Till innehåll på sidan

Kursinformation

I Kopps finns det för varje kursversion en sida med kursgemensam information. Vissa uppgifter på den sidan hämtas från Ladok, vissa uppgifter redigeras direkt i Kopps. Stora delar av den informationen publiceras på Om kursen, som är en del av Kurs- och programkatalogen.

För varje kursversion som finns för en kurs finns sidan Kursinformation i Kopps. Om ingående prov/moduler ändras för en kurs behöver man skapa en ny kursversion. En ny kursversion behöver också skapas om kursgivande enhet (kursägare) ändras, om den nya kursgivande enheten tillhör en annan skola.

På kursinformationssidan i Kopps finns både uppgifter om kursversionen som härrör från Ladok och fält för att ange kompletterande uppgifter om kursversionen. Förklaringar till uppgifterna och fälten följer nedan.

I Kurs- och programkatalogen/Om kursen visas den kursgemensamma informationen (från fälten i Kopps) från den senaste kursversionen tillsammans med uppgifter från kursplan och kursomgångar i förhållande till gjort terminsval. Den kursgemensamma informationen i Kopps visas också i kursens kurs-PM, om den som har skapat kurs-PMet har valt att inkludera dessa uppgifter.

OBS! I Kurs- och programkatalogen/Om kursen finns ingen uppdelning på kursversion, där finns endast en (1) sida för kursen.

Kursversionens grunduppgifter

Nedanstående information om kursversionen avser uppgifter som har registrerats i Ladok vid inrättande/ändring av kurs och som har lästs över till Kopps. Uppgifterna grundas på det som finns angivet i det underlag om ”inrättande av kurs” alternativt ”ändring av kursuppgifter i Ladok” som beslutats av skolchef och inkommit till ladok@kth.se i enlighet med respektive process.

Uppgifterna är inte möjliga att redigera i Kopps. Vid behov av korrigering av felaktig uppgift kontaktas ladok@kth.se.

 • Kurskod. Publiceras i Kurs- och programkatalogen/Om kursen
 • Version
 • Giltig fr.o.m.
 • Benämning (sv). Publiceras i Kurs- och programkatalogen/Om kursen
 • Benämning (en). Publiceras i Kurs- och programkatalogen/Om kursen
 • Kursägare. Publiceras i Kurs- och programkatalogen/Om kursen
 • Högskolepoäng alternativt förutbildningspoäng. Publiceras i Kurs- och programkatalogen/Om kursen
 • Betygsskala. Publiceras i Kurs- och programkatalogen/Om kursen
 • Utbildningsnivå. Publiceras i Kurs- och programkatalogen/Om kursen
 • Huvudområden. Publiceras i Kurs- och programkatalogen/Om kursen
 • Utbildningsområden
 • Ämne (SCB)
 • Ämne (antagning.se). När en kurs inrättas i Ladok läggs ett ämnesord in i Ladok av Ladoksupport, baserat på den ämnesgrupp (statistikuppgift till SCB) som framgår av beslutet. Uppgiften ligger till grund för kursens ämneskategorisering på antagning.se/universityadmissions.se.
 • Senast ändrad i Ladok
 • Status. Publiceras i Kurs- och programkatalogen/Om kursen

För kurser med status ”Under avveckling” och ”Avvecklad” finns fält för Sista examinationstermin, Diarienummer, Beslutsfattare och Beslutsdatum. Innehållet i dessa fält hanteras centralt av Koppssupporten utifrån inkommet beslut av skolchef enligt processen för Avveckla kurs.

OBS! Enligt tidigare rutin blev kurser automatiskt avvecklade i Kopps när de avvecklades i Ladok, en sista examinationstermin sattes 3 år framåt i tiden.

Sista examinationstermin - visar sista termin för när examination är möjlig (normalt två år efter att undervisningen upphört). Publiceras i Kurs- och programkatalogen/Om kursen

För kurser där beslut om avveckling finns enligt processen Avveckla kurs krävs skolchefsbeslut om sista examinationstermin ska ändras.

För kurser som avvecklats enligt tidigare rutin med automatiskt framräknad sista examinationstermin kan uppgiften korrigeras av Koppssupporten, kopps@kth.se.

Kompletterande kursgemensam information i kursversionen

Dessa uppgifter är gemensamma för alla kursomgångar inom kursversionen. De skrivs in direkt i Kopps och publiceras, där så anges nedan, i kurs- och programkatalogen/ Om kursen. Den kursgemensamma informationen i Kopps visas också i kursens kurs-PM, om den som har skapat kurs-PMet har valt att inkludera dessa uppgifter.

Ändringar bör göras med försiktighet och kan göras när som helst under läsåret. Skolchefsbeslut behövs inte för ändring av kursgemensam information. Uppgifterna är inte bindande men bör efterlevas så långt som det är möjligt.

Språklagen säger att svenska är förvaltningsspråket för svenska myndigheter. Den kursgemensamma informationen ska utformas så att den uppfyller ”klarspråksparagrafen” i språklagen. Språket i all offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Undvik att använda krånglig meningsstruktur, svårbegripliga ord, ålderdomliga uttryck, onödiga förkortningar och facktermer som inte förklaras. Informationen ska finnas parallellt på svenska och engelska. Det finns separata fält för svenska och engelska under varje rubrik, båda fälten måste vara ifyllda.

Utbildningsspråk - Denna uppgift har tidigare angetts på forskarkurser, men har utgått från den kursgemensamma informationen i Kopps då uppgiften numera anges i kurstillfällesinformationen.

Inkludera inte denna kurs i listan över forskarkurser - bocka för rutan om kursen inte ska listas i Kurs- och programkatalogen.

