Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om en ny funktion på CBH-skolan

Publicerad 2024-03-13

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om att det införs klustersamordnare inom grundutbildningsorganisationen på CBH-skolan.

Den här veckan har jag fattat beslut om en ny funktion inom grundutbildningsorganisationen på CBH-skolan, så kallade klustersamordnare. KTH har nyligen infört flera förändringar som påverkar hanteringen av utbildning på grund- och avancerad nivå, till exempel en ny resursfördelningsmodell, en ny internprismodell för lokaler och en ny riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildning.

Den nya resursfördelningsmodellen ställer högre krav på budgetering och uppföljning av grundutbildningen än tidigare och vi har därför sett ett behov av att stärka samordningen mellan linjeorganisationen och GA/PA-strukturen. Klustersamordnarens roll blir i den nya organisationen att på prefekternas uppdrag samordna exempelvis budgetarbete, bemanning och ekonomisk uppföljning inom klustrets kurser och program. Vi har valt att i detta skede organisera skolans grundutbildning i tre olika kluster, utifrån de kurser och program som ämnesmässigt ligger nära varandra.

Som jag skrivit om tidigare i CBH-nytt har delar av skolan en ansträngd ekonomi och även om de största underskotten ligger inom forskningen har vi även utmaningar på grundutbildningssidan. Förutsättningarna ser dock olika ut inom skolans olika program och kurser. Så snart klustersamordnarna är utsedda kommer ett viktigt nästa steg bli att noggrant analysera kurs- och programbudgetarna inom varje kluster för att få en bättre bild av ekonomin och se var åtgärder är nödvändiga. Vi behöver arbeta tillsammans på skolan för att på sikt nå en GRU-ekonomi i balans.

Amelie