Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arbetsgång för examinatorer vid beslut för R- och P-stöd

Denna arbetsgång är framtagen som ett stöd till Riktlinje för stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning.

Stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning

I arbetsgången och dess bilaga beskrivs de vanligaste förekommande kompensatoriska stöden för studenter med dokumenterad varaktig funktionsnedsättning på KTH. Vidare beskrivs också arbetsordning för hanteringen av stöden och varför stöden generellt kan erhållas. Dessa beskrivningar är inte heltäckande, det finns fler anledningar till att en student har ett rekommenderat stöd än vad som behandlas i denna arbetsgång.

Arbetsgång

De kompensatoriska R- och P-stöden handläggs enligt den generella rutinen. Den generella rutinen beskriver hur stöden handläggs och vem som är ansvarig för vad i processen. Den generella rutinen är uppdelad i vad som ska göras av olika roller/funktioner inför, under och efter examination. Vissa typer av stöd är inte möjliga att hantera enligt den generella rutinen. I dessa fall ska nedanstående alternativ användas.

Generell rutin med tillägg

Beviljat stöd hanteras i enlighet med generell rutin med tillägget att examinator behöver t.ex. komplettera uppgiftslydelsen i något avseende. I "Beskrivning och hantering av R- och P-stöd", står vad examinator behöver göra ytterligare.

Särskild handläggning

Vissa typer av stöd kräver att olika funktioner på KTH samarbetar kring examinationen för att studenten ska kunna erhålla kompensatoriskt stöd. Stöden hanteras utifrån särskild handläggning som finns beskriven i matrisen 'Beskrivning och hantering av R- och P-stöd'. I bilagan framgår vem som är ansvarig att initiera kontakt.

Examinators ansvar

Ett stöd som handläggs genom examinators ansvar är stöd för annan typ av examination än skriftlig examination i sal t.ex. muntlig examination eller inlämningsuppgift. Vid sådan typ av examination har examinator ansvar för att studenten erhåller stödet.

Rumsliga stöd (R) och pedagogiska stöd (P)

F-koderna som tidigare använts ersätts av R- och P-koder i syfte att tydliggöra typ av kompensatoriskt stöd som gäller för student.

I enlighet med gällande riktlinje anses R-stöd alltid vara beviljat om examinator ej avslår stödet, enligt beslutsmallen ”Begäran om anpassad examinationsform i kurs”. För P-stöd ska alltid examinator bevilja/avslå om stöd ska ges, enligt beslutsmallen. De vanligaste förekommande R- och P-stöden är numrerade, förklarade och sammanställda i "Beskrivning och hantering av R- och P-stöd". Om ett stöd är klassat som R- eller P-stöd beror i vissa fall på studentens funktionsnedsättning. Siffran efter R/P är alltid samma för typen av stöd.

R- stöd

Anpassningar som rör rum, tid och fysisk omständighet anses normalt beviljade av examinator. Den examinator som vill neka denna typ av anpassning måste aktivt säga nej och motivera avslaget utifrån lärandemålen. Dessa stöd är till exempel förlängd tid eller att sitta enskilt.

P-stöd

Pedagogiska anpassningar ska alltid prövas av examinator i samråd med berörd programansvarig alternativt grundutbildningsansvarig eller forskarutbildningsansvarig eller studierektor. Vid avslag ska examinator motivera utifrån lärandemålen. Pedagogiska anpassningar är sådant stöd som kan påverka på vilket sätt studenten kan visa sina kunskaper och färdigheter. Dessa stöd är till exempel kalkylator och formelsamling.

Hur ser jag vilka studenter som rekommenderats stöd?

I Personliga menyn, under Tjänster, Kursdeltagare hittar du som examinator R- och P- koder för de studenter i din studentgrupp som har rekommenderade kompensatoriska stöd. En student kan ha flera rekommenderade stöd.

Stöd i studiesituationen

Utöver anpassningar vid examination så kan studenten även få andra stöd i studiesituationen. Vanligt förekommande stöd är: mentorsstöd, anteckningsstöd, talböcker samt resursrum. Dessa stöd gäller inte vid examination.

Bilagor

Beskrivning och hantering av R- och P- stöd (pdf 113 kB)

Till startsidan för process Hantera stöd till studenter med funktionsnedsättning