Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nationella infrastrukturer 

Vetenskapsrådet (VR) finansierar forskningsinfrastruktur av nationell betydelse, där även svenskt deltagande och uppbyggnad av internationella infrastrukturer ingår. VR:s process kring finansiering av nationell och internationell infrastruktur inleds med en behovsinventering. Behov kan anmälas antingen av universitetet eller av enskilda forskargrupper, och behov som prioriteras av VR ligger sedan till grund för utlysningar kommande år.  

​​​​​​Intern process och KTH stöd 

Forskargrupper som önskar föra fram behov ska lämna ett preliminärt underlag för beredning till avdelningen för forskningsstöd. Förslaget måste vara förankrat med berörda prefekter och skolchef. Avdelningen för forskningsstöd håller samman processen och informerar rektor och prorektor om de behov som avses skickas in. 

Medverkan i ansökningar om VR-finansierade nationella eller internationella infrastrukturer inrapporteras till avdelningen för forskningsstöd innan rektor kan ta beslut om deltagande. Berörda skolor ska då ha ställt sig bakom ansökans innehåll och budget genom ett formellt skolchefsgodkännande.  

I arbetet med nationella ansökningar förs dialog med andra inblandade parter på olika nivåer, framförallt genom ansvariga forskare vid de olika lärosätena. Avdelningen för forskningsstöd kan bland annat ge stöd och råd vid ansökan och hjälper till med stödbrev och andra relevanta underlag som efterfrågas av VR. 

Konsortialavtal 

Om en ansökan beviljas ska KTH ingå ett konsortialavtal med övriga parter. Avtalet signeras av rektor efter juridisk upprättande (om huvudman) eller granskning (om part). Oftast representeras parterna i ett partsråd för forskningsinfrastrukturen. Prorektor utser då KTH:s representant i partsrådet, och representanten förväntas informera berörda parter vid KTH om eventuella diskussioner och förändringar som påverkar verksamheten. Konsortialavtal granskas och upprättas i samråd med KTH:s avtalsjurister.

Vill du veta mer om KTH:s nationella forskningsinfrastrukturer? Kontakta Marilyn Klarin , forskningsrådgivare vid RSO.

Lista över nationella infrastrukturer

Värd

Partner

Nod för internationella forskningsinfrastrukturer: 

Kriterier

En nationell infrastruktur ska: 

  • Möjliggöra forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och bidra till samhällets utveckling. 

  • Vara öppen tillgänglig för forskare, industri och andra relevanta aktörer i Sverige, med prioritering på basis av vetenskaplig kvalitet vid begränsad tillgång. 

  • Vara av brett nationellt intresse, vilket innebär att forskningsinfrastrukturen utnyttjas av forskargrupper och forskare från organisationer som har en långsiktig planering för den vetenskapliga verksamheten. 

  • Ha en långsiktig planering för ledning, styrning, finansiering och kompetensuppbyggnad.