Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

2021/22

Aktuellt 2021/22

Aktuellt från deltagandet som "pilotlärosäte" kvartal 2 2022.

 • Forskarutbildning - aktivitet och försörjning - 2 personer från KTH har intervjuats, 1 FA och 1 handläggare. I uppdateringen den 8/6 så kom bl.a. en ny funktionalitet för att lägga in aktivitet och försörjning för många doktorander i samma vy. Särskild information kommer under dagen att skickas till berörda handläggare. Lathunden på intranätet är uppdaterad. Den 15 augusti kommer vi att rapportera till SCB gällande V2022, så viktigt att allt finns inlagt då.

 • Aktivitetstillfällen - 1 administratör vid KTH har deltagit i test av prototyp gällande användbarheten och gränssnittet. Några ändringar har kommit under våren, i sprinten den 22 juni så kommer ytterligare förändringar som främst avser sidan som avser de anmälda studenterna. Fler förbättringar kommer i höst (kvartal 3 planerat), då man t.ex. tittat på vilken ordningen som man skapar ett aktivitetstillfälle i Ladok.

 • Utbildningsplanering - Stockholms universitet har utsetts till mållärosäte 2 för projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering. Införandeprojektet vid SU har påbörjats under VT22. Sedan tidigare i vår så har SLU gått i "produktion" med de nya delarna. Nu finns t.ex. "processtöd" är tillgängligt i systemet. KTH kommer att tillsätta en projektledare/-grupp som kommer jobba med detta lokalt.

 • Resultatrapportering - De lärare som meddelat i den tidigare enkäten att de vill bli kontaktad per mejl gällande ytterligare frågor kan komma att bli kontaktad framöver i samband med att man börjar tillämpa ett nytt designsystem som berör rapporteringsvyerna.

 • I höst kommer några lärosäten att erbjudas att BETA-testa ny design för rapportering.

 • Studieavgiftshantering - Användare vid pilotlärosätetena + några ytterligare lärosäten har fått testa på en prototyp gällande systemstödet i Ladok. Bl.a. behövs stöd för "masshantering", vid KTH har 5 handläggare vid AUA deltagit.

 • Ärendehantering - Mindre uppdateringar har gjorts, nu kan man t.ex. stänga ett studentärende genom att sätta "understatus": avslag, bifall, utan åtgärd samt ingen understatus. Det pågår diskussioner mellan utvecklingsteamen då ärendehantering berör flera områden som tillgodoräknanden, bevisärenden m.fl. 1 handläggare vid KTH har deltagit i intervju gällande ovanstående, flera kommer ev. att bli tillfrågade att testa funktionen.

 • Uppföljningsrapporterna - Den feedback som inkom i samband med intervjuer från Göteborgs universitet är åtgärdat. I exportunderlagen kan man nu t.ex. välja språk på innehållet svenska, engelska eller både svenska och engelska.

 • Utdata - Intervju gällande fliken "Utata" och studiedeltagande fliken har genomförts. 1 handläggare vid KTH/AUA har deltagit.

Aktuellt från deltagandet som "pilotlärosäte" kvartal 1 2022.

Tidigare information har flyttat in under rubriken till vänster "Pilotlärosäte". Här nedan visas den senaste och aktuella informationen från "piloten".

 • Aktivitetstillfällen - Resultatet efter användarintervjuer med användarna vid pilotlärosätena kommer vi se en del av i nästa leverans dvs den 16 mars (1.87). Bl.a. med uppdaterade vyer, csv.filen innehålller information om student är avstängd. Fler förbättringar är planerade för "skapandet" av aktivitetstillfället men på grund av sjukdom i teamet så har det blivit försenat men planeras att komma senare i år.
 • Resultatrapportering - En lärare från KTH (EECS) deltog i intervju gällande förändring av vyerna som gjordes efter enkäten hösten 2021. Inga övriga åtgärder planeras inom området just nu.
 • Uppföljningsrapporterna - Intervjuerna har genomförts och man har tagit fram skiss/prototyp som grund för fortsatt arbete. Diskussion/fundering görs nu inom Konsortiet hur man går vidare.
 • Studieavgiftshantering - Arbete pågår med att utveckla och genomföra användartester. Handläggare vid Antagningsgruppen har och kommer att vara involverad i detta. En presentation om tänkt process, lösning och prototyp kommer under april.
 • Ärendehantering - Ingen ny information förtillfället gällande den pilot man hade tänkt tidigare, den är satt lite i "paus". Det har däremot kommit en heldel förbättringar gällande vyer etc. mer info https://ladok.se/uppskattade-forbattringar-i-arendehanteringen-i-ladok
 • Utbildningsplaneringsdelen i Ladok (ny) - Här har KTH varit med genom deltagande vid 2 intervjuer av prototyp för utdata. Just nu pågår färdigställande av funktionalitet för Mållärosäte 1 (SLU).
 • Pilotlärosäten 2022/23 - Lärosätena som är pilot nu har fått fråga om vi kan fortsätta ett läsår till vilket KTH och övriga har sagt ja till, det förväntas bli klart under april.

