Till innehåll på sidan

Licentiatseminarium

Denna sida innehåller information om hur man anmäler om licentiatseminarium vid skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).

Viktigt att känna till

"Alla disputationer och licentiatseminarier på campus ska tillgängliggöras för åskådare digitalt." Det betyder att även disputationer/seminarier där alla deltagare närvarar på plats ska sändas online. I sådana fall behöver uppsättningen inte vara lika avancerad som vid disputationer/seminarier som hålls i hybridform eller helt online. ( )

"Höstterminen 2021 och tills vidare: [...] Disputationer kan ske på campus och digitalt. Disputationer och licentiatseminarier är öppna för allmänheten och omfattas i förekommande fall av regeringens begränsningar för allmänna sammankomster. Digitala disputationer och licentiatseminarier uppmuntras dels av kvalitetsskäl (utökade möjligheter till internationellt deltagande i betygsnämnd och som opponent), dels av hållbarhetsskäl (minskat resande). Alla disputationer och licentiatseminarier ska tillgängliggöras för åskådare digitalt." ( Rektorsbeslut, V-2021-0421 )

Sedan december 2020 får "den som är handledare för doktoranden [...] inte utses till examinator" för licentiatuppsatsen. ( Riktlinje om utbildning på forskarnivå , 6.3.3)

Hur man anmäler

Det är viktigt att hålla tidplanen nedan, annars kan seminariet behöva skjutas upp. Ett licentiatseminarium får endast anordnas under perioderna

  • 15 augusti – den 20 december
    och
  • 7 januari – 15 juni

Datum som infaller inom de perioderna kallas för terminsveckor. När du räknar veckor för att uppfylla kraven är det endast tid under terminen som räknas. Om du till exempel planerar att hålla seminariet den 15 augusti ska du räkna tio veckor bakåt från den 15 juni. Kontakta oss  gärna om du behöver hjälp. Doktoranden ansvarar för processen om inget annat anges.

Licentiatseminariet måste så långt det är möjligt hållas inom normal arbetstid för KTH  (CET).

Tio veckor

☐ Huvudhandledare kontrollerar att den särskilda granskaren (opponenten) är tillgänglig.

☐ Påbörja en revision av doktorandens individuella studieplan.

☐ Om annat än fysisk närvaro planeras för handledare eller doktorand, ska detta motiveras via mejl till forskarutbildningsansvarig  (FA) ansvarig för programmet i fråga, cc doctoral-education-support@eecs.kth.se , i början av hela ansökningsprocessen. FA återkommer därefter med ett förhandsbesked.

☐ Lämna in ansökan om Förhandsgranskare för licentiatuppsats  (bara huvudhandledarens underskrift krävs) till doctoral-education-support@eecs.kth.se .

☐ Skicka preliminär licentiatuppsats till förhandsgranskare när denne godkänts av forskarutbildningsansvarig.

Sex veckor

☐ Den reviderade ISP:n bör nu åtminstone ha statusen ”Väntar på Forskarutbildningshandläggare (skola)” (dvs. godkänd av doktorand, huvudhandledare och programansvarig).

Boka en föreläsningssal  för seminariet

☐ Begär information om tryckning av tryckeriet US-AB .

Tryckningen måste göras av US-AB . Omslag, titelsida och nästföljande sida med bokinformation layoutas av tryckeriet US-AB. Läs mer om omslag här . Huvudhandledarens fakturareferens brukar användas: EXAMPEL KTHEECS (ersätt EXAMPEL med hens referens). Tänk också på att räkna med några dagar för hantering av provtryck och ytterligare några dagar för slutgiltig tryckning, ha därför god kommunikation med US-AB för att nå avsatt deadline.

☐ Beställ ett TRITA-nummer via webbformuläret Beställning av TRITA-nummer för doktorander vid EECS  (på engelska).

☐ Beställ ett ISBN-nummer via webbformuläret Beställning av ISBN  (ISSN- och ISRN-nummer används inte längre).

☐ Lämna in följande till Doctoral Education Support:

  • Blanketten Distributionslista, licentiatuppsats

    Distributionslistan bör innehålla minst sju externa adresser. Mottagarna ska vara institutioner, avdelningar eller motsvarande, inte personer. Avhandlingen kan distribueras digitalt, om så önskas. Det finns inget krav på att ett visst antal av mottagarna måste vara svenska.

