Till innehåll på sidan

Research Assessment Exercise (RAE) 2021

Den tredje granskningen av KTH:s forskning, Research Assessment Exercise (RAE), genomförs under 2019 till 2022. RAE syftar till att utveckla och höja kvaliteten i KTH:s forskning och utgör en del i KTH:s kvalitetssystem.

RAE 2021 bygger på tidigare RAE:er samt KTH:s nya kvalitetssystem. Enligt den ursprungliga tidplanen skulle RAE avslutas i början av 2021. Denna process förlängdes med ett år under våren 2020 på grund av utvecklingen runt det nya coronaviruset. År 2020 ägnades därför till intern granskning medan 2021 kommer dediceras till extern granskning. Utvärderingen planeras avslutas i början av 2022. 

KTH:s kvalitetssystem består av två övergripande och sammanhängande delar, där den ena delen är en årlig kontinuerlig uppföljning och den andra delen är en regelbunden granskning av all utbildning och forskning, inklusive samverkan, vart sjätte år. När det gäller regelbunden granskning av forskning, och den samverkan som sker i samband med forskning, så är vicerektor för forskning ansvarig för att planera och genomföra den, vilket är grunden till RAE.

RAE 2021 bygger i korthet på:

 • intern granskning
 • extern kollegial granskning
 • indelning i paneler baserat på forskningsfält
 • institution som minsta enhet (3-6 per panel)
 • automatiserad materialinsamling som avlastar skolorna
 • tidigare genomförda RAE (2012 och 2008)

Tidplan och genomförande

En projektgrupp och styrgrupp för RAE utsågs sommaren 2019. Projektet planeras avslutas i januari 2022. 

Viktiga datum

Notera att tidplanen kan komma att ändras.

2020

 • Beslut om koordinatorer för paneler
 • Rekrytering av experter
 • Underlag till självvärdering tas fram
 • Våren 2020: Genomförande av självvärderingen
 • 30 april: Deadline för självvärdering till RAE-teamet
 • Maj-augusti: Självvärderingar för feedback
 • Maj-augusti: Identifiera panelernas möjliga synergier, gemensamma styrkor samt utmaningar
 • Maj-augusti: Förbättring av metod och process för insamling av data
 • 24-28 augusti: Intern granskning ledd av dekanus
 • Oktober: feedback till paneler från projektgrupp

2021

 • Januari: Mall för självvärdering till koordinatorer. Innehåller reflektion om kvalitetsarbetet 2020.
 • 20 februari: Kvantitativ data till koordinatorer för kvalitetsgranskning
 • 15 mars: Deadline för första versionen av självvärderingar till RAE-teamet (90%)
 • 9 april: Deadline för reviderade självvärderingar
 • April-maj: Separate möten med koordinatorer kring inlämnad rapport och självvärderingar
 • Maj: Självvärdering och övrig dokumentation skicka till experterna
 • Juni: Webbinarium med experter
 • 23-27 augusti: Visit Week, experter besöker KTH digitalt
 • 30 september Deadline för expertutlåtanden
 • Oktober/november: Revidering av slutrapporter
 • December: Presentation av rapporter och slutsatser på KTH:s styrelses möte

2022

 • Januari 2022: Slutrapportering och projektavslut.

Paneler och koordinatorer

Under hösten 2019 togs beslut om indelning i paneler och koordinatorer för dessa. Minsta enhet i granskningen är institution och de grupperas till paneler bestående av två till sex institutioner, med minst en expert för respektive forskningsområde.

Panel 1

Koordinator: Johan Silfwerbrand

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Arkitektur
 • Filosofi och historia 
 • Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
 • Samhällsplanering och miljö
 • Byggvetenskap
 • Fastigheter och byggande

Panel 2

Koordinator: Per-Åke Nygren

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Genteknologi
 • Industriell bioteknologi
 • Proteinteknologi

Panel 3

Koordinator: Christofer Leygraf

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Fiber- och polymerteknologi
 • Kemi
 • Kemiteknik
 • Materialvetenskap
 • Teoretisk kemi och biologi

Panel 4

Koordinator: Panagiotis Papadimitratos

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Datavetenskap
 • Människocentrerad teknik

Panel 5

Koordinator: Wouter van der Wijngaart

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Intelligenta system
 • Medicinsk teknik och hälsosystem

Panel 6

Koordinator: Gunnar Malm

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Elektroteknik
 • Energiteknik

Panel 7

Koordinator: Lihui Wang

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Hållbar produktionsutveckling
 • Industriell ekonomi och organisation
 • Industriell produktion
 • Lärande
 • Maskinkonstruktion

Panel 8

Koordinator: Anna-Karin Tornberg

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Matematik
 • Teknisk mekanik

Panel 9

Koordinator: Bengt Lund Jensen

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Fysik
 • Tillämpad fysik

Inhämtning av förslag på experter

Respektive panel omfattar ca åtta experter, huvudsakligen internationella, varav en från RAE 2012 och en som representerar näringsliv eller offentlig sektor. Experter från olika paneler kommer också bilda tematiska grupper med uppdrag att bedöma forskningsinfrastruktur, hållbarhet och impact. Styrgruppen utser experterna utifrån förslag från institutionerna och KTH:s ledning.

Underlag för självvärdering

Under hösten 2019 utarbetas underlaget för självvärderingen och i januari 2020 skickades den slutliga versionen till koordinatorerna. Självvärderingarna genomfördes under våren och skickades in i april. Dessa skulle sedan ha skickats till de externa experterna, men på grund av utvecklingen runt det nya coronaviruset beslöt KTH att förlägga experternas inblandning till 2021.

Varje panel har en koordinator (fakultet) som sammanställer självvärdering och är kontaktperson gentemot institutioner, projektgrupp och paneler inför för den digitala besöksveckan 2021.

Intern granskning, expertbesök och projektavslut

I augusti genomgår självvärderingar som arbetats fram under våren 2020 en intern granskning ledd av KTH:s dekanus. Under hösten får varje panel feedback från projektgruppen på sina rapporter.

Den externa granskningen genomförs av expertpaneler, bland annat under en digital besöksvecka (Visit Week) i augusti 2021. Allt arbetet inom expertpanelerna kommer ske digitalt.

Under oktober och november 2021 görs revidering av panelernas rapporter. Presentation av dessa är planerat till december 2021. Publicering av den fullständiga RAE-rapporten och projektavslut sker i januari 2022.

Kontakt

Frågor om utvärdering kan ställa till rae-2021@kth.se

Projektgrupp

Utvärderingen leds av en projektgrupp. Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning, är akademisk ansvarig för genomförandet av RAE 2021.

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-26