Licentiatseminarium

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Nyheter

Disputationer och licentiatseminarier​ via videolänk

Viktigt! Läs först "Information om disputation på distans med anledning av coronaviruset (covid-19)" på KTH:s centrala webbsida Avhandling, disputation och examen .

Tillägg till den länkade webbsidan:

 • I anmälan om disputation eller licentiatseminarium ska det framgå vilken/vilka som är tänkta att delta via videolänk.
 • Länken till videokonferensen måste publiceras i DiVA i god tid. Skicka länken och eventuellt lösenord tillsammans med länk till DiVA-posten till publicering@kth.se , som kan lägga upp det i DiVA och KTH-kalendern.
 • Ordförande för disputationen, eller av denne delegerad person, ska vara kontaktperson för de som saknar dator/datorvana.
 • Ordförande för disputationen agerar som moderator och måste kunna ta emot och förmedla åhörarnas frågor och kommentarer via Zoom, exempelvis via chattfönstret.

Ansöka om ett licentiatseminarium

Det är viktigt att hålla tidplanen nedan, annars kan seminariet behöva skjutas upp. Ett licentiatseminarium får endast anordnas under perioderna

 • 15 augusti – den 20 december
  och
 • 7 januari – 15 juni

Datum som infaller inom de perioderna kallas för terminsveckor. När du räknar veckor för att uppfylla kraven är det endast tid under terminen som räknas. Om du till exempel planerar att hålla seminariet den 15 augusti ska du räkna tio veckor bakåt från den 15 juni. Kontakta oss  gärna om du behöver hjälp. Doktoranden ansvarar för processen om inget annat anges.

Tio veckor

☐ Huvudhandledare kontrollerar att den särskilda granskaren (opponenten) är tillgänglig

Boka en föreläsningssal  för seminariet

☐ Revidera den individuella studieplanen i eISP-systemet

☐ Fyll i och lämna in blanketten Förhandsgranskare för licentiatuppsats  som ett undertecknat original (bara huvudhandledarens underskrift krävs) till Doctoral Education Support, Malvinas väg 10 (för de på KTH Campus ) eller Kistagången 16 (för de i KTH Kista )

 • "Förhandsgranskaren ska vara (1) antagen som docent eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens och (2) kompetent inom aktuellt ämne på forskarnivå. Vem som får utses till förhandsgranskare begränsas av vad som anges i avsnitt 4.4." ( Riktlinje om utbildning på forskarnivå , 4.1.6. och 4.4.)

☐ Skicka preliminär licentiatuppsats till förhandsgranskare när denne godkänts av forskarutbildningsansvarig

Sex veckor

☐ Den reviderade ISP:n bör nu åtminstone ha statusen ”Väntar på forskarutbildningshandläggare” (dvs. godkänd av doktoranden, huvudhandledaren och den programansvariga)

☐ Beställ ett TRITA-nummer via webblanketten Beställning av TRITA-nummer för doktorander vid EECS  (på engelska)

☐ Beställ ett ISBN-nummer via webblanketten Beställning av ISBN  (ISSN- och ISRN-nummer används inte längre)

☐ Lämna in följande till Doctoral Education Support:

 • Blanketten Distributionslista, licentiatuppsats  
  • Den bör innehålla minst sju adresser
  • Mottagare ska vara institutioner, avdelningar eller motsvarande, inte personer
  • Uppsatsen kan distribueras digitalt, om så önskas
  • Det finns inget krav på att ett visst antal måste vara svenska
 • Utskrift av den preliminära versionen av uppsatsen. I enlighet med KTH:s riktlinjer  (4.1.3) ska följande information finnas med:
  • Datum, tid och plats för seminariet på uppsatsens titelsida
  • Forskarutbildningsämnet på uppsatsens omslag och titelsida
 • Den särskilda granskarens cv (om denne inte är docent)

Beslut (ca fyra veckor)

☐ Få en kopia av beslutet från doctoral-education-support@eecs.kth.se . Vid denna punkt kommer Servicecenter att informeras om beslutet och kommer att inleda förfarandet för att ordna logistiken för och firandet av ditt seminarium. Läs mer här .

☐ Skicka uppsatsen till tryck genom att först begära en beställningsblankett från info@us-ab.com . Följ instruktionerna i deras svar. Huvudhandledarens fakturareferens brukar användas: EXAMPEL KTHEECS (ersätt EXAMPEL med hens referens). Tryckningen måste göras av US-AB . Tänk också på att räkna med några dagar för hantering av provtryck och ytterligare några dagar för slutgiltig tryckning, ha därför god kommunikation med US-AB för att nå avsatt deadline

☐ Ladda upp uppsatsen i DiVA enligt instruktionerna på webbplatsen Spikningen steg för steg

Tre veckor

☐ Kontrollera att uppsatsen har laddats upp i DiVA (rättsligt krav)

☐ Skicka uppsatsen:

 • En kopia till varje mottagare enligt distributionslistan
 • Ett tryckt exemplar till KTH Biblioteket , tillsammans med blanketten Agreement regarding publication  (på engelska) som undertecknat original (rättsligt krav). I distributionslistan står det att en elektronisk version ska skickas till KTH Biblioteket, detta görs genom att ladda upp den i DiVA.
 • Ett tryckt exemplar av uppsatsen till Doctoral Education Support

Efter seminariet

☐ Lämna in intyget som ett undertecknat original (huvudhandledare brukar göra detta) till Doctoral Education Support.

Ansökan om licentiatexamen

☐ När alla kurser är klara och uppfyller doktorandprogrammets krav informerar huvudhandledaren doctoral-education-support@eecs.kth.se  om detta, för att uppgifterna ska läggas in i Ladok

☐ Logga in på kth.se , välj Tjänster på menyn och välj sedan Examensbevis. Fyll i och skicka in ansökan om examensbevis genom att följa instruktionerna. Använd din individuella studieplan (ISP) som referens, så att ansökan blir korrekt ifylld.

☐ Skicka in ärendenumret för din ansökan om examensbevis (börjar med ”EX”, följt av siffror) med e-post till doctoral-education-support@eecs.kth.se  för att skynda på ansökningsprocessen

☐ Fyll i och skicka in webblanketten Mobility Questionnaire for Doctoral Students at EECS

Referenser

KTH:s regelverk: Riktlinje om utbildning på forskarnivå , se del 4

KTH:s blankettarkiv: Blanketter

Praktiskt kring licentiatseminariet: Logistik kring försvar av doktors- och licentiatavhandling​