Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Process för bidrags-/uppdragskontrakt

1) Kopia på ansökan ska lämnas till ekonomiadministratör. Både avslagsbesked och godkännande av ansökan ska lämnas till administrationen.

2) När ansökan är beviljad lämnas originalkontrakt till ekonomiadministratör som ser till;

  • att rätt personer skriver/skrivit under kontraktet (de flesta avtal passerar avtalsansvarig)
  • att kontraktet skickas åter till bidrags-/ uppdragsgivare (om kontraktet passerat avtalsansvarig, så ligger ansvaret där)
  • att kontraktet diarieförs,
  • att kontraktet får ett projektnummer,
  • att en kopia på kontraktet lämnas till ansvarig projektledare med aktuellt projektnummer,
  • att budget upprättas.

3) Rekvirering/fakturering av anslag sköts kontinuerligt av ekonomiadministratören.

4) Under projekttiden kan projektledaren själv genom VIS följa projektets kostnader.

5) En kontinuerlig ekonomisk uppföljning sker under projektets gång i samråd med projektledaren.

6) Ekonomisk rapport (när sådan krävs) görs alltid av ekonomiadministratören.

7) Ett exemplar av den vetenskapliga rapporten ska lämnas till  för diarieföring.

8) När projektet är avslutat ska handlingarna som uppkommit i projektet hanteras på olika sätt. Foldern Forskningshandlingarna och framtiden / The future of research documents visar vilka dokument som ska arkiveras och vilka som kan gallras.

Forskaravtal vid forskning i konsortier

Forskaravtal för projektansvarig och övriga deltagande forskare ska tecknas inom forskningsprojekt i samverkan med näringsliv och/eller andra universitetsparter. Även inom KTH:s centra ska forskaravtal tecknas. Information och tillgång till avtalen finner du på de centrala sidorna om forskningsstöd.