Till innehåll på sidan

Tekniska problem vid digital examination

Vanligt förekommande frågor och svar vid tekniska problem vid examination och om vad som kan göras då tekniken strular.

Om studenten får tekniska problem vid examination med Zoom?

(Senast granskad 8 december 2021)

I händelse av att tekniken fallerar vid examination på valfri plats, kan examinator bedöma examinationen som ogiltig. I de fall tekniken fallerat och examinator underkänner examinationen eller en del av examinationen så ska studenterna snarast erbjudas möjlighet till omprov inom rimlig tid. Examinator kan kontakta studenter slumpmässigt under bedömningen och fråga om svaren som en del av examination. I händelse av kortare teknikfel, så ökar möjligheten att examinator ringer upp och kontrollerar kunskaperna.

Om tekniken strular så rekommenderas studenter att försöka koppla upp sig igen mot Zoom samt att slutföra uppgiften om möjligt. Då finns möjlighet att godkänna med ev. kompletterande frågor eller ett extra direkt möte i breakoutrum under examinationen.

Om studenternas teknik fallerar kan detta i kombination med avvikelserapport från tentamensvakt eller andra omständigheter som examinator upptäcker vid bedömning ligga till grund för anmälan om försök till vilseledande.

Får studenten lov att mejla in lösning vid teknikstrul?

(Senast granskad 8 december 2021)

Det är upp till examinator att bedöma om mailad lösning är att ses som giltigt svar.

Vad händer om hela internet går ner?

(Senast granskad 8 december 2021)

Om hela internet går ner, är det att ses som att brandlarmet går under examinationen. Då måste omexamination erbjudas. Om bara en student har tekniska svårigheter är det fördelaktigt om tentan har delats in i flera delar så att endast en del av provet måste tas om, till exempel via en muntlig examination.

Jag har ett quiz i Canvas men studenten har problem med bilder eller att det hänger sig. Vad göra?

(Senast granskad 8 december 2021)

Be studenterna “ladda om sidan” i sin webbläsare. Det ska funka att “ladda om sidan” om en bild inte dyker upp utan att man blir utkastad från quizet. Testa att byta webbläsare, Canvas bör användas på den aktuella eller första stora versionen av Chrome, Firefox, Edge eller Safari. Du kan också rekommendera studenterna att rensa catche-minnet. Tänk på att det är en god idé att ta en skärmdump först, så att inga svar försvinner. Om du har ett quiz med bilder kan du informera dina studenter i förväg om att använda till exempel Firefox.

Studenterna kommer inte åt kursrummet för pågående examination via sin “dashboard” i Canvas, vad är fel?

(Senast granskad 8 december 2021)

På Dashboard syns bara markerade kurser, be studenterna att gå in på ”kurser" i menyn till vänster så hittar man kursrummet där. Observera att bara ett begränsat antal (max 20 st) kurser syns på dashbord.

Vad händer om det blir problem med Canvas så att studenterna inte kan ladda upp sina svar?

(Senast granskad 13 december 2021)

Vid problem under inlämningstiden då uppgiften fortfarande är öppen för studenterna kan studenterna uppmanas att försöka igen. Om inlämningstiden löper ut och några studenter fortfarande inte lyckats ladda upp sina svar i Canvas så är rekommendationen att de omgående laddar upp sina svar i en av examinator förberedd OneDrive-mapp. För att underlätta bedömning kan sedan examinator/lärare öppna uppgiften för inlämning igen för de studenter som laddat upp sin lösning i OneDrive och be studenterna att göra inlämningen även i Canvas. Vid behov kan lösningen som laddats upp direkt vid tentamens slut då jämföras med det studenten lämnat in vid det senare tillfället.

Examinator kan förbereda en OneDrive-mapp genom att följa instruktionen för att skapa en filbegäran i OneDrive .

Kontakt angående examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination

Om examinationsformer och utformning av examination
Inlämning och bedömning vid examination med dator
FAQ för examination i datorsal med KTH Digicertus Exam
FAQ KTH Import Exams
Tentamen med Zoom
Examinatorns ansvar vid tentamen med Zoom
Stöd studenter vid tentamen med Zoom
Tekniska problem vid digital examination
Övriga frågor