Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ledarskapsprogram för ledare och framtida chefer på ITM

ITM-skolans ledarskapsprogram vänder sig till dig som har du en ledarroll inom utbildnings- och forskningsverksamhet men saknar chefsansvar. Den vänder sig också till dig som är intresserad av en framtida chefsroll på enhets- och institutionsnivå.

Kursfakta

För vem: För dig som har du en ledarroll inom utbildnings- och forskningsverksamhet men saknar chefsansvar samt den som idag inte har en ledarroll men ett intresse för en framtida chefsroll på enhets- och institutionsnivå. Skicka in din intresseanmälan nedan. Prefekter kommer också att kunna tillfråga och nominera lämpliga medarbetare.

Plats: Campus samt internat. Alla träffar kräver fysisk närvaro.

Deadline: 24 februari, 2023

Kursdatum: 
2023: 27 - 28 april (internat), 1 juni, 24 - 25 aug, 29 sep, 27 okt, 24 nov
2024: 12 jan, 16 feb, 15 Mars, 12 april, 30 -31 maj (internat)

Kursledare: Magnus Åkesson, arbetslivspedagog, coach, ledar- och organisationsutveckling

Anmäl dig här

ITM:s ledning startar ett nytt ledarskapsprogram för att bygga en ledarskapskultur med aktiva och handlingskraftiga ledare i alla positioner. ITM behöver också tillgodose behovet av framtida chefer på skolan.

Programmet vänder sig till dig som har en ledarroll inom utbildning- och forskningsverksamhet men saknar chefsansvar. Den vänder sig också till dig som idag inte har en ledarroll men som har ett intresse för en framtida chefsroll på enhets- och institutionsnivå.

Målsättningen under programmet är att deltagarna ska färdigheter och förmågor som man behöver för att utöva ett aktivt ledarskap för ett tryggt och robust arbetsklimat som möjliggör utbildning och forskning av högsta kvalitet.

Tyngdpunkten ligger på praktiska inslag där träning i ledarverktyg varvas med reflektion och gemensam diskussion. Stor vikt läggs vid interaktion och kommunikation och att bli medveten om sig själv som ledare. Deltagarna sätter upp konkreta utvecklingsmål för sig själva och får coaching i att tillämpa verktyg och metoder mellan programtillfällena.

Programmål

Under ledarskapsprogrammet kommer deltagarna utveckla:

 • kunskap om grundläggande teorier om ledarskap och grupprocesser
 • förståelse för ledar- respektive chefsfunktionen i grupper och organisationer samt olika incitamentsstrukturer och styrlogiker inom akademisk verksamhet
 • förmåga att bygga stabila och trygga och miljöer präglade av öppenhet, tolerans och hög produktivitet
 • färdigheter i interaktiv kommunikation som att coacha och motivera, styra och uttrycka tydliga förväntningar samt att sätta mål och leda med feedback
 • kunskap i att värdera sig själv och olika situationer för att anpassa sitt ledarskap efter behoven
 • olika förhållningssätt för att hantera besvärliga situationer och skapa strategier för att involvera gruppens medlemmar i problemlösning och att nå mål
 • förståelse för andra verksamheter och dess ledarutmaningar och möjligheter
 • förståelse för verksamhetsstödets delar och funktioner
 • relationer och nätverk för fortsatt erfarenhetsutbyte och lärande
 • förutsättningar och beredskap för att träda in i framtida chefs- och ledarroller.

Programmet inleds med ett tvådagarsinternat för att deltagarna ska lära känna varandra och för att etablera ett konstruktivt lärandeklimat. Därpå följer ett antal heldagar med specifika teman med ca en månads mellanrum. Programmet avslutas med ett tvådagarsinternat.

Upplägg och teman

Programmet sträcker sig över tre terminer och inleds med ett tvådagarsinternat för att deltagarna ska lära känna varandra och för att etablera ett konstruktivt lärandeklimat. Därpå följer ett antal heldagar med specifika teman med ca en månads mellanrum. Programmet avslutas med ett tvådagarsinternat.

Några av programmets teman:

 • Att leda inom olika akademiska incitamentsstrukturer
 • Legitimitet och makt att påverka
 • Teorier om ledarskap
 • Grupprocesser, effektiva team och gruppens ledarskap
 • Coachande ledarskap och lösningsorienterat förhållningssätt
 • Det personliga ledarskapet
 • Att leda med feedback och bygga feedbackkultur
 • Att styra inom givna ramar och att leda kreativa processer mot mål
 • Skapa samarbetsklimat och hantera konflikter
 • Effektiva och meningsfulla möten
 • Coachande handledarskap och kollegial ledarhandledning
 • ITM-skolans grundutbildning, forskning och forskarutbildning
 • JML och att leda i mångkulturella miljöer
 • Arbetsgivaransvar, arbetsmiljö och HR
 • Ekonomi och styrning – hur funkar det?

Nominering och antagning

Är du intresserad och vill anmäla ditt intresse? 

Anmäl dig här

Prefekter kan också tillfråga och nominera lämpliga medarbetare. Ca 15 medarbetare (2-3 deltagare/institution) kommer ges möjlighet att gå programmet.

Skolledningen avgör i samråd med prefekterna vilka som blir antagna utifrån olika kriterier som jämn könsfördelning och balanserad fördelning mellan olika roller, funktioner och organisatorisk tillhörighet.