Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ekonomi och avgifter

Kostnaden för att använda en forskningsinfrastruktur varierar beroende på miljö och vem som vill bruka den. Varje miljö beräknar sin egen avgift utifrån en modell, och prioriterar om det är kö till att använda den.

Varje forskningsinfrastruktur har information på sin hemsida om principerna för att bestämma avgifternas storlek och om det exempelvis finns prislistor per instrument. På sidan finns även kontaktuppgifter för förfrågningar om pris och tillgänglighet.

Så kalkyleras en avgift

Avgiften för att använda en infrastruktur är baserad på en kalkyl för kostnaderna som är förknippade med den. Det kan vara kostnader som till exempel personal, lokaler, avskrivningar, serviceavtal, el, förbrukningsmaterial (gas och kemikalier) och indirekta kostnader, så kallat täckningsbidrag för att täcka kostnader för ledning och stöd inom KTH.

Avgiften/priset kan variera för olika användargrupper beroende på ändamålet med användandet, därför kan priset för andra lärosäten och myndigheter vara ett annat än för företag och andra aktörer utanför staten. Om du är föreståndare för en infrastruktur ska du även beakta statsstödsregler och konkurrenslagstiftning när du sätter pris för företag.

Avgiften/priset sätts utifrån den modell som är mest ändamålsenligt för forskningsinfrastrukturen i fråga. En infrastruktur kan ha en årlig/månatlig användaravgift, som ofta kompletteras med en avgift som debiteras varje tillfälle som infrastrukturen nyttjas.

En annan modell är att sätta priset per timme, körning, vecka eller annan lämplig grund. Miljön kan också ta ut avgift för introduktion eller motsvarande för till exempel ett instrument. I andra fall är det mest ändamålsenligt att sätta priset efter en användares specifika behov i en ”egen” offert.

Stöd med ekonomi

För dig som är föreståndare för en infrastruktur på KTH, och behöver stöd i ekonomifrågor, ska du i första hand kontakta din lokala ekonomienhet på skolan.

För dig inom KTH som behöver stöd i frågor avseende redovisningshantering, kontakta Ekonomiavdelningen på ekonomi@kth.se.

Om du behöver hjälp och stöd med avgiftssättning, kontakta: