Till innehåll på sidan

Anmälan av disciplinärende

Här hittar du som anställd den blankett som ska användas vid anmälan om misstänkt disciplinär förseelse och information om vem som är kontaktperson på din skola. En anmälan om misstänkt disciplinär förseelse görs som regel med e-post. Undantag från detta är ärenden avseende trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567) eller på annat sätt innehåller känsliga uppgifter.

Anmälningsblankett

Om du avser att anmäla ett disciplinärende ska du använda någon av följande blanketter. En anmälan ska göras för varje student. Skyldighet att rapportera misstänkt disciplinär förseelse åligger alla KTH-anställda. Rapportering görs till examinator eller, om sådan inte finns, till skolans kontaktperson för disciplinärenden. Anmälan till rektor ska göras av examinator.

1. Anmälan disciplinär förseelse - svensk version (pdf 448 kB)  om studenten är svensktalande, och

2. Anmälan disciplinär förseelse - engelsk version (pdf 471 kB)  om studenten inte behärskar svenska.

Följ instruktionerna som ges i blankettens informationsfält och var säker på att bilägga samtliga efterfrågade dokument.

Kontaktperson på din skola - när du har frågor