Till innehåll på sidan

Beslut och tidplan för utveckling av verksamhetsstödet

Genom dialog och samarbete har ett långsiktigt arbete vuxit fram och utveckling sker löpande längs vägen.

I april 2021 beslutade rektor om ett programdirektiv för genomlysning av verksamhetsstödet vid KTH (V-2021-0296). Under 2021 fokuserades arbetet på att skapa ordning och struktur i hur arbetet skulle organiseras framåt framför allt inom det dåvarande gemensamma verksamhetsstödet (GVS). En nyckel till genomlysningens resultat var de täta dialoger som förts mellan framför allt de administrativa cheferna vid KTH:s skolor och avdelningscheferna samt den administrativa chefen inom GVS. Syftet var att lära om varandras organisering av verksamhetsstödet och att hitta utvecklingsområden.

  Beslut om programdirektiv för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd vid KTH (pdf 2,2 MB)

I mars 2022 beslutade rektor i ett nästa steg om ett Uppdrag till universitetsdirektören att bilda en organisation för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd vid KTH (V-2022-0218). Det övergripande syftet är att säkerställa ett verksamhetsstöd med hög kvalitet och kostnadseffektivitet som bidrar till KTH:s konkurrenskraft genom att optimera lärares och forskares tid för undervisning och forskning. Av detta uppdrag framgår också att en plan för det fortsatta arbetet skulle tas fram vilken rektor tog beslut om i juni 2022, Programdirektiv för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd (V-2022-0218). Av programdirektivet framgår att nästa steg är att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Samgåendet inom verksamhetsstödet vid KTH, med ikraftträdande den 1 januari 2023, är ett steg på vägen till inom ramen för programmet för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd och sträcker sig fram till och med september 2026.

Beslut om att bilda en organisation för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd vid KTH (pdf 832 kB)

Beslut om programdirektiv för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd vid KTH (pdf 2,2 MB)

I april 2023 beslutade universitetsdirektören om en handlingsplan som anger en riktning för utvecklingen av verksamhetsstödet (VS).

Beslut om handlingsplan för utveckling av verksamhetsstödet vid KTH (pdf 1,2 MB)

Uppföljning av programmet kommer att ske utifrån flera perspektiv och i samband med uppföljning av verksamhetsstödets verksamhetsplan.

Verksamhetsplan för verksamhetsstödet