Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Uppdaterad riktlinje för kursplan, betygssystem och examination fr.o.m. 1 juli 2021

Styrdokument för utbildning

Publicerad 2021-06-30

Den 7 juni 2021 fattade rektor beslut (V-2021-0378) om ändringar i "Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer" som gäller fr.o.m. 1 juli 2021.

Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer (pdf)

Uppdateringar

Punkt 4: "Kurs-PM" ersätter "Information vid kursstart om examination i kursen"

Förutom att reglera vilket innehåll (se ovan länk till pdf) som ska finnas i ett Kurs-PM står det sammanfattningsvis att:

  • för varje kursomgång ska det finnas ett Kurs-PM som kompletterar informationen i kursplanen.
  • Examinator ansvarar för att kurs-PM:
    • upprättas
    • finns tillgängligt för studenterna på KTH:s webb Om kursen
    • bör upprättas genom det systemstöd som finns för kursinformation i kurs- och programkatalogen. Läs mer om Kurs-PM på Om kursen .

Punkt 7.2: om beslut om extra examination

Uppdateringen innehåller ett nytt stycke (s. 20) under "Beslut": "Grundutbildningsansvarig vid programansvarig skola beslutar om att bevilja eller avslå ansökan om extra examinationstillfälle (beslutet får inte vidaredelegeras). Innan beslut om att bevilja en ansökan fattas ska samråd ske med grundutbildningsansvarig vid kursgivande skola."

Relaterad information

Organisation och styrning av utbildning på KTH