Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Disciplinärenden

Ett studentdisciplinärt ärende inleds genom att rektor får in en anmälan mot en student som misstänks för t.ex. fusk, men det kan också handla om störande beteende eller trakasserier. Hur disciplinärenden ska handläggas regleras i högskoleförordningens 10 kapitel.

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som

1. försöker vilseleda

− vid t.ex. tentamen genom att använda otillåtna hjälpmedel,

− genom att plagiera någon annans uppsats/hemuppgift e.dyl., eller

− genom att låta någon annan anteckna sitt namn på en närvarolista, trots att man inte är närvarande

2. uppträder störande vid undervisning, tentamen, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan (t.ex. på praktikplats), eller

3. utsätter en annan student eller arbetstagare vid högskolan för trakasserier eller sexuella trakasserier enligt 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).

Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts. Disciplinärendet handläggs av en jurist och avgörs av högskolans disciplinnämnd, eller i vissa fall, av rektor.

Är du student?

Då finner du mer information om disciplinärenden och rättigheter och skyldigheter för dig som student på studentwebben under rubriken "studenträtt".