Till innehåll på sidan

JML-arbete vid KTH

Vid KTH bedrivs proaktivt och systematiskt arbete för att öka inkludering och jämlikhet inom ramen för det som internt kallas JML, området jämställdhet, mångfald och lika villkor, för både anställda och studenter. Arbetet styrs av lagar och statliga riktlinjer, interna styrdokument samt forskningsbaserade nulägesanalyser som tillsammans anger riktning för förändringsarbete.

JML vid KTH handlar om både struktur och kultur, dvs mätbar kvantitativ data liksom kvalitativa mönster i arbets- och studiemiljö.

JML-arbetet vid KTH bedrivs inom många olika funktioner inom utbildning, forskning och verksamhetsstöd. Målet är att integrera JML i alla ordinarie arbetsprocesser, så att det blir hållbart i den centrala verksamheten och en naturlig del av KTH:s kvalitetsarbete.

KTH har en lång tradition av att arbeta konstruktivt med förbättring av arbetsmiljö och jml, men området JML har under de senaste fem åren omorganiserats på flera sätt. Under 2017 beslutade rektor att tillsätta en vicerektor för jämställdhet och värdegrund  med övergripande ansvar för JML vid lärosätet. Samtidigt bildades KTH Equality Office som en samordnande och stödjande funktion för sakområdet. JML strukturerades upp med bla en JMLA, jämställdhets-, mångfalds- och lika villkors ansvarig, vid varje skola och VS som sedan skapade lokala JML-grupper. 

Ett jämställt och jämlikt KTH

Direktiv och styrning av JML vid KTH

KTH Equality Office

JML-arbetet vid KTH är organiserat utifrån fyra olika delmål som tillsammans ska öka inkludering och bidra till rektors visionsmål om ett jämställt KTH:

Målbild för JML vid KTH
*jämställt i ett brett intersektionellt perspektiv som inkluderar samtliga diskrimineringsgrunder
Innehållsansvarig:Equality Office
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-12-19