Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Användningsområden för online-whiteboardtavlor (OCWP)

Flexibiliteten hos OCWP:er gör att du kan använda dem i många läraktiviteter utöver konventionell whiteboardanvändning. En OWCP kan stödja brainstorming, samskapande, interaktiva presentationer och även användas med modellen Omvänt klassrum. Här beskriver vi dessa scenarier och deras möjliga utmaningar för att förverkliga din pedagogiska idé.

Förkortningen OCWP

OCWP står för Online Collaborative Whiteboard Platforms, det vill säga plattformar för kollaborativa online-whiteboardtavlor.

Konventionell whiteboardanvändning

Med konventionell whiteboardanvändning avses en OCWP som enbart används som en fysisk whiteboard. Ett typiskt exempel är att läraren använder tavelytan medan studenterna enbart observerar vad som skrivs eller ritas på den. Interaktionen är begränsad och kontrollerad av läraren.  

Möjliga utmaningar:

Brainstorming, idéskapande och reflektion

OCWP:er passar väl för att samla ihop och diskutera tankar och idéer i olika former. Till exempel kan en lärare använda tavelytan för att samla in vad studenterna tyckte gick bra och mindre bra under lektionen. Studenter kan även använda en OCWP på egen hand för att exempelvis brainstorma fram olika förslag på projekt i kursen.

Möjliga utmaningar:

  • Hur kommer du underlätta samtal mellan studenterna?
  • Hur tar du vidare det ni kommer fram till och hur kommunicerar du eventuella åtgärder eller beslut?

Samskapande och grupparbete

När studenter ska arbeta kollaborativt är det ofta svårt att hitta en tid och en plats som fungerar för alla, men arbetet blir flexibelt om de använder en OCWP. En OCWP hjälper även studenter som kan träffas och arbeta synkront eftersom materialet sparas online och därmed alltid tillgängligt. Du som lärare kan även skapa aktiviteter där både du och studenterna skapat material samtidigt.  

Många OCWP är designade för projektarbeten och andra typer av samarbeten och har därför verktyg utvecklade för att stödja dessa aktiviteter. Till exempel finns det ofta mallar med olika sorters flödesscheman, kommentarsmöjligheter, omröstningar och mycket annat.

Möjliga utmaningar:

  • Vilka förväntningar kommer du att sätta?
  • Hur kommer du att förklara aktiviteten?
  • Hur kommer du att hantera grupper och grupparbete i den valda OCWP?

Läs mer om kollaborativt lärande (engelska, teaching.cornell.edu)  och exempel på aktiviteter för kollaborativt lärande eller grupparbete (engelska, teaching.cornell.edu) .

Presentation med interaktionsmöjligheter

Läraren presenterar och tillåter studenterna att interagera med materialet, exempelvis genom att reagera med emojis eller kommentera i materialet. För störst effekt bör studenterna kunna påverka lektionen med sin interaktion. Exempelvis kan läraren använda kommentarerna som underlag för diskussioner eller fokusera på det material som studenterna reagerar på med förvirrade emojis.

Möjliga utmaningar:

  • Hur ska studenterna produktivt interagera med materialet och hur uppmanar du dem att göra det?
  • Hur kan du använda studenternas kommentarer för att främja diskussion?

Omvänt klassrum

Metoden Omvänt klassrum lägger de delar där studenten är passiv utanför klassrummet så att studenterna kan vara aktiva i sitt lärande under lektionstiden. Med en OCWP kan studenterna både ta del av kursmaterial och interagera med det innan lektionen. Exempelvis kan studenterna kommentera på material från en tidigare lektion, rösta upp intressanta frågor från andra studenter eller skapa eget material. Läraren får automatiskt tillgång till allt detta och kan gå igenom det under lektionstid, eller dela ut det till studenterna för diskussion eller gemensamt arbete.

Möjliga utmaningar:

  • Hur kommer du att leverera innehållet till studenterna?
  • Hur kommer du att bedöma studenternas förståelse?

Läs mer om Omvänt klassrum (Flipped Classroom) .