Till innehåll på sidan

Docentkommitté SCI

Enligt fakultetsrådets arbetsordning (V-2018-1040) följer att skolan ska ha en docentkommitté för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun. Fakultetsrådet utser lärarrepresentanter (baserat på förslag från skolans FFA) för en viss mandatperiod. Lärarrepresentanterna ska ha handledarerfarenhet och docentkompetens. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade i kommittén, detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl. Studeranderepresentant utses i enlighet med 7§ studentkårs- förordningen (2009:769)."

Ordförande (tillika ledamot)

Vice ordförande

Ledamöter

Fakultetsrådets riktlinjer för antagning som docent

Specifikt för Skolan för teknikvetenskap

Ett docentnämnd skapas för varje enskilt docentärende. Docentnämnden består av en ordförande (vanligtvis FFA om inte jäv förekommer), två lärarrepresentanter från docentkommittén och en studentrepresentant. 

Mandatperiod:

2020-01-01 -- 2023-12-31