Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anmälan av disciplinärende

Här hittar du som anställd den blankett som ska användas vid anmälan om misstänkt disciplinär förseelse och information om vem som är kontaktperson på din skola. En anmälan om misstänkt disciplinär förseelse görs via e-post. Vid ärenden avseende trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567) får endast KTH-mailadressen användas.

Anmälningsblankett

Om du avser att anmäla ett disciplinärende ska du använda någon av följande blanketter. En anmälan ska göras för varje student. Skyldighet att rapportera misstänkt disciplinär förseelse och att medverka vid utredningen i ärendena åligger alla KTH-anställda. Rapportering görs till examinator eller, om sådan inte finns, till skolans kontaktperson för disciplinärenden. Anmälan till rektor ska göras skyndsamt av examinator.

1. Anmälan disciplinär förseelse - svensk version (pdf 2,2 MB)  om studenten är svensktalande, och

2. Anmälan disciplinär förseelse - engelsk version (pdf 1,6 MB)  om studenten inte behärskar svenska.

Följ instruktionerna som ges i blankettens informationsfält och var säker på att bilägga samtliga efterfrågade dokument. Om något saknas kommer kompletteringar begäras in. Observera att begärda kompletteringar ska inkomma skyndsamt. 

Kontaktperson på din skola - när du har frågor