Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Förlängning av doktorandanställning pga Covid

Enligt fjärde stycket 7 § 5 kap. högskoleförordningen får den sammanlagda anställningstiden för en doktorand vara längre än vad som motsvarar fyra år heltid, om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet (inklusive vård av barn).

Följder av Covid-19 som leder till behov av förlängning bör behandlas som särskilda skäl i linje med de redan ovan angivna. Om en förlängning bedöms nödvändig för doktoranden till följd av Covid-19 ska det dokumenteras i ISP där även nytt preliminärt datum för slutförande av studierna ska anges. Det är dock viktigt att beslut om förlängning av studierna och anställningen inte tas innan detta verkligen blir nödvändigt, vanligen i samband med det sista anställningsavtalet. Skolan behöver för varje enskilt fall ta ställning till finansiering av förlängningen. Det är viktigt att identifiera fall som riskerar att behöva förlängning på ett så tidigt stadium som möjligt för att dels, om möjligt, göra omprioriteringar, och dels för att på ett tidigt stadium klargöra finansiering i de fall förlängning blir oundviklig.

På EECS är det FA / vice FA som bedömer och godkänner den särskilda orsaken och omfattning av en eventuell förlägning pga Covid-19. Om den särskilda orsaken godkänns kommer ett beslut om förlängning av anställningen tas först när detta verkligen blir nödvändigt, vanligen i samband med det sista anställningsavtalet.

Länk till KTHs sidor om förlängning av doktorandanställning på grund av Covid-19.

Rutin för godkännande av särskilt skäl Covid-19 på EECS

  1. Handledare, doktorand och avdelningschef för dialog kring ev. behov av förlängning och kommer överens om en plan.
  2. Handledaren fyller i formuläret: EECS - routine: Motivation for extension of employment as a doctoral student as a result of COVID-19 
  3. Formuläret skickas automatiskt till HR som skickar till avdelningschef för ekonomisk attest och till FA för godkännande.
  4. FA/vice FA godkänner eller avslår och meddelar beslut till berörda parter; handledare, doktorand, avdelningschef och HR.
  5. Om nödvändigt gör HR en sista förlängning av doktorandanställningen i samband med doktorandens sista avtal.

Observera att behovet av en förlängning på grund av Covid-19 ska noteras i eIsp-en.