Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arbetsplatsansvar

Här kan du läsa om vad som ingår i ditt personal- och arbetsmiljöansvar. På denna sida finns också länkar till vidare läsning kring vad som gäller för t. ex. medarbetarutveckling, tjänstledighet och jämställdhet.

Ditt personal- och arbetsmiljöansvar

Definition av ditt personal- och arbetsmiljöansvar

I personal- och arbetsmiljöansvaret ingår det systematiska arbetsmiljöarbetet och riskbedömning av den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt fördelat ansvar för: 

 • Rehabiliteringsutredningar. 

 • Att följa upp sjukfrånvaro, uppmärksamma tecken på att medarbetare inte mår bra och vidta åtgärder.

 • Arbetsskade- och tillbudsanmälan.

 • Medarbetarsamtal.

 • Kompetensutveckling av personal tillhörande avdelningen/enheten/centrat.

 • Lönesamtal och lönesättande samtal.

 • Rekrytering av personal.

 • Skyddsrond på avdelningen/enheten/centrat.

 • Att genomgå de utbildningar som anordnas vid KTH inom ledarskap och arbetsmiljöfrågor.

 • Ansvara för introduktion och internutbildning av nyanställda.

 • Att ha kunskap om och uppmärksamma tecken på diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, mobbning eller annan kränkande särbehandling. Vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som skulle kunna ge upphov till detta och vid behov hantera uppkomna situationer. 

 • Att genomföra arbetsplatsträffar enligt samverkansavtalet. 
 • Att besluta om semester och annan ledighet, tjänstledighet och tjänsteresor.

 • Att se till att det är tydligt för medarbetarna vilka arbetsuppgifter som ska utföras, vilket resultat som ska uppnås, vem de kan vända sig till för stöd och hjälp i arbetet, och vid behov prioritera arbetsuppgifter om tillgänglig tid inte räcker till. 

 • Att se till att beredskap, kunskap och kännedom om första hjälpen och krisstöd finns på institutionen/enheten/centrat.

Länkar

Tjänstledighet och semester

Riktlinjer arbetsmiljö på KTH

Anvisning för skyddsrond

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Rehabilitering

Företagshälsovård

ITM krisorganisation

Anmäla tillbud, risk och arbetsskada