Värdegrunden för vårt arbete

KTH har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. Jämställdhet och mångfald bland anställda och studerande är en viktig resurs för KTH.

Om något händer dig

Läs mer om var du kan vända dig och få råd om du blivit utsatt för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

KTH:s verksamhet bygger på övertygelsen att utbildning och forskning kan och bör bidra till bättre levnadsbetingelser och till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Som tekniskt universitet har KTH ett särskilt ansvar för att utveckla och förmedla kunskap som behövs för att främja en sådan hållbar utveckling. Verksamheten ska genomföras på ett sådant sätt att KTH:s resurser används effektivt utan att ge avkall på kvalitet och service. Vetenskapens framsteg bygger på öppenhet och samverkan.

KTH verkar för aktiv kunskapsspridning,fritt informationsutbyte och nationellt såväl som internationellt samarbete.

Det är som att simma uppför en ström, så fort man slappnar av far man tillbaka

Lyssna på Vetandets värld P1
Den svåra jämställdheten