Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 37

 • GU:s rekommendationer för examination VT20 inklusive omtentamensperioden i augusti

  Detta är en samlad bild av förutsättningarna för examination (förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå) VT20 inklusive omtentamensperioden i augusti.

 • Övriga frågor

 • Tekniska problem

 • Om examinationsformer och utformning av examination

 • FAQ för examination på distans

  Generella och vanliga frågor och svar för lärare om examination på distans.

 • Inspelningar från tidigare webbinarier

  På den här sidan hittar du inspelningar från tidigare Lunch 'n' Learn webbinarier som är relevanta för examination på distans. Inspelningarna är från våren 2020 och framåt.

 • Examinator

  Det finns olika roller och ansvarsfördelning inför, under och efter en Zoomövervakad tentamen på distans. Här beskrivs examinators roll och ansvar.

 • Möbius för examination

  Möbius är ett avancerat quiz-/uppgiftsverktyg. I Möbius kan du utforma uppgifter, vilka genereras algoritmiskt. Det innebär att frågorna kan innehålla variabler, med resultatet att olika studenter får olika inputvärden. Detta görs genom att du använder Möbius- eller Maple-syntax för att skapa uppgifterna.

 • Canvas för examination

  KTH har utformat en hel del guider kring Canvas funktionalitet. Nedan finns en översikt över funktioner i Canvas och syften som de kan användas till. Länkarna går till olika guider bland annat kursen Canvas@KTH och Canvas egna supportsidor (på både svenska och engelska).

 • New Quizzes

  KTH har utformat en hel del guider kring Canvas funktionalitet. På den här sidan har vi samlat guider om Canvas New Quizzes, länkarna går till olika guider bland annat kursen Canvas@KTH och Canvas egna supportsidor (på både svenska och engelska).

 • Välja och utforma examination

  Examination är en central del i kursen och är en av de faktorer som starkast påverkar hur studenterna tar sig an lärandet i kursen. Examinationen kan, rätt utformad, påverka både vad och hur studenterna lär sig. Nedanstående råd, reflektionsfrågor och rekommendationer är framtagna för att stödja dig som examinator i processen att tänka kring examination.

 • Möbius videoinstruktioner

  Krzysztof Starzecki (Chris) lösningsspecialist på KTH introducerar Möbius utifrån många års erfarenhet av att lära lärare om Möbius. Videorna är strukturerade så att de svarar på de vanligaste frågorna som lärare brukar behöva svar på då de som nybörjare tar sig an Möbius.

 • New Quizzes - Anpassningar

  Ibland behöver studenter få anpassade inlämningstider, extra försök på ett quiz eller återuppta ett redan inlämnat quiz. Här följer instruktioner hur det går till i New Quizzes.

 • Classic Quizzes

  KTH har utformat en hel del guider kring Canvas funktionalitet. På den här sidan har vi samlat guider om Canvas Classic Quizzes, länkarna går till olika guider bland annat kursen Canvas@KTH och Canvas egna supportsidor (på både svenska och engelska).

 • Slumpat uppsatsämne

  Vid större, bedömda uppgifter, exempelvis en tentamen, är det ofta fördelaktigt om studenterna inte får exakt samma frågelydelse. Där kommer slumpade frågor in och här kommer vi gå igenom det vi rekommenderar för slumpade frågor i Canvas.

 • Vilket verktyg ska jag välja? 

  Beroende på vilken slags examination du vill utforma finns det olika verktyg att använda. Här presenteras en översikt av verktygen Canvas, Möbius och Zoom och till vilka syften de kan användas.

 • Classic Quizzes - Anpassningar

  När jag publicerar en tidsbegränsad Quiz, hur kan jag förlänga mina studenters skrivtid?

 • Zoom för examination 

  Med hjälp av videomötesverktyget Zoom kan du genomföra examination som kräver att du kan se eller kunna kommunicera med studenten. Zoom kan användas till obligatoriska seminarier, redovisningar och munta. KTH har även en lösning där zoom används för att övervaka studenterna när de skriver tenta på distans.

 • Information att delge studenter

  När examination genomförs på distans är det extra viktigt att informera studenterna skriftligt om formerna för examinationen samt hur examinationen ska genomföras. Som examinator är du ansvarig att se till att studenterna erhåller denna information i god tid innan tentans genomförande.

 • Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination på distans

  Nedan listas hur Funka rekommenderar att kompensatoriska stöd ska hanteras vid examination på distans. Den ordinarie rutinen kring godkännande av stöd gäller även vid examination på distans.

