Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tentapilot 2023 – KTH-gemensam hantering av skriftlig salsexamination

Den här pilotstudien testar gemensam tentamensvaktbokning för hela KTH. Projektet inkluderar även ett test av anonym rättning. Här hittar du information om projektet och instruktioner för de nya processerna som testas.

Om pilotprojektet

Beslut

Pilot gemensam vaktbokning (pdf 240 kB)

Bakgrund

Efter Högskoleverkets påpekande om brister i KTH:s tentamensrutiner 2011 startade ett internt projekt för att lösa problemet. Det ledde till flera utvecklingsprojekt för att öka rättssäkerheten vid tentamenshantering. KTH har nu gemensam rekrytering av tentavakter, gemensam utbildning och fortbildning av dem, samt skanning av alla tentor före och efter rättning. Dessutom har vi infört ett gemensamt planeringssystem och central hantering av tentafunktionen. Men det finns fortfarande utmaningar, som otydliga rutiner och dokumentation på skolorna, varierande salsplaceringstider och felaktig information till vakter och studenter.

Under pandemin utvecklades digitala examinationsformer som behöver standardiseras för att ge enhetligt stöd för andra examinationsformer än skriftliga tentor. Detta hanteras som ett separat projekt inom ramen för programdirektivets UTB-adminområde – delområde examinationsadministration.

Syfte

Syftet är att optimera planering, bokning av vakter, studentplacering och ut- och inlämningshantering för att effektivisera resursanvändningen, undvika överbokningar och säkerställa korrekt och enhetlig dokumentation.

Avgränsning

Denna pilotstudie avser bara skriftlig salsexamination och inkluderar även ett test av anonym examination (rektorsbeslut V-2023-0435 2.2).

Piloten omfattar endast i Ladok inplanerade aktivitetstillfällen för skriftlig salsexamination som genomförs på campus Valhallavägen samt Alba Nova.

Skanning och verifiering av tentor ingår inte. Digitala tentor i sal ingår inte.

Mål

Piloten ska genom praktiska tester resultera i en rapport med rekommendation om införande av gemensam tentamensvaktbokning för hela KTH alternativt att detta inte kommer att kunna genomföras.

Projektgruppen ska ta fram process- och rutinbeskrivningar för genomförande av gemensam hantering av skriftlig salsexamination.

Projektmål

  • Testat process för gemensam bokning av tentamensvakter
  • Testat process för anonym rättning vid minst två examinationer som ingår i piloten
  • Utvärderat piloten och tagit fram förslag på förbättringar på testad process
  • Tagit fram ekonomiskt utfall för vakt- och lokalkostnader jämfört med samma tidsperiod 2022
  • En rapport om förslag till nästa steg

Effektmål

  • Effektivisering och kostnadsbesparing
  • Införande av anonym rättning vid salsexamination
  • Likabehandling och rättssäkerhet för student
  • Arbetsmiljö, minskad stress för tentamensadministratörer
  • Ökad säkerhet och helhetsperspektiv vid genomförande av salsexamination

Tidplan

Piloten kommer att genomföras under omtentaperioden för läsperiod 1, 18-21 december 2023.

Aktivitet

När

Beslut eller distribueras till

Riskanalys

Kontinuerligt

Styrgrupp

Intressentanalys och kommunikationsplan

Augusti 2023

Styrgrupp

Plan för involvering och back-up för UU ERFA

Augusti 2023

Styrgrupp

Utbildade och bokningsbara tentamensvakter

30 september 2023

Projektet

Testskott SCI-skolan

Läsperiod 1

Projektet

Beslut om att genomföra pilot/ej genomföra pilot

31 oktober 2023

Styrgrupp

Förstudierapport inklusive ekonomisk rapportering samt beskrivning av process och ensade rutiner

Januari 2024

Styrgrupp

Beställare

Kontakt

Projektkoordinator VS/EDO/ESS

Projektledare

Projektägare