webbplatsen Spikningen steg för steg

☐ Huvudhandledaren är ansvarig för att informera opponenten och ledamöterna i betygsnämnden om disputationsakten. KTH:s riktlinje om utbildning på forskarnivå , del "4.3.4. Beskrivning av disputationen", innehåller användbar information i detta avseende

Tre veckor

☐ Kontrollera att uppsatsen har laddats upp i DiVA (rättsligt krav)

☐ Skicka avhandlingen (kontakta service@eecs.kth.se  för att få hjälp med detta):

 • En kopia till varje mottagare enligt distributionslistan, inklusive opponenten och ledamöterna för betygsnämnden.
 • Ett tryckt exemplar till KTH Biblioteket , tillsammans med blanketten Agreement regarding publication  (på engelska) som undertecknat original (rättsligt krav). I distributionslistan står det att en elektronisk version ska skickas till KTH Biblioteket, detta görs genom att ladda upp den i DiVA
 • Ett tryckt exemplar till Doctoral Education Support, Malvinas väg 10 KTH Campus (för den som befinner sig på KTH Campus ) eller Kistagången 16 KTH Kista (för den som befinner sig på KTH Kista )

Efter disputationen

☐ Lämna in protokollet som ett undertecknat original (ordföranden vid disputationen brukar göra detta) till Doctoral Education Support

Ansökan om doktorsexamen

☐ När alla kurser är klara och uppfyller doktorandprogrammets krav informerar huvudhandledaren doctoral-education-support@eecs.kth.se  om detta, för att uppgifterna ska läggas in i Ladok

☐ Logga in på kth.se , välj Tjänster på menyn och välj sedan Examensbevis. Fyll i och skicka in ansökan om examensbevis genom att följa instruktionerna. Använd din individuella studieplan (ISP) som referens, så att ansökan blir korrekt ifylld

☐ Skicka in ärendenumret för din ansökan om examensbevis (börjar med ”EX”, följt av siffror) med e‑post till doctoral-education-support@eecs.kth.se  för att skynda på ansökningsprocessen

☐ Fyll i och skicka in webblanketten Mobility Questionnaire for Doctoral Students at EECS  (på engelska)

Referenser

KTH:s regelverk: Riktlinje om utbildning på forskarnivå , se del 4

KTH:s blankettarkiv: Blanketter

EECS anvisningar: Guidelines for the formal procedure at the public defence of doctoral theses at KTH (pdf 49 kB)  (på engelska)

Praktiskt kring disputationen: Logistik kring försvar av doktors- och licentiatavhandling​