Till innehåll på sidan

Aktiva åtgärder mot diskriminering

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

Bestämmelserna i Diskrimineringslagen 2008:567, 3 kap. är tvingande och ska bedrivas på det sätt som står i lagen. KTH har ansvar både som arbetsgivare och som utbildningsanordnare.

KTH:s arbete med aktiva åtgärder sammanfattas i årliga handlingsplaner.

KTH:s handlingsplaner mot diskriminering 2022

KTH:s arbete med aktiva åtgärder sammanfattas i början av varje år i handlingsplaner som ska styra innevarande år. Planerna bygger på uppföljning/dokumentation av föregående års planer, liksom uppdrag i verksamhetsplan och regleringsbrev etc.

Handlingsplan mot diskriminering för KTH som arbetsgivare 2022, övergripande nivå (pdf 261 kB)

Handlingsplan mot diskriminering för KTH som arbetsgivare 2022, skolnivå (pdf 228 kB)

Handlingsplan mot diskriminering för KTH som utbildningsanordnare 2022 (pdf 413 kB)

Lagen kräver proaktivt arbete

Bestämmelserna i Diskrimineringslagen 2008:567, 3 kap. är tvingande och ska bedrivas på det sätt som står i lagen. KTH har ansvar både som arbetsgivare och som utbildningsanordnare där respektive roll medför obligatoriska temaområden för arbetet.

Arbetet ska samverkas med fackliga representanter, anställda och de som deltar i utbildning. Arbetet ska dokumenteras skriftligen varje år, med fokus på konkreta resultat i redan pågående arbetsprocesser.

Arbetet med aktiva åtgärder sker enligt ett årshjul med fyra delar.

Årshjul för arbetet med aktiva åtgärder
Årshjul för arbetet med aktiva åtgärder, indelade i fyra faser: Undersök, Analysera, Åtgärda, Följ upp och utvärdera.

Om arbetet med aktiva åtgärder

 • Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras enligt ett övergripande ramverk som förmår verksamhetsansvariga att ägna sig åt frågorna, sätta sina egna mål och finna rätt åtgärder för att nå dessa.
 • Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta samma diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbudet, det vill säga samtliga grupper. Det är en utvidgning jämfört med tidigare regler.
 • Arbetet ska vara aktivt och förebyggande och ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter för att utjämna skillnader i förutsättningar mellan olika grupper.
 • De konkreta åtgärderna överlämnas till arbetsgivare respektive utbildningsanordnare att utforma i samverkan med arbetstagare respektive studenter.
 • Arbetet ska integreras i den reguljära verksamhetsplaneringen och arbetsmiljöarbetet.
 • Åtgärder ska tidplaneras och genomföras så snart som möjligt.
 • Arbetsgivare- och utbildningsanordnare ska följa upp och utvärdera de åtgärder som vidtas.
 • Arbetet ska dokumenteras årligen.
 • Arbetet ska bedrivas på alla nivåer inom KTH.

Alla diskrimineringsgrupper omfattas

Arbetet med aktiva åtgärder gäller alla former av diskriminering för alla diskrimineringsgrupper:

 • Kön
 • Könsidentitet och könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsvariation, inklusive tillgänglighet
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Vid förekomst av diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling

KTH har en tydlig rutin  för hantering av anmälan och utredning vid fall av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, liksom tydliga vägar för stöd och råd  vid händelser för både medarbetare och studenter.

KTH:s två olika roller

KTH har olika skyldigheter i sin roll som arbetsgivare respektive utbildningsanordnare enligt diskrimineringslagen, där specifika sakområden ska inkluderas i arbetet med aktiva åtgärder i förhållande till de två olika rollerna.

KTH som arbetsgivare

KTH som utbildningsanordnare

Innehållsansvarig:Equality Office
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-12-19