Till innehåll på sidan

Nytt formulär för schemaunderlag

Ersättning av Kopps schemaunderlag (EKS) är ett projekt som påbörjades under våren 2021 med målsättningen att implementera ett nytt formulär för schemaunderlag. Det nya systemet TimeEdit Preferences är nu i bruk, för kurser som ges HT-24.

15 December 2023

Nytt system för schemaunderlag

Verksamhetsstödet har manuellt flyttat schemaunderlagen från HT23 från Kopps till TimeEdit Preferences. De inlagda underlagen har nu kopierats, och utgör utkast till schemaunderlag för HT24. Nu ska dessa utkast hanteras i enlighet med varje skolas rutiner för schemaläggning.

Här finner du information om att lämna in schemaunderlag samt manual för arbetet i Preferences .

Supporttillfällen via zoom erbjuds, se schemas kalender .

Supporttillfällen på plats erbjuds enligt överenskommelse med vardera skola.

Projektmål

Den övergripande målsättningen är att implementera ett nytt digitalt formulär för schemaunderlag.

Effektmål

  • Användarperspektivet. Att det ska bli lättare att lämna och hämta information inför schemaläggning av kurs.
  • Mer automatiserade schemaunderlag
  • Minskad risk för handhavandefel
  • Minskad förvaltningskostnad med standardsystem.

Tidplan

När Vad
September 2023 Möjlighet att lämna in schemaunderlag i Kopps stängs av.
November 2023 Workshoppar för manuell migrering av schemaunderaget. 
December 2023 Det nya formuläret finns tillgängligt och ska användas.
December 2023 - Januari 2024 Användarmaterial finns tillgängligt och supportstugor erbjuds.

Bakgrund

Befintligt systemstöd för schemaunderlag finns i Kurs- och programplaneringsverktyget, Kopps. En ökad digitalisering av utbildning på KTH ställer nya krav på funktioner som inte finns i Kopps, som bygger på gammal teknik. KTH byter nu system för att lämna in schemaunderlag.

TimeEdit (TE), leverantör av schemasystemet, har tagit fram en modul för hantering av schemaönskemål, TE Preferences. KTH är med och påverkar hur systemet utvecklas för att ersätta det som idag finns i Kopps.

Omfattning

Projekten Ersätta Kopps schemaunderlag och Automatiserat flöde för tentamensplanering kommer framöver ha stort tekniskt beroende till varandra. Av den anledningen behöver projekten ha ett tätt samarbete. Automatiserat flöde kan införas när samtliga projektmål för nytt schemaunderlag är klara.

Avgränsning

Projektet kommer inte att kunna lösa följande behov men kommer att ta hänsyn till dem: Beställning av resurser/stöd för undervisning och examination såsom stöd för beställning av programvara i undervisningssyfte, systemstöd som behövs vid examinationstillfälle (ex Kaltura, Möbius), bokning av remote lab platser/salar.

Projektorganisation

Projektet bedrivs inom förvaltningsobjekt StudAdm.

Projektorganisation för EKS

Kontakt

För frågor om projektet kontakta schema@admin.kth.se.