Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Validering av högskolepedagogisk utbildning

KTHs mål är att alla lärare ska ha högskolepedagogisk utbildning. För att stödja uppföljningen av detta mål erbjuder Institutionen för lärande manuell validering av äldre kursprestationer från KTHs högskolepedagogiska enhet samt av högskolepedagogiska kurser från andra lärosäten. Detta dokument beskriver rutinerna för validering.

Valideringen följer rekommendationen från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) om ömsesidigt erkännande av behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning och refererar till SUHFs gemensamma mål för sådan utbildning. Dessa mål utgör även vår arbetsdefinition av det högskolepedagogiska området. Ett utförligt underlag finns i rapporten från SUHFs expertgrupp, som leddes av Sigbritt Karlsson (2017).

Observera att valideringen endast avser formell högskolepedagogisk utbildning och inte innebär någon bedömning av reell kompetens eller motsvarande kompetens. Valideringen är inte heller kopplad till det akademiska karriärsystemet på KTH. I samband med anställning och befordran bedöms i stället den sökandes dokumenterade pedagogiska skicklighet med hjälp av externa sakkunniga och interna kommittéer (se information om Läraranställningar på KTH).

Rutiner för validering

För att validera utbildning, kurser och kursliknande aktiviteter krävs att de tydligt ska ligga inom det högskolepedagogiska området, vara avslutade och godkända och styrkas med skriftliga intyg som också visar omfattningen.

Institutionen för lärande ansvarar för valideringen. Validering av kurser erbjuds den som har en anställning på KTH. Det är läraren själv som ber om att få kurser validerade genom att sända in relevanta underlag till indikator-hp@kth.se.

Handlingarna behöver visa:

 • Utbildningens omfattning
 • Att utbildningen är avslutad och godkänd
 • Att utbildningen ligger inom det högskolepedagogiska området

Vidare behövs följande uppgifter:

 • Namn på den sökande
 • Svenskt personnummer
 • Skola och avdelning för anställning
 • Postadress dit intyg ska skickas

Handläggningstiden är upp till 3 veckor under terminstid efter att kompletta handlingar inkommit. Under ferierna görs normalt inga valideringar. Validering sker endast utifrån de skriftliga handlingar som inkommit. Begäran om komplettering av underlag kan förekomma.

Rapportering

Valideringen rapporteras genom ett enkelt intyg till läraren där kursen/kurserna och deras motsvarande omfattning anges, samt i en intern årlig rapportering till KTHs skolor samt till KTHs ledning. KTHs gemensamma verksamhetsstöd (GVS) gör årligen en sammanställning av fakultetens samlade pedagogiska utbildning. Underlaget utgörs av de kursprestationer som registrerats i Ladok tillsammans med listan med validerade kurser.

Principer för validering

En likvärdig bedömning eftersträvas varför nedanstående principer har utarbetats för valideringen. Underlag för samtliga validerade kurser sparas och dokumenteras för att säkerställa en likvärdig bedömning över tid.

Omfattning

För att avgöra kursens omfattning används följande principer:

 • Anges kursen omfattning i ECTS högskolepoäng anses kursen motsvara dessa poängantal.
 • Gamla poäng (före 1 juli 2007) konverteras till ECTS med faktor 1,5.
 • Används ett annat poängsystem bör den sökande inkomma med information om detta system så att en översättning till ECTS kan göras.
 • Anges kursen omfattning i dagar eller veckor bestäms omfattningen genom att 40h motsvarar 1,5 ECTS.
 • Anges enbart schemalagd tid för en kurs görs en bedömning utifrån övrig dokumentation om kursen om hur mycket det egna arbetet motsvarar. Omfattningen bedöms utifrån schemalagd tid och uppskattad tid för eget arbete. 40h arbete motsvarar 1,5 ECTS.

Högskolepedagogisk utbildning på KTH

KTHs högskolepedagogiska kurser som genomförts innan 2004 valideras efter inlämning av kompletta handlingar som avser slutförd och godkänd kurs.

