Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nästa fas i översyn av anställningsordning

Del av KTH campus.
Förslag till reviderad anställningsordning ska vara klar i slutet av mars. (Foto: Fredrik Persson)
Publicerad 2023-01-17

Arbetet med översynen av KTH:s anställningsordning startade i september och de första resultaten av arbetet börjar nu ta form.

–Vi har fått fram mycket intressanta och viktiga synpunkter efter att ha diskuterat KTH:s modell för strategisk kompetensförsörjning med en rad olika instanser på KTH, säger Sofia Ritzén, dekanus.

Hon leder den arbetsgrupp som fått i uppdrag att se över anställningsordningen på KTH, det vill säga det styrdokument som reglerar karriärvägar och kvalifikationskrav för forskar- och läraranställningar. Översynen ska också förhålla sig till hur anställningsordningen tolkas och om förtydligande och förändringar i tillämpningen av den behövs. Kallelse av professor är en del av anställningsordningen som särskilt ska ses över.

Porträtt på Sofia Ritzén.
Sofia Ritzén, dekanus leder arbetet med översynen.

Efter diskussioner med bland annat fakultetsrådet, anställningsnämnden, befordringsnämnden, ordförande och vice ordförande i skolkollegier och rekryteringskommittéer ska förändringar i anställningsordningen föreslås.

Förslag på remiss

De förändringar som arbetsgruppen kommer fram till i syfte att förtydliga och förstärka KTH:s anställningsordning ska presenteras för styrgruppen som i sin tur ska rapportera till och lämna förslag till KTH:s styrelse och dess möte 24 mars.

Under slutet av februari kommer de förändringar som föreslås i anställningsordningen att gå på remiss till olika instanser på KTH. Det handlar då primärt om förändringar som berör kallelse av professor och syftar till en ökad transparens och tydlighet om hur och när KTH ska använda sig av kallelse av professor. Arbetet fortsätter dock, bland annat med möten med alla skolors skolkollegier och ledningsgrupper under januari månad.

Ett förslag till reviderad anställningsordning utgör grund för KTH:s yttrande till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, angående handläggning av ett kallelseärende, som ska vara inne den 31 mars.

En kvalitetsfråga

I översynen ingår också en genomlysning av tillämpningen av anställningsordningen och många synpunkter har kommit fram kring praxis vid befordran till professor och det finns en enighet om att frågan om huvudhandledarskap ska belysas.

– Det är viktigt att det görs en helhetsbedömning av de kvalifikationer som krävs och det är i förlängningen också en kvalitetsfråga för såväl forskning som utbildning på KTH, säger Sofia Ritzén.

Fakultetsrådet och anställningsnämnden kommer också att arbeta i ett längre tidsperspektiv kring frågor som kommit upp rörande bland annat kvalifikationskrav och karriärvägar för forskare och lärare.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-01-17