2 december 2021

 • Aktivitetstillfällen - Ladokkonsortiet har genomfört enkät med användarna vid pilotlärosäte. De har gjort intervjuer med många användare vilket varit så värdefullt info de.
 • Resultatrapportering - Den stora enkäten tidigare i höst som rapporterande lärare och kursadministratörer fick är genomförd. 2714 svarade ((146 från KTH), 2107 svar var från undervisande personal (97 vid KTH). Sedan enkäten genomfördes så har vyerna i Ladok för rapportering förändrats, man vill nu göra användarstudie tillsammans med en rapportör för att se hur hen arbetar i de nya vyerna för att få in ytterligare information till ev. förbättringar. Endast de som angivit i enkäten att de vill delta ytterligare kommer att ev. bli kontaktad. Studien kommer att genomföras i januari 2022.
 • Uppföljningsrapporterna - Här pågår det intervjuer, de har gett otroligt mycket bra information hälsar de.
 • Studieavgiftshantering - Intervjuer är gjorda med avgiftshandläggare vid pilotlärosätena + SU. Även här mycket bra information, även insikt att man kan göra på olika sätt.
 • Studieplaner (i studentvyn) - Studie påbörjat, enkät ut i början av 2022 (febr.), programhandläggare berörs troligen av enkäten.
 • Ärendehantering - Här funderar man på att ev. köra en pilot på något lärosäte (början av 2022).
 • Utbildningsplaneringsdelen i Ladok (ny) - funderingar kring att köra användartester på andra lärosäten än mållärosäten.
 • Integrationer - Man vill via "insamling" få information kring vilka integrationer man har mot Ladok, men även andra integrationer. Underlag skickas till kontaktpersonerna för Ladok.

13 oktober 2021

 • Aktivitetstillfällen - Ladokkonsortiet kommer att genomföra en enkät med administratörer som lägger upp aktivitetstillfällen i Ladok. Enkäten kommer att skickas ut i slutet av denna vecka (42) eller i början av nästa (43). Deltagarna har på sig till den 12/11 att besvara enkäten, därefter så kommer användarintervjuer göras med en del (ca 40 personer) som har i enkäten meddelat att de vill delta.
 • Studieavgifter och processen runt det - Aktiviteter inom studieavgiftsprocessen kommer att ske i november. En användarstudie ska genomföras med handläggare för att se hur de jobbar, den planeras genomföras i november/december.
 • Utredning utdata/uppföljning av resultat - Utredningen kommer att genomföras i senare delena av året eller i första halvan av nästa år.
 • Vyerna för rapportering och attestering - Uppföljning av vyerna med användare i samband med rapporteringen av resultat i januari. Man kommer att boka in personer för intervjuer, vi återkommer när det blir dags.
 • Tillgodoräknande - Utredning kring bl.a. ansökan i studentgränssnittet, avslagsfrågan. Påbörjas troligen runt årsskiftet.
 • Ärendestöd - En enkät kommer göras gällande studentärenden i slutet av oktober - början av november.
 • Integrationer vid lärosätet - En mejlfråga kommer att skickas till lärosätena gällande vilka integrationer man har mot Ladok.

KTH pilotlärosäte för Ladok 2021/22

Under det kommande läsåret kommer bl.a. KTH att vara pilotlärosäte för Ladok. De andra lärosätena är Chalmers, Göteborgs universitet och KI.

Att vi är pilotlärosäte innebär att KTH, och du som användare, ges möjlighet att vara med och påverka den funktionalitet som konsortiet arbetar med. Denna medverkan kan exempelvis ske i form av enkäter, intervjuer eller testning av ny funktionalitet innan den släpps på alla lärosäten. Medverkan sker direkt mot Ladokkonsortiet och inte mot Ladok lokalt på KTH.

Anmälan sker via en länk inne i Ladok som finns på de aktuella vyerna.

Den första formen av medverkan gäller från 15 september 2021 och berör nedanstående funktionalitet.

 • Utdata: Resultat
 • Rapportering via en enskild student
 • Utsökning av aktivitetstillfällen
 • Deltagarfliken för aktivitetstillfällen

För de funktionaliteterna kommer användarna kunna anmäla intresse för att vara med på intervjuer och direkt feedback via gränssnittet i Ladok. Intervjuerna kommer att äga rum i mitten/slutet av oktober och tar ca 60 minuter. Medverkan är frivillig.

Exempel knapp i Ladok

Förändrade vyer för rapportering och attestering av resultat den 15 september 2021

Ett mål i Ladoks verksamhetsplan är att förbättra användbarheten för lärare. Som en del av detta arbete kommer Ladokkonsortiet att förändra vyerna för rapportering och attestering (för kurs- och aktivitetstillfälle). De uppdaterade vyerna är planerade att levereras i uppgraderingen den 15 september.

Varför ändrar vi vyerna?

Det senaste halvåret har konsortiet arbetat med en uppdatering av den tekniska grund som Ladok vilar på. I samband med att vi ändå behövde arbeta om koden bakom vyerna för rapportering och attestering passar vi på att genomföra en del efterfrågade användbarhetsförbättringar. Målet med detta är att göra vyerna mer lättöverskådliga och tydliga och i förlängningen göra Ladok till ett mer användarvänligt system. Förslagen till förändringar har tagits fram via referenslärosäten genom enkäter, användarstudier och användbarhetstester, d.v.s. i dialog med dem som rapporterar och attesterar betyg till vardags.

Hur kommer vyerna att ändras?

På det stora hela kommer hanteringen för lärare vara sig lik. Den största förändringen är att betyg anges på ett nytt sätt, men det finns också en hel del mindre förändringar. De stora flödena för att rapportera och attestera ska fungera som vanligt.

Information gällande förändringen finns i Canvaskursen för Ladok för berörd personal. Ett särskilt mejlutskick är utskickat till lärare/examinatorer den 25 augusti 2021 gällande förändringen i gränssnittet .