Till innehåll på sidan

Hur kan ”gula västar” undvikas? Om faktorerna som påverkar folks acceptans av klimatpolitisk styrning.

I takt med att världens länder behöver leva upp till allt strängare minskningskrav på användningen av fossila bränslen, aktualiseras alltmer frågor kring hur den politiska styrningen mot detta mål bör se ut. Att valda styrmedel bör vara verkningsfulla och kostnadseffektiva är två viktiga och uppmärksammade parametrar.

Tid: Ti 2022-02-22 kl 08.30 - 09.30

Plats: Zoom

Kontakt:

Malin Danielsson

I detta föredrag argumenterar emellertid Jagers för en tredje högst relevant parameter som sällan blir lika väl belyst, nämligen aktörers acceptans för de styrmedel som föreslås och implementeras. Saknas denna acceptans, finns risk att beslutsfattare möter ett kraftigt motstånd när olika klimatpolitiska åtgärder skall sättas in. I föredraget resonerar Jagers kring acceptansfrågans betydelse och visar också vilka huvudsakliga faktorer som påverkar huruvida folk accepterar politisk styrning, eller ej, något som kan ha stora implikationer för genomförandet av den praktiska klimatpolitiken.

Sverker C. Jagers är professor i Statsvetenskap vid Göteborgs universitet och föreståndare för CeCAR (Center for Collective Action Research). Hans forskning är inriktad mot miljöpolitik och omfattar allt från länder-jämförande studier till hur och varför enskilda individer agerar och reagerar i olika miljöpolitiska situationer. Han tjänar ofta som expert och rådgivare i nationella och internationella organ med bäring på miljöområdet.

För mer information

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-07