Till innehåll på sidan

Allmänna frågor

Här kan du få svar på vanliga frågor kring det gemensamma verksamhetsstödet.

Vad är ett programdirektiv?

Det anger struktur och ramar för hur arbetet ska bedrivas i gemensam planering, för att uppdragen ska verkställas, som listats i tidigare fattat inriktningsbeslut.

Vad är ett inriktningsbeslut?

Ett beslut som ger en riktning men där slutresultatet inte är klart utan där en gemensam planeringsprocess som inkluderar delaktighet för medarbetare och mottagare av stödet påbörjas.

Kommer någon att varslas?

Inriktningsbeslutet grundar sig inte på att medarbetare ska varslas.

Ska medarbetare söka om sina tjänster i samband med organisationsförändringen?

Nej.

Kommer man att få en ny chef?

Inledningsvis kommer de flesta att ha samma närmaste chef men några kommer att få en ny chef. På sikt kan man komma att få en ny chef.

Ska chefer söka om sina tjänster?

Det kan i förlängningen bli fallet om respektive stödområde skapar helt nya grupperingar och konstellationer.

Kan arbetsuppgifter komma att ändras?

Ja, chefer kan komma att behöva arbetsleda till nya eller andra uppdrag utifrån verksamhetens behov men inledningsvis utgår vi från de arbetsuppgifter som finns.

Hur mycket kan ens arbetsuppgifter komma att ändras, kan man få en väldigt annorlunda tjänst/arbetsområde?

Det kan bli så beroende på hur behovsbilden ser ut och vilka uppdrag som behöver prioriteras.

Kommer både de som arbetar inom sak- och skolavdelningar att kunna få förändrade arbetsuppgifter och nya chefer?

Ja, det kan bli aktuellt beroende på vilka förslag till organisation som arbetas fram i utvecklingsarbetet.

Fysisk placering, var ska jag sitta?

Inledningsvis kommer inte lokaliseringen att vara prioriterad utan det är i första hand en utveckling av verksamheten som är inriktningen. Det kan komma att ändras men behöver inte nödvändigtvis ha med samorganiseringen att göra utan kan också ha med förtätning av lokaler att göra.

Kommer man att sitta kvar på skolorna eller ska alla sitta på samma ställe?

Behovsbilden styr placering men respektive stödområde kommer inte sitta tillsammans allihop på ett ställe. Målsättningen är att stärka det institutionsnära stödet.

Hur ska man bli mer verksamhetsnära än vi är idag?

Det måste vi ta reda på i dialog med verksamheten.

När vet vi hur det kommer att bli? När får vi veta mer?

Löpande inom respektive stödområde. Avsikten är att våra tre stödområden ska göra detta så likvärdigt som möjligt.