Till innehåll på sidan

Digital tillgänglighet på KTH

Digital tillgänglighet betyder att alla människor – oavsett exempelvis funktionsnedsättning – ska kunna använda digitala tjänster eller webbplatser. KTH har en tillgänglighetsredogörelse. En arbetsgrupp har aktivt arbetat med frågorna.

Ikoner som beskriver funktionsvariationer.

Behovet av tillgänglighet har alltid funnits, men kraven har höjts rejält i och med lagen om Tillgänglighet till Digital Offentlig Service (DOS-lagen). På KTH tar vi digital tillgänglighet på största allvar och arbetar kontinuerligt med informationsspridning och utbildning för att öka medvetande och kunskap om frågorna. Vi har även en Tillgänglighetsredogörelse  som uppdateras på årlig basis. 

Varför är digital tillgänglighet viktigt?

 • Tillgänglighet är nödvändig för vissa personer för att de exempelvis ska kunna utbilda sig eller arbeta på KTH. Omkring 20 procent av svenskarna har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga. 
 • Tillgänglighet bidrar ofta till ökad användbarhet och en bättre upplevelse för alla.
 • Tillgänglighet gör att våra digitala satsningar får större effekt och att vi når fler.

KTH:s organisation och aktiviteter

År 2020 startade KTH ett projekt för att arbeta fokuserat med digital tillgänglighet. En styrgrupp och en arbetsgrupp tillsattes med uppdraget att vidareutveckla den digitala tillgängligheten på KTH. I styrgruppens uppdrag ingick att besluta om budgetfördelning, den årliga tillgänglighetredogörelsen samt sammansättningen av arbetsgruppen för digital tillgänglighet.

Arbetsgruppen tittade bland annat på hur befintliga webbplatser kan förbättras, hur nya mobila applikationer kan utvecklas på ett tillgängligt sätt samt hur kunskapen bland KTH:s medarbetare kan höjas.

Beslut om projektdirektiv om tillgänglighet till digital offentlig service på KTH (pdf 939 kB)

Projektmål

 • Projektet ska ställning till hur de 50 tillgänglighetskriterierna ska omsättas i verksamheten med ledning av listade undantag. Av ställningstagandena ska framgå vägval och prioriteringar.
 • Projektet ska sammanställa en lista på kvarvarande aktiviteter inklusive prioritetsordning och tidplaner.
 • Projektet ska lista relaterade lagar på tillgänglighetsområdet och analysera kopplingar till den nya DOS-lagen.
 • Projektet ska säkerställa ett löpande arbete med tillgänglighetsredogörelsen och hur förbättrande åtgärder vidtas.
 • Projektet ska utreda resursbehov för att förvalta digital tillgänglighet på KTH. Här ingår såväl kompetensbehov som IT-infrastruktur.
 • Projektet ska samordna pågående insatser inom olika grupperingar på KTH och föreslå hur arbetet bör organiseras i förvaltningsläge inklusive ansvarsfördelning.
 • Projektet ska sammanställa en övergripande tillgänglighetsrapport som inkluderar punkterna ovan.
 • Projektet tar inte ansvar för att samtliga webbplatser/dokument/system inom KTH uppfyller tillgänglighetslagstiftningen. Ansvaret för laguppfyllnad ligger hos respektive verksamhet inom KTH.
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-26