Miljö och hållbar utveckling - bocka för rutan om kursen innehåller undervisning och examination med relevans för miljö och hållbar utveckling. Kriteriet för att få märka en kurs på detta sätt är att minst ett lärandemål ska relatera till miljö, miljöteknik och/eller hållbar utveckling. Det ska naturligtvis även examineras på kursen. Vid frågor kontakta sustainability@kth.se

(Kurser som markerats med ”Miljö och hållbar utveckling” kan sökas fram via ”Sök kurs” i Kurs- och programkatalogen genom att ange sökkriteriet ”Visa bara kurser som behandlar miljö, miljöteknik eller hållbar utveckling”. Däremot visas inte denna information på kursinformationssidan.)

Examinator - kursens aktuella beslutade examinator(er). Publiceras i Kurs- och programkatalogen/ Om kursen. Observera att endast användare med behörighet som Programredaktör på skolan kan redigera uppgiften. Beslut av skolchef (eller av GA/FA efter delegation av skolchef) måste fattas innan ändring av examinator görs i Kopps.

Kontaktperson - person som kan besvara frågor om kursen. Publiceras i Kurs- och programkatalogen/ Om kursen

Kort beskrivning - administeras enbart via Om kursen. 

Via Om kursens administrationsverktyg och funktionen Sidan Inför kursval  kan examinator eller kursansvarig lägga en kortare text som beskriver kursen. Även personal med adminbehörighet för Om kursen kan redigera texten. Texen visas på Om kursen, bredvid bilden högst upp på sidan Inför kursval. 

Kursupplägg - administeras enbart via Om kursen.

Via Om kursens administrationsverktyg och funktionen Sidan Inför kursval  kan examinator eller kursansvarig lägga en kortare text som beskriver hur undervisningen på kursen är upplagd. Även personal med adminbehörighet för Om kursen kan redigera texten. Texen visas på Om kursen, på sidan Inför kursval. 

Sökord för antagning.se - max 15 ord, på svenska och engelska, som används i den allmänna sökmotorn på antagning.se. Tips om hur man väljer bra sökord finns under "Stöddokumentation". Kommatecken och mellanslag anger brytning mellan ord. Skriver man in fler än 15 ord är det bara de 15 första som tas med. Observera att du måste lägga in minst 10 tecken totalt i fältet i Kopps. Ska du endast lägga in ett ord som innehåller mindre än 10 tecken, tex ergonomi, så kan du tex lägga in: ergonomi, ergonomisk. 

Rekommenderade förkunskaper - ger en indikation till studenten om vad läraren förväntar sig att studenten behärskar när kursen börjar. Används vid kursval och inför kursstart för repetition. Publiceras i Kurs- och programkatalogen/Om kursen.

Påbyggnad - förslag till fortsatta studier efter denna kurs. Publiceras i Kurs- och programkatalogen/Om kursen.

Möjlighet till komplettering - här anges om möjlighet till komplettering finns och om komplettering kan göras endast till betyg E eller till högre betyg. Publiceras i Kurs- och programkatalogen/Om kursen.

Alla moment i en kurs som vid examinationen använder en graderad prestations- eller betygsskala ska kunna kompletteras från Fx till godkänt. För moment där betygen Godkänt/Underkänt (P/F) ges, kan komplettering erbjudas om examinator finner det lämpligt.

Exempel:
Betyget Fx kan kompletteras till betyg E.
Fx på TEN1 kan kompletteras till högre betyg.
Möjlighet finns för komplettering av underkänt betyg på PRO1 till godkänt.

Möjlighet till plussning - här anges om plussning är möjligt på kursen och eventuella villkor för plussning. Publiceras i Kurs- och programkatalogen/Om kursen.

KTH:s skolor ska tillåta studenter att plussa betyg på kurs eller kursmoment så långt det befinns lämpligt, se anvisning om betyg på kurs.

Exempel:
Plussning kan inte göras i denna kurs.

Endast TEN1 kan plussas.
Betyg på HEM1 kan plussas inom ett år från betygsdatum.

Litteratur - här anges kursens litteratur. Publiceras i Kurs- och programkatalogen/ Om kursen.

Många studenter vill förbereda sig inför kursstart med att skaffa kurslitteraturen. För studenter med funktionsnedsättning är det viktigt att i god tid veta vilken kurslitteratur som ska gälla för att kunna få den inläst eller liknande. Uppgiften bör finnas tillgänglig minst 8 veckor före kursstart. Om ändring görs av litteraturen bör det framgå när ändringen träder i kraft.

Exempel:
Från höstterminen 2020 används…

Utrustning - anger eventuell utrustning som normalt behövs för att kunna följa kursen och som inte tillhandahålls av KTH. Hit räknas inte skrivdon och litteratur. Publiceras i Kurs- och programkatalogen/Om kursen.

Om det finns utrustning som det är helt nödvändigt att varje student skaffar själv ska detta anges i kursplanen under rubriken Övriga föreskrifter.

Övrig information - administeras enbart via Om kursen. 

Via Om kursens administrationsverktyg och funktionen Sidan Inför kursval  kan examinator eller kursansvarig lägga in information som inte passar in under övriga rubriker. Även personal med adminbehörighet för Om kursen kan redigera texten. Texen visas på Om kursen, längst ner på sidan Inför kursval. 

Information för forskarstuderande om när kursen ges - Denna uppgift har tidigare angetts på forskarkurser, men har utgått från den kursgemensamma informationen i Kopps då uppgiften numera anges i kurstillfällesinformationen.

Innehållsansvarig:kopps@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-08