Till innehåll på sidan

Vanliga frågor

Här hittar du som anställd svar på vanliga frågor som uppstår när en anmälan om misstänkt disciplinär förseelse har lämnats in till rektor.

Innebär anmälan något för studentens studier?

Efter anmälan och under utredningens gång har studenten rätt att delta i undervisning och examination m.m. som alla andra studenter. Det är först om disciplinnämnden stänger av studenten som det får följder för studenten.

Vad innebär ett beslut om varning eller avstängning?

Rektor och disciplinnämnd kan besluta att tilldela en student en varning. En varning har ingen annan formell verkan utöver att en sådan kan bedömas vara försvårande om studenten ånyo skulle göra sig skyldig till en disciplinär förseelse.

Disciplinnämnden kan besluta att stänga av en student. Ett beslut om avstängning kan avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Rektor har definierat vad en avstängning innebär på KTH, se beslut . Rektors beslut verkställs av skolorna.

Hur ska en student hanteras som, trots avstängning, infinner sig vid t.ex. undervisning eller prov?

En student är skyldig att avlägsna sig från KTH:s lokaler på uppmaning av den som är ansvarig för verksamheten på plats (t.ex. lärare i undervisningslokal eller tentamensvakt i examinationssal). Studenten bör därför uppmanas att lämna lokalen och upplysas om att närvaron kan komma att betraktas som olaga intrång och föranleda ytterligare disciplinära åtgärder. Om studenten inte avlägsnar sig bör polis tillkallas.

Vad händer med examinationen på det prov som studenten har vilselett på?

Examinatorn är den som avgör om den aktuella tentamen eller bedömningsmomentet ska examineras eller inte. Rektor eller KTH:s disciplinnämnd avgör endast disciplinärendet och kan inte besluta om ett examinationsmoment ska godkännas eller inte.