Till innehåll på sidan

Antagning

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Nyheter

Doktorander som bor utanför Sverige och som behöver svenskt visum kommer inte att kunna hämta ut sitt KTH-konto och påbörja studierna förrän de anländer till Sverige.

Den 1 december 2020 reviderade KTH styrdokumentet Riktlinje om utbildning på forskarnivå .

Från och med april 2019 ska den första ISP:n skapas efter antagning, inte före.

Utbildning på forskarnivå på EECS

Steg 1: Rekrytering

Följ anvisningarna på webbsidan om rekrytering av doktorander .

Steg 2: Antagning

När rekryteringsprocessen är avslutad och en kandidat har valts ut påbörjar huvudhandledaren antagningsprocessen genom att lämna in följande dokument till doctoral-education-support@eecs.kth.se . En inkomplett ansökan kan förlänga handläggningstiden:

☐ En av följande två blanketter, underskriven av den presumtiva doktoranden:

☐ Kopior av dokument som bevisar att den sökande uppfyller​ kraven på grundläggande behörighet och den särskilda behörighet  som finns angiven i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne :

  • Kopia på masterexamensbevis med tillhörande resultatintyg, eller
  • Kopia på resultatintyg som bevisar att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (300 för ämnet Elektro- och systemteknik), varav minst 60 högskolepoäng (120 för ämnet Elektro- och systemteknik) på avancerad nivå

☐ Dokument beroende på finansieringstyp:

  • Om anställd av KTH (doktorandanställning): Vanligtvis behövs inga ytterligare dokument. HR kommer att skicka oss de inkomna webbformulären som kallas initieringsbrev respektive motiveringsbrev, som den tilltänkta huvudhandledaren redan ska ha upprättat i samband med rekryteringsprocessen (se steg 1)
  • Om anställd av en annan arbetsgivare (industridoktorand): En kopia på underskrivet industridoktorandavtal. Den tilltänkta huvudhandledaren ska redan ha påbörjat detta dokument i samband med rekryteringsprocessen, eftersom denna process oftast tar tid (se steg 1)
  • Om stipendiat eller om det gäller samarbeten mellan lärosäten: Kontakta oss  för mer information

​☐ Inom en månad efter att studierna har påbörjats (studierna kan påbörjas senare än datumet för antagning) ska huvudhandledaren skapa och fastställa en ISP  för doktoranden.

Doktorander som bor utanför Sverige och som behöver svenskt visum kommer inte att kunna hämta ut sitt KTH-konto och påbörja studierna förrän de anländer till Sverige.

☐ Om doktoranden har en biträdande handledare som inte är anställd på KTH behöver huvudhandledaren fylla i följande webbformulär: Beställning av eISP-konto för handledare

Steg 3: Anställning (om anställning vid KTH)

HR kommer att kontakta huvudhandledaren för upprättande av anställningskontrakt. Vid frågor, kontakta HR för respektive avdelning .

Steg 4: Praktiska förberedelser

Servicecenter kommer att kontakta huvudhandledaren för att göra praktiska förberedelser, så som accesskort, nyckel, kontorsplats etc. Vid frågor, kontakta service@eecs.kth.se .

Gästdoktorander

För gästdoktorander som besöker KTH (ingen antagning), bör kontaktpersonen inom fakulteten kontakta servicecenter i god tid genom detta formulär: Guest Form - for all guests/visitors to KTH EECS  (på engelska).

Gästdoktorander kan parallellt med detta ansöka om särskilt tillstånd att läsa kurser på forskarnivå vid KTH genom att följa stegen i rutan Särskilt tillstånd för doktorander från andra universitet  på länkad webbsida.

Referenser

Antagningskrav

How to become a doctoral (PhD) student at KTH ​ (på engelska)

Riktlinje om utbildning på forskarnivå

Ordning för beslut vid antagning av doktorand