  • Licentiatuppsatsen som preliminär PDF, med preliminär titelsida. Slutgiltigt omslag, samt titelsida och nästföljande sida med bokinformation layoutas av tryckeriet US-AB i samband med tryckning senare

☐ Skicka uppsatsen för provtryckning när förhandsgranskningen har godkänts. Slutlig tryckning får inte göras förrän beslut om licentiatseminarium har fattats.

Beslut (ca fyra veckor)

☐ Få en kopia av beslutet från doctoral-education-support@eecs.kth.se . Doctoral Education Support kommer även skicka beslutet till servicecenter, som i sin tur börjar inleda förfarandet med att ordna logistiken för och firandet av ditt seminarium. ​Läs om logistik kring licentiatseminarier här (på engelska) .

☐ Skicka uppsatsen för slutlig tryckning.

☐ Skapa en länk till videokonferensen, till exempel ett Zoom-möte. KTH erbjuder även Zoom Webinar, vilket fungerar bra för evenemang som dessa. Den som arrangerar mötet (får inte vara respondenten) behöver kontakta it-support@kth.se  för att schemalägga en sådan videolänk. Läs mer på webbsidan Zoom-Webinar för disputation på KTH

Huvudhandledaren, eller av denne delegerad person, ska vara kontaktperson för de som saknar dator/datorvana. Huvudhandledaren, eller av denne delegerad person, agerar som moderator och måste kunna ta emot och förmedla åhörarnas frågor och kommentarer via Zoom, exempelvis via chattfönstret.

☐ Ladda upp uppsatsen i DiVA enligt instruktionerna på webbsidorna Spika avhandling/licentiatuppsats  och Spikningen steg för steg . Var noggrann att ange korrekt metadata och fylla i alla relevanta fält, annars kan publiceringen fördröjas.

Länken till videokonferensen måste publiceras i DiVA i god tid. Det kan göras genom att doktoranden antingen (1) lägger till videokonferensens länk och eventuellt lösenord i DiVA i samband med DiVA-posten registreras, eller (2) skickar videokonferensens länk och eventuellt lösenord tillsammans länken till DiVA-posten till biblioteket@kth.se . KTH Biblioteket kan då redigera informationen i DiVA, som i sin tur automatiskt uppdaterar KTH-kalendern.

Tre veckor

☐ Kontrollera att uppsatsen har laddats upp i DiVA (rättsligt krav).

☐ Skicka ut uppsatsen (krav). Kontakta service@eecs.kth.se  för att få hjälp med detta:

  • En kopia till varje mottagare enligt distributionslistan, inklusive den särskilda granskaren
  • Ett tryckt exemplar till KTH Biblioteket , tillsammans med blanketten Agreement regarding publication  (på engelska) som undertecknat original (rättsligt krav). I distributionslistan står det att en elektronisk version ska skickas till KTH Biblioteket, detta görs genom att ladda upp den i DiVA

Efter seminariet

☐ Lämna in intyget som ett undertecknat original (huvudhandledare brukar göra detta) till Doctoral Education Support.

Ansökan om licentiatexamen

☐ När alla kurser är klara och uppfyller doktorandprogrammets krav informerar huvudhandledaren doctoral-education-support@eecs.kth.se  om detta, för att uppgifterna ska läggas in i Ladok.

☐ Se till att dina kontaktuppgifter i Ladok  är aktuella.

☐ Logga in på kth.se , välj Tjänster på menyn och välj sedan Examensbevis. Fyll i och skicka in ansökan om examensbevis genom att följa instruktionerna. Jämför med din individuella studieplan (ISP) som referens, så att ansökan blir korrekt ifylld.

☐ Skicka in ärendenumret för din ansökan om examensbevis (börjar med ”EX”, följt av siffror) med e-post till doctoral-education-support@eecs.kth.se  för att skynda på ansökningsprocessen.

☐ Fyll i och skicka in webbformuläret Mobility Questionnaire for Doctoral Students at EECS .

Referenser

 Hitta länkar till styrdokument och blanketter på sidan Länkar och resurser .

Läs om det praktiska och logistik kring disputationer och licentiatseminarium .