Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Allmänna frågor

Här kan du få svar på vanliga frågor kring utvecklingen av verksamhetsstödet.

Varför ska vi samorganisera stödområden istället för att fortsätta som nu?

För att kunna göra mera lika mellan skolorna, minska dubbelarbete, minska sårbarheten i beroendet till personer och funktioner, kompetensförsörja och kompetensutveckla på helheten samt bli mer kostnadseffektiva.

Vad är ett programdirektiv?

Det anger struktur och ramar för hur arbetet ska bedrivas i gemensam planering, för att uppdragen ska verkställas, som listats i tidigare fattat inriktningsbeslut.

Hur kan vi vara lokala i stödet samtidigt som vi organisatoriskt centraliseras?

Varje stödområde ska stödja för verksamhetens behov och relevant kompetens ska finnas verksamhetsnära. Den fysiska placeringen av medarbetare kommer inte förändras och det institutionsnära stödet ska utvecklas genom samordnade team.

Hur ska man bli mer verksamhetsnära än vi är idag?

Det måste vi ta reda på i dialog med verksamheten.

Hur ska verksamheten märka av förändringen?

Genom att lärare och forskare aktivt är med och påverkar den utveckling som pågår och att man enas kring relevanta indikatorer för uppföljning. Målet är att skapa förutsättningar för att KTH:s medarbetare ska kunna optimera sin insats i sina respektive roller som lärare, forskare eller verksamhetsstöd.

Hur ska verksamhetsstödet märka av förändringen?

Ökade möjligheter till kompetensutveckling, ökad kunskap om andra delar av KTH, ökat samarbete i och med nya arbetssätt och arbetsformer, ökad tydlighet i roller och ansvar.

Hur involveras medarbetare i arbetet med kommande faser?

Den kollektiva kompetensen är otroligt viktig i arbetet. Medarbetare kommer att involveras i samtliga faser vilket dock kan ske på lite olika sätt inom respektive stödområde. Exempel är inventering av arbetsuppgifter, behovsbeskrivning från respektive sakområde och övningar kring institutionsstöd. Vi behöver också tillsammans undersöka om det finns fler pusselbitar i fasen av att analysera behov liksom att identifiera utvecklingen som ska ske utifrån behovsanalysen.

Hur kommer besluten fattas framåt – ett större gemensamt som nu eller flera mindre?

Beslut kommer att fattas löpande. Det kan exempelvis handla om formella beslut eller förändrade arbetsprocesser.

När vet vi hur det kommer att bli? När får vi veta mer?

Löpande inom respektive stödområde. Avsikten är att våra tre stödområden (HR, ekonomi och kommunikation) ska göra detta så likvärdigt som möjligt.