Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ett KTH för en mer digitaliserad värld

Digitalisering spelar en central roll i KTH:s utvecklingsplan för 2018–2023. KTH ska med sin kompetens på området vara ledande i digitalisering av utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsstöd.

KTH:s satsningar på digitalisering

Digitaliseringen är en stark drivkraft för utveckling och förändring i dagens samhälle. KTH ska med sin kompetens på området vara ledande i digitalisering av utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsstöd. Digitalisering innebär att kvaliteten och effektiviteten ökar i olika processer och verksamheter.

Med digitaliseringens hjälp kan utbildningen göras mer nyskapande, tillgänglig och resurseffektiv. Satsningen på e-lärande i vid mening ska fortsätta och ge konkreta resultat i form av förändringar i pedagogik, uppläggning och genomförande av utbildning, liksom i den fysiska utformningen av lokaler. Digitalisering innebär större möjligheter till breddat deltagande för olika studentgrupper och bidrar därmed till större mångfald.

Digitaliseringsområdet är föremål för stora forskningssatsningar, såväl från stat och eu som från näringsliv och offentliga aktörer. Detta gäller inte minst hållbarhet, med transporter som tydligt exempel. Satsningarna är tvärvetenskapliga och behöver samordnas för att möta omvärldens behov av utbildning, forskning och innovationer. Den digitala infrastrukturen för forskning ska byggas ut.

Digitaliseringen ger nya möjligheter till samverkan med aktörer inom näringsliv och offentlig sektor som arbetar med digitalisering för att möta samhällets utmaningar. Digitaliseringen skapar också samverkan genom anpassade utbildningar, verksamhetsnära forskning och innovation.

KTH:s verksamhetsstöd kan utvecklas genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter till effektivisering och högre kvalitet och därigenom frigöra resurser för att skapa mervärde i relation till kth:s övergripande mål. 

Ett mer digitaliserat KTH

  • har med digitaliseringens hjälp utvecklat sin utbildning
  • har ökat sin ledande forskning inom digitalisering på olika områden
  • satsar på digitalisering som en viktig del av samverkan med näringsliv och samhälle
  • utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att öka kvaliteten och effektiviteten i interna processer.

Den digitala arbetsplatsen – hemarbete

KTH gav i juni 2021 företaget MTO säkerhet i uppdrag att genom en enkätundersökning med vissa fördjupade intervjuer att kartlägga medarbetarnas syn på sin hemarbetsmiljö. Den skriftliga rapporten, som återfinns här, utgör ett underlag för att fånga medarbetarnas syn på sin hemarbetssituation under pandemin men också på förväntningar och förhoppningar inför framtiden. Detta ska givetvis balansera emot arbetsgivarens syn på hur arbetet bedrivs och hur man bäst kan genomföra sitt uppdrag.

Rapporten är kompletterad 2021-10-22 med ytterligare analyser avseende skillnaderna mellan GVS och skola.

Den digitala arbetsmiljön 2021-rev211022.pdf (pdf 3,6 MB)

(Den ursprungliga rapporten finns här: Den digitala arbetsmiljön 2021 (pdf 1,6 MB) )

Digital Arbetsmiljö som en del i det systematiska arbetsmiljö-arbetet på KTH

I KTH:s verksamhetsplan för 2021 gavs vicerektor för digitalisering i uppgift att implementera digital arbetsmiljö som en del av SAM. Detta arbete genomfördes i huvudsak under våren 2021 och avrapporteras i denna rapport. Rapporten är författad av:
Jan Gulliksen, Mikael Visén, Leif Svanblom, Lena Niemi Birgersdottir, Zlatko Mitrovic

Rapport- Digital Arbetsmiljö i SAM på KTH (pdf 5,1 MB)

Forskning inom digitalisering

Det strategiska fokusområdet digitalisering (informations- och kommunikationsteknologi) samlar forskare från samtliga KTH:s skolor, belägna vid Valhallavägen och i Kista. Tillsammans utgör de en dynamisk forskningsmiljö med brett industrisamarbete, och flera civilingenjörs-, högskole- och masterprogram.

Digitaliseringsplattformen på KTH

Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet betyder att alla människor – oavsett exempelvis funktionsnedsättning – ska kunna använda digitala tjänster eller webbplatser. Behovet av tillgänglighet har alltid funnits, men kraven har höjts rejält i och med lagen om Tillgänglighet till Digital Offentlig Service (DOS-lagen).

På KTH tar vi digital tillgänglighet på största allvar och arbetar kontinuerligt med informationsspridning och utbildning för att öka medvetande och kunskap i frågorna. Vi har även en Tillgänglighetsredogörelse  som uppdateras på årlig basis.

Arbetet med digital tillgänglighet på KTH