Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EU-projekt

Process för EU-projekt

Vid ansökningstillfället

Kontakta alltid Research Support Office (RSO) för att få hjälp med ansökan. RSO ska i samarbete med KTH:s jurister granska ansökan så att KTHs rättigheter tillgodoses. Det är KTH som står för EU-projektet och forskaren är ansvarig projektledare.

Budgeten i ansökan ska göras i samråd med EU-ekonom på skolan.

Budgetmallen finns att hämta här  (Länken leder till KTH:s centrala intranät)

Lägg in finance-eu@sci.kth.se som ”participant contact” i portalen vid ansökan, då får EU-ekonomen information automatiskt.

Ifall projektet är ett projekt som ska koordineras av KTH, finns möjlighet till hjälp från RSO och detta ska också räknas med i budgeten i ansökan. EU ersätter vissa kostnader för detta stöd.

En kopia på ansökan ska lämnas till ekonomiadministratören.

Ansökan beviljad

När ansökan är beviljad av EU-kommissionen tar EU-ekonomen hand om följande i samarbete med projektledaren:

 • Innan kontraktet undertecknas av KTH och skickas till kommissionen måste skolchefen godkänna projektet genom att skicka blankett Skolans bekräftelse (doc 176 kB)  till RSO. Avtal@sci.kth.se  hjälper till med signatur av skolchef. Forskaravtal  mellan KTH och ansvarig forskare på projektet undertecknas och vidarebefordras till RSO. Originalet arkiveras i diariet och en kopia sätts i projektpärmen. 
 • Kontinuerlig kontakt med RSO så att alla avtal undertecknas.
 • Budget upprättas/revideras tillsammans med EU-ekonom.

Kontraktet är påskrivet och klart

Uppstartsmöte tillsammans med EU-ekonomen görs vid projektstart.

 • Kontraktet diarieförs.
 • Kontraktet får ett projektnummer
 • Ansöker om samfinansiering med 20% från RSO.
 • Forskaravtal  mellan KTH och anställd/anställda forskare på projektet undertecknas. Originalen arkiveras i diariet och en kopia sätts i projektpärmen. Avtal@sci.kth.se  hjälper till med signatur av skolchef.
 • EU-ekonomen ansvarar (i samarbete med projektledaren) för den ekonomiska redovisningen till koordinatorn/EU-kommissionen. Ansvarig forskare har det yttersta ansvaret för både den vetenskapliga och ekonomiska rapporteringen.
 • När KTH är koordinator för ett projekt ansvarar EU-ekonomen för kontakten/informationen till övriga parter rörande den finansiella rapporteringen. Stöd kan även komma från RSO ifall man har ansökt om extra stöd vid ansökningsförfarandet.
 • Samtliga som deltar i ett EU-projekt ska skriva tidrapporter varje månad. Tidrapportsmall finns att hämta här  (Länken leder till KTH:s centrala intranät). H2020 räknar att en heltidsperson arbetar 1.720 timmar/år.
 • När projektet är avslutat ska handlingarna som uppkommit i projektet hanteras på olika sätt. Foldern Forskningshandlingar på KTH  visar vilka dokument som ska arkiveras och vilka som kan gallras.

Administrativt stöd

RSO har en websida med länkar, instruktioner, mallar och lathundar i syfte att underlätta arbetet med EU-projekt för ekonomer/administratörer vid KTH.

Läs mer om EU-projekt på KTH  (Länken går till KTH:s centrala sidor)

Kontakt vid frågor:

finance-eu@sci.kth.se