Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Breddad rekrytering ska utvärderas

Gäller samtliga utbildningsnivåer

Borggården på KTH. Foto: Anne Marie Girtz
Publicerad 2021-02-25

År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. På uppdrag av regeringen utvärderar UKÄ, Universitetskanslersämbetet, under 2019-2022, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering.

Utvärderingen består av två delar. Den ena delen är en utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Den andra delen består av analyser som speglar snedrekryteringen till högskolan utifrån olika perspektiv och en kunskapsöversikt av breddad rekrytering i Sverige och Norden. Sammantaget kommer utvärderingen ge en nationell bild över hur lärosätena arbetar med frågan och hur långt Sverige har nått med att öka mångfalden i högskolan och minska snedrekryteringen till den. Det handlar om att göra universitetet mer tillgängligt, motverka social snedrekrytering och verka för att alla grupper i samhället får lika stor tillgång till högre utbildning. Breddad rekrytering ska också bidra till att fler perspektiv kommer till uttryck i universitetets utbildningar och forskning, vilket i sin tur ska främja kvaliteten inom utbildningen. 

Samtliga utbildningsnivåer ingår i utvärderingen och granskade lärosäten ska skriva en självvärdering på cirka tio sidor samt göra en SWOT-analys som ska vara UKÄ tillhanda senast 3 maj 2021. Arbetsgruppen som kommer att arbeta med detta på KTH består av Margareta Karlsson GVS MO, sammankallande, Alexandra Leyton EECS, Alina Lingnau GVS CBL, David Tjeder GVS EDO, Anna Delin  SCI och Ävelin Pantigoso Velasquez THS.
När det gäller arbete med breddad rekrytering generellt framöver ska KTH tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram en strategi för det fortsatta arbetet.

Starkt relaterat till breddad rekrytering är systematisk integrering av jämställdhet och mångfald i utbildningar. Detta arbetar just nu ansvariga för alla utbildningsnivåer över hela KTH med i den kontinuerliga uppföljningen inom KTH:s kvalitetssäkringssystem. För att kunna nå målet om en god utbildnings- och arbetsmiljö för studenter och lärare behövs medvetenhet och kunskap om jämställdhets och mångfaldsutmaningar inom utbildningen och i yrkesrollen. Detta görs genom integrering av ämnes- och yrkesrelevanta moment i KTH:s utbildningsprogram.

Text: Gunnar Tibert