Sedan 2004 registreras prestationer i KTHs högskolepedagogiska kurser i Ladok varför dessa inte valideras. Detta gäller kurskoder som börjar med ”9L”, från 2004 till 30 juni 2007, och ”LH”, från 1 juli 2007.

Högskolepedagogisk utbildning på andra lärosäten

Högskolepedagogiska kurser från andra högskolor och universitet, såväl svenska som internationella, kan valideras. Kursprestationen måste vara fullgjord och godkänd, samt styrkas med skriftliga intyg på svenska (även norska och danska) eller engelska, där också kursens omfattning tydligt framgår. Vid behov utreds närmare om kurserna kan anses ligga inom det högskolepedagogiska området. För vägledning används SUHFs mål. Utbildning och kurser med annan huvudman än lärosäten valideras normalt inte.

Lärarutbildning

Den nationella utredningen (Lörstad m fl. 2005) ställde sig avvisande till att räkna lärarutbildning för skolan som högskolepedagogisk utbildning. KTH ser dock positivt på att en andel av lärarna har lärarutbildning, och väljer en generösare tillämpning. Sådan pedagogisk utbildning kan efter bedömning valideras upp till 7,5 hp.  

Relevanta vetenskapliga arbeten

Vetenskapliga arbeten inom det högskolepedagogiska området kan valideras efter bedömning. Arbetet ska normalt ha genomgått peer review och vara öppet publicerat, exempelvis som konferensbidrag, tidskriftsartikel eller avhandling. Som lägsta krav skall arbetets omfattning och vetenskapliga nivå minst motsvara de projektarbeten som genomförs inom ramen för de högskolepedagogiska kurserna på KTH. Normalt bedöms bara arbeten på svenska (även norska och danska) eller engelska. Oavsett arbetets egentliga omfattning kan det valideras till maximalt 1,5 hp. En lärare kan validera maximalt ett arbete.

Lärare som bilagt kursintyg vid anställning eller befordran

Lärare som anställts eller befordrats ombedes skicka för validering eventuella kursintyg från andra lärosätens högskolepedagogiska utbildning. Valideringen följer ovanstående kriterier. Det kan skilja sig från den bedömning som sakkunniga och anställningsnämnd genomfört i samband med anställningen, eftersom de även kan bedöma sökandes “motsvarande kunskaper”.

Medverkan i högskolepedagogisk utbildning

Att undervisa i högskolepedagogisk utbildning inkl. kursutveckling, undervisning och examination likställs inte med att ha genomgått en högskolepedagogisk kurs och är därför inte föremål för validering.

Övriga meriterande aktiviteter

Det finns många kompetensutvecklande aktiviteter som är både meriterande och relevanta för lärarens yrkesutövning, men som huvudsakligen ligger utanför det högskolepedagogiska området. Dessa valideras ej. Hit räknas exempelvis kurser från KTHs personalavdelning, exempelvis MAL (Morgondagens akademiska ledare), ALP (Akademiskt ledningsprogram) och ERFA (Erfarenhetsseminarium), samt PIL (mentorsprogrammet inom Tenure Track). Utbildning inom exempelvis ledarskap, retorik och presentationsteknik räknas normalt inte som högskolepedagogisk.

Lagring av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Genom att begära validering godkänner den sökande att uppgifterna sparas och används internt på KTH tills läraren själv meddelat att hon/han inte önskar stå kvar.

Denna rutin är förankrad hos KTHs vicerektor för utbildning, och ersätter tidigare rutin från och med 20190101.

Referenser

Lörstad, B., Lindberg-Sand, Å., Gran, B., Gustafsson, N., Järnefelt, I., Lundkvist, H. & Sonesson, A. (2005) Pedagogisk utbildning för högskolans lärare. Slutrapport från Pilotprojektet vid Lunds universitet. Lund: Lunds universitet ( pdf ).

Karlsson, S., Fjellström, M., Lindberg-Sand, Å., Scheja, M., Pålsson, L., Alvfors, J., & Geren, L. (2017). Högskolepedagogisk utbildning och pedagogisk meritering som grund för det akademiska lärarskapet ( pdf ).

Sveriges universitets- och högskoleförbund. (2016). Rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt erkännande ( pdf ).