Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Handläggningen

Här hittar du som anställd information om handläggningen i disciplinärenden. Beslut i disciplinärenden fattas av rektor eller disciplinnämnd.

Anmälan inkommer

Ett disciplinärende initieras genom att en ifylld anmälan om misstänkt disciplinär förseelse skickas till rektor. En förvaltningsjurist vid avdelningen PKF utreder ärendet åt rektor. Som en del av utredningen kan förvaltningsjuristen begära kompletteringar av anmälaren i ärendet. Den berörda studenten ges därefter möjlighet att yttra sig i ärendet. Efter att yttrandet har kommit in kan vidare utredning behövas.

Rektors beslut

När ärendet är färdigutrett beslutar rektor om ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd, föranleda varning eller hänskjutas till disciplinnämnden för prövning. 

Disciplinnämndens sammanträde

Nämnden består av rektor, en ledamot med domarbakgrund, en representant för lärarna och två representanter för studenterna. Rektor är ordförande för nämnden. Nämndens sammanträden är förbokade och hålls som regel två gånger i månaden med uppehåll under sommaren.

Till disciplinnämndens sammanträde kallas studenten, anmälaren och övriga som bedöms kunna tillföra ärendet något i sak. Under sammanträdet ges studenten och övriga närvarande möjlighet att yttra sig i ärendet samt svara på frågor från nämndens ledamöter.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar om ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd, föranleda varning eller föranleda avstängning. Med avstängning avses att studenten inte får delta i verksamhet som direkt kan hänföras till studierna, eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid KTH. En avstängning får maximalt avse sex månader.

Disciplinnämnden meddelar vanligtvis sitt beslut tre arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Beslutet börjar gälla från och med det datum som står i beslutet. Beslutet meddelas studenten, anmälare och skola. Vid eventuell avstängning meddelas även CSN om beslutet.