Till innehåll på sidan

Nytt formulär för schemaunderlag

Ersättning av Kopps schemaunderlag (EKS) är ett projekt som påbörjades under våren 2021 med målsättningen att implementera ett nytt formulär för schemaunderlag. Formuläret var tänkt att börja användas för kurser som ges 2022, men tidplanen har reviderats till kurser som ges höstterminen 2024.

Projektmål

När arbetet med inlämning av schemaunderlag för kurser HT2022 startar är målet att det kommer att göras i ett nytt digitalt formulär. 

22 februari 2022

Tidplanen förskjuts ett år framåt

Vid styrgruppsmöte 2022-02-22 togs beslut om en reviderad tidplan för projektet. Anledningen är att funktionalitet och användbarhet för att hantera schemaunderlag i TimeEdit Preferences ännu inte är tillräckligt utvecklat för KTH:s behov.

Detta innebär att införandet planeras till kurser som ges HT24.

Effektmål

  • Användarperspektivet. Att det ska bli lättare att lämna och hämta information inför schemaläggning av kurs.
  • Mer automatiserade schemaunderlag
  • Minskad risk för handhavandefel
  • Minskad förvaltningskostnad med standardsystem.

Tidplan

När Vad
September 2023 Möjlighet att lämna in schemaunderlag i Kopps stängs av.
December 2023 Det nya formuläret finns tillgängligt och ska användas.
December 2023 - Januari 2024 Användarmaterial finns tillgängligt och workshoppar erbjuds.

Bakgrund

Befintligt systemstöd för schemaunderlag finns i Kurs- och programplaneringsverktyget, Kopps. En ökad digitalisering av utbildning på KTH ställer nya krav på funktioner som inte finns i Kopps, som bygger på gammal teknik. KTH byter nu system för att lämna in schemaunderlag.

TimeEdit (TE), leverantör av schemasystemet, har tagit fram en modul för hantering av schemaönskemål, TE Preferences. KTH är med och påverkar hur systemet utvecklas för att ersätta det som idag finns i Kopps.

Omfattning

Projekten Ersätta Kopps schemaunderlag och Automatiserat flöde för tentamensplanering kommer framöver ha stort tekniskt beroende till varandra. Av den anledningen behöver projekten ha ett tätt samarbete. Automatiserat flöde kan införas när samtliga projektmål för nytt schemaunderlag är klara.

Avgränsning

Projektet kommer inte att kunna lösa följande behov men kommer att ta hänsyn till dem: Beställning av resurser/stöd för undervisning och examination såsom stöd för beställning av programvara i undervisningssyfte, systemstöd som behövs vid examinationstillfälle (ex Kaltura, Möbius), bokning av remote lab platser/salar.

Projektorganisation

Projektet bedrivs inom förvaltningsobjekt StudAdm.

Projektorganisation för EKS

Kontakt

Rosalba Rico
Rosalba Rico
projektledare "Ersätta Kopps schemaunderlag" 087906704