Till innehåll på sidan

Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

Är ditt kontor för mörkt och kan orsaka synproblem? Har du skadat dig på en giftig vätska i labbet? Vi tar din arbetsmiljö på allvar och ingen risk eller skada är för liten för att rapportera.

Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) och AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete är arbetsgivaren skyldig att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Anställda har en skyldighet att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet och bör därmed rapportera tillbud och arbetsskador i syfte att hindra ytterligare framtida olyckor. Anmälan ska ske skyndsamt, senast 48 timmar efter arbetsskadan eller tillbudet har skett. Men även om 48 timmar passerat är det viktigt att anmälan görs!

Här kan du läsa mer om hur du anmäler samt vilka försäkringar som täcker en arbetsskada: 

Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada på KTH

Obs! Om exponering av covid-19 har skett i samband med arbete, skall du göra:

Vad är tillbud, risk och arbetsskada?

Arbetsskada

Alla skador och sjukdomar som har uppkommit till följd av arbete eller arbetsförhållanden. Såväl fysiska som psykosociala arbetsskador ska anmälas oavsett om de har lett till sjukfrånvaro eller inte.

Exempel på arbetsskador: olyckor i, till eller från arbetet, nedsatt hörsel p.g.a. buller, fallolyckor, utbrändhet.

Tillbud

Händelse där ingen person kommit till skada, men som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.

Exempel på tillbud: arbete med cancerogena ämnen utan adekvat ventilation, hotsituationer, konflikt på arbetsplatsen, för hög arbetsbelastning.

Risk

Inget tillbud eller arbetsskada har inträffat, men det finns risk att det skulle kunna ske om ingen åtgärd görs.

Exempel på risk: blockerad nödutgång, lös takpanna.