Till innehåll på sidan

E-lärande i siffror 2021

Här presenteras översiktlig årsstatistik 2021 för användningen av de system som förvaltningsobjekt E-lärande förvaltar. Förvaltningsobjekt E-lärande jobbar iterativt med datadriven utveckling och detta är endast ett urval av det data som ligger till grund för beslut och prioriteringar.

Kursrum i Canvas

Kursrum skapas automatiskt i Canvas för alla kurstillfällen och det är kursens lärare som aktivt väljer att publicera kursrummet och därmed tillgängliggöra det för studenterna.

Vissa kurstillfällen samläser och då flyttas studenterna över till ett av kursrummen och det andra förblir då opublicerat. Detta påverkar statistiken, men i mycket liten omfattning.

Statistiken är uppdelad i antalet kursrum som är skapade, publicerade och materialfyllda. "Materialfyllda" anger kurser där summan av antalet uppgifter, moduler och quiz är mer än 3.

Tabell: kursrum i Canvas per skola

Skola Skapade Publicerade Materialfyllda
ABE 558 371 306
CBH 610 297 245
EECS 596 409 369
ITM 699 471 431
SCI 555 326 237

Diagram: kursrum i Canvas per skola

Stapeldiagram över antal skapade, publicerade och materialfyllda kursrum per skola
Antal kursrum i Canvas per skola

Kursenkäter (LEQ)

I alla kurser ska studenterna ges möjlighet att lämna återkoppling på kursens utformning och genomförande. Kursenkäter via LEQ skapas på initiativ från lärarna i kursen men lärarna kan också välja att utföra kursenkät via eget utskick eller på papper då det är tillämpbart. Antalet kursenkäter via LEQ ligger lite lägre än antalet publicerade kursrum i Canvas, vilket tyder på att även andra sätt används för att utvärdera kurser. Men det vanligaste sättet att göra kursenkäter är med stor sannolikhet fortfarande LEQ-enkäter.

Totalt antal kursenkäter med LEQ: 1130.

Antalet kursenkäter och svarsfrekvensen liknar föregående år.

Tabell: kursenkäter och svarsfrekvens per skola

Skola Antal kursenkäter Antal utskickade enkätinbjudningar Svarsfrekvens %
ABE 253 15360 21,8
CBH 132 7265 19,9
EECS 252 21046 20,5
ITM 310 16556 19,7
SCI 183 18031 15,1

Diagram: kursenkäter per skola

Stapeldiagram över kursenkäter per skola
Antal kursenkäter med LEQ per skola.

Diagram: svarsfrekvens per skola

Kombinerat stapeldiagram av svarsfrekvens (%) och antal utskickade enkätinbjudningar
Totalt antal enkätinbjudningar och en representation av svarsfrekvensen är en procentandel av varje stapel.

Tilläggstjänster (LTI-appar) i Canvas

KTH tillhandahåller ett antal tilläggstjänster, så kallade LTI-appar, som komplement till Canvas. KTH ger även support på ett fåtal LTI-appar: Kaltura (KTH Play), Möbius och KTH Import exams.

Möbius finns det licenser till men de måste efterfrågas. Resterande tjänster har aktiverats när lärare efterfrågat dem.

Kaltura är ej inkluderad i statistiken då den finns tillgänglig automatiskt i alla Canvasrum.

Tabell: kurser per skola med specifik tjänst aktiverad

Skola KTH Import exams KTH OLI Matlab Grader Möbius Peergrade Redirect Snowflake Vimeo embed Youtube embed
ABE 2 0 0 0 0 1 0 0 6
CHB 4 0 0 11 0 8 4 1 4
EECS 1 13 2 12 13 230 0 1 5
ITM 27 0 0 83 6 18 9 2 53
SCI 15 0 1 20 1 25 1 1 3

Diagram: kurser per skola med specifik tjänst aktiverad

Stapeldiagram över LTI-appar aktiverade per skola
Antal kurser med specifika externa applikationer aktiverade, uppdelade per skola

Undersökningar med Mentimeter

Verktyget Mentimeter används främst för att skapa undersökningar eller quiz som kan besvaras online, men kan även användas för presentationer. Verktyget är ett alternativ till så kallade klickers-frågor för distans- och hybridtillfällen, ofta använda för att se om studenterna förstått innehållet.

Aktiva användare: 1077 st.

Antal undersökningar och presentationer: 3167 st.

Antal deltagare: 58 351 st.

Statistiken är från februari 2021, då KTH påbörjade förvaltningen.

Plagieringskontroll med Ouriginal

Totalt granskade dokument: 92 000 st.
Antal användare som granskat dokument: 776 st.

Ouriginal kan användas både som egen webbtjänst och som integrerad tjänst i Canvas där inlämningsuppgifterna i Canvas kopplas till Ouriginal. Siffrorna här visar totalen men där Canvas-integrationen står för majoriteten.

Både antalet granskade dokument och antalet användare är liknande föregående år.

Kontakt: e-learning@kth.se .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-25