Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bisysslor

Det finns bestämmelser i lagar och i avtal som begränsar statliga arbetstagares rätt att ha vissa bisysslor.

Särskilda regler gäller för högskolelärare och regleras bland annat i högskolelagen och i lagen om offentlig anställning. Begränsningarna gäller tre slag av bisysslor, fortroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrensbisysslor.

Vad är en bisyssla och varför regleras det?

De främsta anledningarna till en reglering av statsanställdas rätt att ha en bisyssla vid sidan av sin anställning är att det är viktigt att allmänheten har förtroende för myndigheten och dess anställda. Bisyssla är varje syssla, tillfällig eller permanent, som utövas vid sidan av den statliga anställningen, för annan arbetsgivare eller i verksamhet på fritiden som inte tydligt hör till privatlivet. Det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte. Lärare har skyldighet att på eget initiativ underrätta KTH om alla ämnesanknutna bisysslor inom två veckor efter det att läraren åtagit sig bisysslan.

Mer information

För mer informationom bisysslor, läs KTH:s riktlinje för bisyssla (pdf 423 kB)

Blankettsamling

Redovisning av bisysslor.doc (doc 101 kB)

Bilaga: Redovisning av bisysslor inklusive bedömning (doc 88 kB)

Vart ska blanketten skickas?

Skicka blanketten elektroniskt till bisysslor@eecs.kth.se
Blanketten signeras av Skolchef

FAQ om bisyssla

Här är sammanställt några vanliga frågor om bisyssla. 

Vem berörs av reglerna om bisysslor?
- Föreskrifterna gäller alla anställda, varav vissa befattningar har en särskild anmälningsplikt.

Jag är inte lärare eller chef som omfattas av särskild anmälningsplikt. Ska jag ändå anmäla bisyssla?
- Ja anmäl din bisyssla.

Min bisyssla motsvarar bara fem timmar per år. Behöver jag anmäla?
- Ja, om du är lärare. Även en bisyssla med lite omfattning kan anses förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande.

Jäv
- Du som anställd har alltid en skyldighet att anmäla om du kan anses jävig i varje ärendehantering eller ställningstagande och överhuvudtaget inte delta i handläggning eller beslut i sådana ärenden. Uppstår en jävsituation mer än vid något enstaka tillfälle finns det anledning att du åläggs andra arbetsuppgifter för att inte myndighetens opartiskhet ska kunna sättas i fråga.

Kontakt