Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) stödjer långsiktig, fri grundforskning i huvudsak inom medicin, teknik och naturvetenskap. Stiftelsen har sedan grundandet 1917 anslagit drygt 35 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder kronor årligen de senaste åren, till excellent grundforskning och utbildning i Sverige.

Projektanslag 2024

Stiftelsen stöder projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten ska i vanliga fall vara av grundvetenskaplig karaktär, fokuserade på en sammanhållen vetenskaplig frågeställning där de deltagande forskarnas kompletterande kompetenser ger nya förutsättningar att angripa den utvalda forskningsfrågan. Ett normalprojekt har en budget mellan 15 till 40 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år.

I enlighet med KAW:s riktlinjer kommer KTH göra en egen prioritering och urval av kandidater. En intern föransökan måste lämnas in till Research Support Office  senast den 13 september 2023.

Instruktioner till föransökan (pdf 161 kB)

Prioriteringen av de som får inkomma med en komplett ansökan görs av en expertpanel med representanter från fakulteten under ledning av vicerektor för forskning. Denna expertpanel utses av fakultetens dekanus, tillsammans med KTH:s fakultetsråd, och har i uppdrag att ta fram en prioriteringslista till rektor.

Ansökningsomgången öppnar den 7 januari 2024 och stänger den 1 februari 2024.
Utlysningen är öppen vartannat år. KTH får nominera 10 forskare.

Läs mer om utlysningen för forskningsprojekt

Matematikprogrammet 2024

Målet med matematikprogrammet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet samt rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige. Dessutom finns en stor efterfrågan på forskarutbildade matematiker från såväl akademien som näringslivet. Stiftelsen kommer att ge stöd till framstående matematikforskare under 2014–2029. Stödet uppgår till totalt 650 miljoner kronor. Programmet består av flera delprogram:

  • Program för utländska gästforskare (gästprofessor) (stödbrev från rektor krävs)
  • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen (inget stödbrev krävs)
  • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige (stödbrev från rektor krävs)
    OBS! Då ett stödbrev krävs från rektor måste ni kontakta Research Support Office  senast den 13 september 2023.

Ansökningsomgången öppnar den 1 september 2023 och stänger den 5 oktober 2023.
Utlysningen är öppen varje år.

Läs mer om Matematikprogrammet

Stipendieprogram 2024

The Wallenberg Foundation scholarship program for postdoctoral studies at Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Broad Institute. Deadline är den 15 november 2023. Läs mer om Wallenbergs stipendieprogram vid MIT

The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program at Stanford University. Deadline är den 15 november 2023. 
Läs mer om Wallenbergs stipendieprogram vid Standford University

The Wallenberg Foundation Postdoctoral Fellowships at Nanyang Technological University (NTU) Singapore. Deadline är den 15 november 2023.
​​​​​ Läs mer om Wallenbergs stipendieprogram vid NTU  

Utlysningen är öppen varje år.

Nominering till Wallenberg Scholars 2023

Universitet kan söka stöd för profilering genom att nominera enskilda forskare, som genom sin forskning och utvecklingspotential håller högsta internationell klass samt förväntas bidra till att förstärka den aktuella profilen för forskningsområdet vid sitt universitet. Det är fritt disponibelt stöd till individens forskningsverksamhet. Avsikten är att de utvalda forskarna ska kunna arbeta med en hög ambitionsnivå för att få ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning, samt ges en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt. 

I enlighet med KAW:s riktlinjer kommer KTH göra en egen prioritering och selektion av kandidater. KTH får skicka in nio kandidater varav minst fyra från det underrepresenterade könet. Varje skolchef får nominera upp till sex kandidater, varav minst 40 procent från det underrepresenterade könet. Det är meriterande om nominerande forskare tidigare erhållit stora anslag såsom ERC grants, KAW projekt, KAW Fellows eller andra betydande anslag inom sitt område. De kandidater som väljs ut skickar in sitt CV (max tre sidor) till Research Support Office  senast den 31 januari 2023. Det är sedan vicerektor för forskning (eller motsvarande) som väljer ut vilka nio kandidater som får skicka in sina ansökningar.

Utlysningen öppnar den 1 mars 2023 med sista ansökningsdatum den 12 maj 2023.
Utlysningen är öppen vart fjärde år. KTH får nominera nio forskare.

Läs mer om Wallenberg Scholars

Wallenberg Academy Fellows 2023

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar ett långsiktigt program för unga forskare, Wallenberg Academy Fellows. Programmet omfattar unga forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Sedan 2017 sker utlysning av Fellows vartannat år. KTH kommer att få nominera 12 Fellows enligt principen att en intern kandidat kan nomineras för varje internationell nominering.

I enlighet med KAW:s riktlinjer kommer KTH göra en egen prioritering och selektion av kandidaterna. En intern föransökan (pre-proposal) måste lämnas in till Research Support Office  senast den 3 oktober 2022.

Deadline för ansökan till Wallenberg Academy Fellows är den 15 februari 2023.

​​​​​​​Pre-proposal instructions (pdf 136 kB) ​​​​​​​

Time schedule (pdf 161 kB) ​​​​​​​

Prioriteringen av de som får inkomma med en komplett ansökan görs av en expertgrupp med representanter från fakulteten under ledning av vicerektor för forskning. Denna expertgrupp utses av fakultetens dekanus, tillsammans med KTH:s fakultetsråd, och har i uppdrag att ta fram en prioriteringslista till rektor. Utlysningen är öppen vartannat år. KTH får nominera 12 forskare (6 interna + 6 externa).

Läs mer om Wallenberg Academy Fellows

Förlängning av tidigare forskningsstöd

De Wallenberg Academy Fellows som beviljades forskningsstöd 2017 erbjuds nu en möjlighet till ytterligare fem års finansiering. Upp till 40 % av de Fellows som utsågs 2017 kan erhålla förlängning. För att bli nominerad behöver du en mall till stödbrev. Kontakta Research Support Office  senast den 26 mars 2023.

Deadline är den 26 april 2023.

​​​​​​​ Läs mer om förlängning för Wallenberg Academy Fellows