 • Plagiering och försök till vilseledande

  Nu när vi går över till examination på distans är det naturligt att frågor om rättssäkerhet, fusk och plagiering lyfts då examination på distans inte ger samma kontrollerade förhållanden som examination i en kontrollerad tentamenssal. Generellt gäller att det är lättare att fuska på uppgifter som kan lösas på ett sätt (t.ex. tal) än uppgifter som kräver att studenten själv beskriver hur hen tänker och resonerar vid lösningen. 

 • Rekommendationer vid andra universitet

  Här har vi samlat länkar som leder till andra lärosätens råd och rekommendationer om examination på distans. Inspireas av andra men tänk på att lokala regler, riktlinjer och tillämpningar kan skilja sig åt mellan lärosäten.

 • Praktiskt genomförande av examination på distans

 • Ställa in förfallotid och tillgänglighet

  Canvas har tre datum- och tidsinställningar per uppgift som hanterar tillgänglighet och förfallotid. Här följer instruktioner för dessa inställningar.

 • Lägga till lärare i examinationsrum i Canvas

  Följ nedan instruktioner för hur du kan lägga till fler personer till ditt tenta/KS-rum i Canvas.

 • Automatbedömda uppgifter

  Nedanstående material är framtaget för att stödja läraren i arbetet med att utveckla flervalsfrågor eller andra former av automatbedömda uppgifter. Mer information om utformning av bra frågor ges i videon ”Automatbedömda uppgifter i digitala kurser”.

 • Digital tentamensvakt

  Här kan du läsa om ditt uppdrag som digital tentamensvakt och hur du praktiskt går tillväga. Som tentamensvakt ska du medverka till att studenterna ges möjlighet att genomföra prov under lika villkor och att försök till vilseledande i möjligaste mån förebyggs.

 • Zoomansvarig person

  Det finns olika roller och ansvarsfördelning inför, under och efter en Zoomövervakad tentamen på distans. Här beskrivs den Zoomansvarige personens roll och ansvar.

 • Att informera studenter vid Zoomövervakad tentamen

  När examination genomförs på distans är det extra viktigt att informera studenterna skriftligt om formerna för examinationen samt hur examinationen ska genomföras. Som examinator är du ansvarig att se till att studenterna erhåller specifik information om examinationen i god tid innan tentamens genomförande. Det är lika viktigt att delge tentamensvakterna samma information så att de kan utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt.

 • Använda särskilt kursrum i Canvas för digital kontrollskrivning (KS)

  Användning av särskilt kontrollskrivningsrum i Canvas ger dig ett förberett kursrum med särskild sektion för funka studenter.

 • Använda ordinarie kursrum i Canvas för digital kontrollskrivning (KS)

  Kontrollskrivningar (KS) som examinerande moment är möjlig att utföra digitalt med hjälp av det ordinarie kursrummet för kursomgången i Canvas. Denna artikel beskriver översiktligt hur du går tillväga och under vilka förutsättningar det är ett bra alternativ jämfört mot att ha ett särskilt kursrum för en KS.

 • Snabbguide för examination och bedömning

  På sidan "Canvas för examination" hittar du länkar till lämpliga guider för de flesta funktionerna. Vår rekommendation är att du tar del av dessa när du utarbetar din examination. Som ett första steg på vägen har denna snabbguide tagits fram

 • Examination på distans

  Dessa sidor innehåller råd, rekommendationer och riktlinjer kring planering och genomförande av examination på distans på KTH.

 • Tentamen på distans med övervakning

  Observera att i första hand rekommenderas att använda andra examinationsformer. Övervakad skriftlig examination på distans får användas i undantagsfall och ska motiveras av både pedagogiska och praktiska skäl. Nedan är KTH:s centrala rekommendation för genomförande av tentamen på distans med övervakning.

 • Kontrollskrivning (KS) i Canvas

  E-lärande har på uppdrag av Grundutbildningsutskottet (GU) tagit fram en lösning för att sätta upp särskilda kontrollskrivningsrum i Canvas.

 • Examinationsrum i Canvas

  För alla typer av aktivitetstillfällen i Ladok generas examinationsrum i Canvas där examination kan genomföras enligt examinators önskemål. Examinationsrummen skapas med en gemensam mall och för enklare hantering av exempelvis extra skrivtid har varje examinationsrum som skapats särskilda sektioner för funkastudenter.

 • FAQ Tentamen med Zoom

  Vanligt förekommande frågor och svar för dig som lärare/examinator som ska genomföra en tentamen på distans med övervakning/zoomnärvaro i hemmet. Uppdateras kontinuerligt.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08